Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

698/12.7.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на осми юли 2019 година

в публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1011/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по реда на чл. 310, т. 5 и сл. от ГПК, по предявен иск с правно основание чл. 150 от СК.  

Искова молба от В. И. И., ЕГН : **********, действаща съгласието на своя родител и законен представител Н.А. В., ЕГН : ********** и двете с адрес ***, срещу И.Т.И., ЕГН : **********, с адрес ***. Ищцата сочи, че по силата на решение, по ГД № 1241/2008г. на РС – Шумен, ответникът следвало да заплаща месечна издръжка в размер на 50 лева, за детето. От тогава обстоятелствата, имащи значение при определяне на издръжката, се били изменили, поради което претендират увеличаване на размера и, от 50 на 140 лева месечно, считано от предявяване на иска.

В срока за отговор на исковата молба, ответникът, редовно уведомен, не подава отговор.

В открито съдебно заседание страните, редовно призовани – ответникът лично, заявява признание на иска, а ищцовият представител, искане за постановяване на решение, при признание на иска.

Така депозираната молба е допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения : 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 237, ал. 2 от ГПК, съдът, основавайки решението си на признание на иска, следва да уважи предявения, предвид наличието на предпоставките за постановяване на такъв вид решение, като се увеличи присъдената по ГД № 1241/2008г. издръжка дължима от ответника, за детето В., от 50 на 140 лева месечно, с падеж 10 число на месеца, за който се дължи.  

На основание чл. 78, ал. 6 във вр. с чл. 83, т. 2 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ШРС, държавна такса, върху увеличения размер на издръжката, в размер на 129,60 лева.

С оглед липсата на заявени претенции, за разноски, такива между страните, не се присъждат.  

Водим от горното и на посочените основания, съдът  

Р Е Ш И:  

 

ИЗМЕНЯ размера на присъдената, по ГД № 1241/2008г., по описа на Районен Съд – Шумен, месечна издръжка, дължима от И.Т.И., ЕГН : **********, на непълнолетното му дете – В. И. И., ЕГН : **********, като я УВЕЛИЧАВА от 50 лева, на 140 лева, считано от 04.04.2019г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, с падеж – десето число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване на същата.  

ОСЪЖДА И.Т.И., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС държавна такса върху увеличения размер на издръжката, в размер на 129,60 лева.  

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Шумен, в двуседмичен срок считано от 12.07.2019г., на основание чл. 315, ал. 2 от ГПК.

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: