Р Е Ш Е Н И Е

 

702/12.7.2019г. , град Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, на дванадесети юли, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 1758/2018 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 247, ал. 1, предл 1 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка по инициатива на съда.

С Определение № 458/08.07.2019 г., по ВГД № 249/2019 г., по описа на ОС Шумен, въззивният съд е преценил, че в Решение № 360/17.04.2019г., постановено по ГД № 1758/2018 г., по описа на РС Шумен, в диспозитива на постановения съдебен акт от първоинстанционния съд е допусната очевидна фактическа грешка като вместо „Прекратява производството по предявените осъдителни искове, поради липса на правен интерес“ е постановил отхвърлителен диспозитив. Производството пред ШОС е прекратено и делото е върната на РС Шумен, за преценка наличието на предпоставките по чл. 247 ГПК. Изложеното налага, по инициатива на съда, на основание чл. 247, ал. 1, предл. 1 ГПК, да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 360/17.04.2019 г., постановено по ГД № 1758/2018 г., по описа на РС Шумен, като в диспозитива на съдебния акт, в частта относно предявените осъдителни искове вместо отхвърлителни диспозитиви да се постанови „Прекратява производството, поради липса на правен интерес.“

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

Допуска, по инициатива на съда, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 360/17.04.2019 г., постановено по ГД № 1758/2018 г., по описа на РС Шумен, като диспозитива:

Отхвърля предявеният от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“, с ЕИК/Булстат 204915054 и адрес: Област София, Община Столична, гр. София ЖК Младост № 4 Блок 14, чрез пълномощника юриск. С., против З.Х.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, осъдителен иск, с правно основание чл. 11, ал. 2 ЗПК, вр. чл. 240, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, вр. чл. 71 ЗЗД и цена 831.11 /осемстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки/ лева – главница по Договор за потребителски заем с номер CREX-14012368/03.10.2016 г., ведно с искане за присъждане на законна лихва върху вземането, от датата на връчване на исковата молба – 12.11.2018 г. /датата на получаване на съобщението от особения представител/ до окончателно плащане, като недопустим.

Отхвърля предявеният от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“, с ЕИК/Булстат 204915054 и адрес: Област София, Община Столична, гр. София ЖК Младост № 4 Блок 14, чрез пълномощника юриск. С., против З.Х.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, осъдителен иск, с правно основание чл. 11, ал. 2 ЗПК, вр. чл. 240, ал. 2, вр. чл. 79, ал. 1, вр. чл. 71 ЗЗД и цена 183.75 лв. /сто осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ лева – възнаградителна лихва върху главницата за периода от 20.03.2017 г. /първата неплатена погасителна вноска/ до 20.04.2018 г. /последна падежна дата от договора/, като недопустим.

Отхвърля предявеният от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“, с ЕИК/Булстат 204915054 и адрес: Област София, Община Столична, гр. София ЖК Младост № 4 Блок 14, чрез пълномощника юриск. С., против З.Х.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, осъдителен иск, с правно основание чл. 86 ЗЗД и цена 75.33 /седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки/ лева – мораторна лихва върху главницата за периода от 20.04.2017 г. /дата на предсрочната изискуемост/ до 11.03.2018 г. /дата преди подаване на заявление по чл. 410 ГПК, като недопустим“, следва да се чете:

Прекратява производството по предявените от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“, с ЕИК/Булстат 204915054 и адрес: Област София, Община Столична, гр. София ЖК Младост № 4 Блок 14, чрез пълномощника юриск. С., против З.Х.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, осъдителен иск, с правно основание чл. 11, ал. 2 ЗПК, вр. чл. 240, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, вр. чл. 71 ЗЗД и цена 831.11 /осемстотин тридесет и един лева и единадесет стотинки/ лева – главница по Договор за потребителски заем с номер CREX-14012368/03.10.2016 г., ведно с искане за присъждане на законна лихва върху вземането, от датата на връчване на исковата молба – 12.11.2018 г. /датата на получаване на съобщението от особения представител/ до окончателно плащане, поради липса на правен интерес.

Прекратява производството по предявените от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“, с ЕИК/Булстат 204915054 и адрес: Област София, Община Столична, гр. София ЖК Младост № 4 Блок 14, чрез пълномощника юриск. С., против З.Х.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, осъдителен иск, с правно основание чл. 11, ал. 2 ЗПК, вр. чл. 240, ал. 2, вр. чл. 79, ал. 1, вр. чл. 71 ЗЗД и цена 183.75 лв. /сто осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ лева – възнаградителна лихва върху главницата за периода от 20.03.2017 г. /първата неплатена погасителна вноска/ до 20.04.2018 г. /последна падежна дата от договора/, поради липса на правен интерес..

Прекратява производството по предявените от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. клон България“, с ЕИК/Булстат 204915054 и адрес: Област София, Община Столична, гр. София ЖК Младост № 4 Блок 14, чрез пълномощника юриск. С., против З.Х.С. с ЕГН: ********** и адрес: ***, осъдителен иск, с правно основание чл. 86 ЗЗД и цена 75.33 /седемдесет и пет лева и тридесет и три стотинки/ лева – мораторна лихва върху главницата за периода от 20.04.2017 г. /дата на предсрочната изискуемост/ до 11.03.2018 г. /дата преди подаване на заявление по чл. 410 ГПК, поради липса на правен интерес.

Решението е неразделна част от решение № 360/17.04.2019 г. по ГД № 1758/2018 г., по описа на РС Шумен и може да бъде обжалвано по реда, по който подлежи на обжалване поправеният акт - решение № 360/17.04.2019  г. по ГД № 1758/2018 г., по описа на РС Шумен, на основание чл. 247, ал. 4 ГПК.

След влизане в сила на решението за поправката делото да се върне на ШОС за продължаване на съдопроизводствените даействия.

 

Районен съдия: