Р Е Ш Е Н И Е

 

457/15.5.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, осми състав

На четиринадесети май, през две хиляди и деветнадесета година,

в публично заседание в следния състав:  

Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.,

като разгледа докладваното от съдията

ГД №1092 /2019г., по описа на съда,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството е образувано по предявена молба от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Шумен, с правно основание чл. 28, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 26, ал.1, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 от ЗЗД, обективираща искане за настаняване на детето С. С. Е., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на В.Д.Г. и Г.П.Г., на адрес:г***.

За Дирекция „Социално подпомагане” гр.Шумен, в съдебно заседание не се явява представител.  

Заинтересованата страна- майката на детето – С.А.Е., редовно призована, се явява.

За заинтересованата страна В.Д.Г. и Г.П.Г., се явява лично В.Д.Г., като изразява желание и готовност да отглежда детето в дома си. Заявява, че разполага с необходимите жилищни и битови условия за неговото отглеждане.

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На ***г. С.А.Е., ЕГН **********, е родила дете - С. С. Е.,ЕГН **********, от четвърта поредна бременност .

На ***г., от социален работник при МБАЛ – Шумен,  е постъпил сигнал, че детето е в риск. Майката заявила, че не желае да се грижи за детето си. Родители на детето са С.А.Е., ЕГН ********** и баща- неизвестен, по удостоверение за раждане.

Майката е заявила писмено на ***г., че не може да се грижи за детето си.

 Със заповед № ЗД/Д-Н-***/***г., детето временно е настанено в професионалното приемно семейство на В.Д.Г. и Г.П.Г..

Също от изготвения Социален доклад от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Шумен, се установява по безспорен начин, че детето може да бъде настанено в професионалното приемно семейство, което е с подходящ профил, поради което са налице обстоятелствата по чл. 25, ал.1, т.2 от ЗЗД.

Съвкупният анализ на ангажираните по делото писмени доказателства и констатациите на социалните работници досежно потребностите на детето налагат извод, обосноваващ решение за уважаване на депозираната молба.

При така установената фактическа обстановка, съдът счита, че е налице необходимост от настаняване на детето в професионално приемно семейство.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА С. С. Е., ЕГН **********, в професионално приемно семейство на В.Д.Г., ЕГН ********** и Г.П.Г., ЕГН **********, на адрес:г***, за срок от две години или до отпадане на основанията на предприетата мярка за закрила.

На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на незабавно изпълнение.

На основание чл. 28, ал. 6 от Закона за закрила на детето, решението подлежи на обжалване пред ШОС, в седемдневен срок от обявяването му на страните.

Препис от решението, след влизането му в сила, да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Шумен, за сведение и изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: