Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

                             

                                                      604/17.6.2019г.,    гр. Шумен

                                     

Шуменският районен съд, в публичното заседание, на дванадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в състав                                                            

                                                        Районен съдия: Л. Григорова

 

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. № 1019 по описа на съда за 2019 година, за да се  произнесе, взе предвид следното:   

 Производство по чл.50 от СК.         

  Депозирана е молба от С.С.Ж., ЕГН ********** и Е.Т.Ш. – Ж., ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес: ***, в която излагат, че са сключили граждански брак на 30.08.2014 г., като от брака си нямат родени деца.

   Молителите твърдят, че са взели сериозно и непоколебимо решение за прекратяване на брака по взаимно съгласие. Двамата съпрузи представят споразумение относно всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл.51 от СК. На основание изложеното, молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им по взаимно съгласие и одобри споразумението им по чл.51 от СК.            

   В съдебно заседание молителят се явява лично, а молителката изпраща редовно и изрично упълномощен проц. представител, като и двамата заявяват, че поддържат молбата си за прекратяване на брака, както и представеното споразумение.

 След запознаване със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът от фактическа и правна страна прие за установено следното: От приложеното Удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на Акт за сключен граждански брак №*** на Община Шумен, се доказва по категоричен начин, че С.С.Ж., ЕГН ********** и Е.Т.Ш. – Ж., ЕГН **********, са сключили граждански брак 30.08.2014 година. И двамата съпрузи твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на гражданския им брак, което поддържат пред съда, като представят и писмено споразумение по чл.51 от СК за уреждане на личните им и имуществени отношения след развода. Последното отговаря на изискванията на закона, не противоречи на морала, поради което няма пречки за одобряването му.

Позовавайки се на изложеното, съдът намира, че разглежданата молба е основателна и доказана, поради което следва да се уважи.       

По делото не са ангажирани доказателства, относно получаваните от молителите доходи, но с оглед трудоспособната им възраст съдът приема, че те са в състояние да реализират такива, поне в размер на минималната работна заплата за страната, поради което определя окончателна държавна такса в размер на 40.00 лева, като констатира, че молителят е внесъл сума в размер на 25.00 лв. Ето защо и с оглед постигнатото между страните споразумение, молителят следва да бъде осъден да заплати остатъка от дължимата за водене на делото държавна такса, в размер на 15.00 лв.

 Водим от гореизложеното, съдът 

 

                                           Р       Е        Ш        И:

 

 ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.С.Ж., ЕГН ********** и Е.Т.Ш. – Ж., ЕГН **********, и двамата с с постоянен адрес:***, сключен с Акт за сключен граждански брак № *** на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

ОДОБРЯВА постигнатото между двамата писмено споразумение по чл.51 от СК, по силата на което:    

          След прекратяване на брака молителите няма да си дължат издръжка един на друг.

Страните нямат взаимоотношения за уреждане във връзка с ползване на общо семейно жилище, тъй като към датата на подписване на споразумението не живеят в такова.

Страните  заявяват, че нямат придобито по време на брака общо имущество, което да делят.

След прекратяване на брака Е.Т.Ш. – Ж., ЕГН **********, ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име - Ш..

Разноските по делото се поемат изцяло от молителя С.С.Ж., ЕГН **********.  

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото, в размер на 40.00 лв. /четиридесет лева/.      

ОСЪЖДА С.С.Ж., ЕГН **********,*** , да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, сума в размер на 15.00 лева /петнадесет лева/, представляваща остатък от дължимата държавна такса за водене на делото. 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :