Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

450/13.5.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на единадесети април ,  през две хиляди и  деветнадесета    година , в състав :

                                                                                         СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П.    , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №1419  по описа за 2018  г., за да се произнесе взе предвид:

Производство по чл.127 ал.1 от СК  .

Първоначално е депозирана искова молба с правно основание чл.127 ал.2 от СК  от от С.Т.С. , ЕГН ********** , съдебен адрес: *** – адв.С.И. срещу Д. К.М. , ЕГН********** , адрес: *** ,  за промяна на начина на упражняване на родителските права по отношение на детето Ж. С. Т., ЕГН ********** . Впоследствие , в проведеното на 11.04.2019г. , страните са представили споразумение  по отношение на упражняването на родителските права , режима на лични контакти , изръжката и местоживеенето на детето , което молят да бъде утвърдено от съда .

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено Удостоверение за раждане , издадено въз основа на Акт за раждане №***. , съставено от Община Шумен , от което е видно , че страните са родители на детето Ж. С.Т. , ЕГН ********** . С Решение , постановено по гр.д.№594/2015г. по описа на ШОС е признато за установено , че детето е Ж. С. Т. , ЕГН ********** заченато и произхожда от ответника . С този съдебен акт , родителските права са предоставени за упражняване на майката , определен е режим на лични контакти с бащата , както и дължимата от него издръжка . С настоящото споразумение не настъпва промяна по отношение титулярството на родителските права , променя се режимът на лични контакти , както и дължимата издръжка . Съдът счита , че  постигнатото между страните споразумение е  пълно , не противоречи на закона и морала ,  интересите на детето са защитени , поради което няма пречки за одобряването му .

На основание чл.78 ал.6 от ГПК бащата  С.Т.С. следва да бъде осъден  да заплати по сметка на ШРС сумата 36  лева – държавна такса върху увеличението на издръжката .

Водим от горното , съдът

Р   Е   Ш   И:

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между С.Т.С. , ЕГН ********** , съдебен адрес: *** и  Д. К.М. , ЕГН ********** , адрес: *** , СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.127,ал.1 от СК с което се ИЗМЕНЯТ  установените с Решение , постановено по гр.д.№594/2015г. по описа на ШОС , мерки относно режима на лични отношения и  издръжката на детето   Ж. С. Т. , ЕГН ********** , и вместо тях ОПРЕДЕЛЯ следните нови мерки на лични отношения и издръжка , както следва :

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Ж. С. Т. , ЕГН **********  и баща и  С.Т.С. , ЕГН **********,  както следва : 

-         Всяка първа и трета седмица от месеца , от петък от 17,30 часа (ако детето е на детска градина бащата го взема от детската градина , ако детето не е на детска градина , бащата го взема от дома на майката ) , до 17,00 часа в неделя , с преспиване

-         Всеки вторник и четвъртък от 17,30 часа ( ако детето посещава детска градина )до 08,00 часа на следващата сутрин , като го води на детска градина . Ако детето не посещава детска градина , в посочените дни , бащата го взема в 10,00 часа от дома на майката и го връща там на следващия ден (съответно сряда и петък) в 09,00 часа .

-         Всяка четна година на Новогодишните празници от 31.12. на съответната година до 01.01. на следващата година

-         Тридесет дни през лятото , разпределени по следния начин 15 дни  за периода от 01.07. до 15.07.  и следващите 15 дни , за периода от 15.08. до 30.08.

-         На всяка четна година от  12,00 часа на рождения ден на детето  , който е на 09.08. , ще бъде при бащата  от 12,00 часа на 09.08. до  09.

-         На всяка нечетна година , на рождения ден на детето  - 09.08. , бащата има право на личен контакт от 10,00 до 12,00 часа .

ИЗМЕНЯ размера на присъдената с Решение по гр.д.№594/2015г. по описа на ШОС месечна издръжка , която С.Т.С. , ЕГН ********** , следва да заплаща  на малолетното си дете Ж. С. Т. , ЕГН ********** , чрез неговата майка и законен представител Д. К.М. , ЕГН********** , като я УВЕЛИЧАВА от   90 (деветдесет) на 140  (сто и четиридесет) лева , платима до 10-то число на месеца, за който се дължи , считано от влизане в сила на настоящото решение , ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска , до окончателното и плащане ,  до настъпване на основания за нейната промяна или прекратяване, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение.

ОСЪЖДА  С.Т.С. , ЕГН **********,  да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС сумата 36 ( тридесет и шест ) лева – държавна такса върху увеличението на издръжката  .

Решението може да се обжалва  през ШОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните .

 

СЪДИЯ: