Р Е Ш Е Н И Е

 

419/7.5.2019г. , 07.05.2019 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Шумен                                                                седми състав

На 25 (двадесет и пети) април                                                            Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                   Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1102 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производство по чл. 321, ал. 5 вр. чл. 330 от ГПК – развод по взаимно съгласие, образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК.

            В молбата си до съда молителите В.И.В. и А.В. излагат, че са съпрузи от 30.04.2013 г. От брака си нямали родени деца. Твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. В съдебно заседание представят споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, в което излагат уредените от тях всички лични и имуществени отношения помежду си. Молят съда да постанови решение, с което да допусне развода по взаимно съгласие без да се издирват мотивите за прекратяването на брака и да одобри представеното споразумение.

            В първото по делото заседание молителите се явяват лично и всеки от тях потвърждава сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от удостоверение за граждански брак от 30.04.2013 г. е, че молителите са съпрузи от 30.04.2013 г., когато с акт № ***/30.04.2013 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен сключват граждански брак. От брака си нямат родени деца, установимо от служебно изисканите справки от Регистър „НБД“.

            Предвид изразеното от молителите сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака и като съобрази, че са налице всички законови предпоставки, съдът намира, че молбата е основателна и разводът следва да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК, без да се издирват мотивите за това. Представеното от молителите споразумение отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 1 от СК и не противоречи на закона, поради което следва да бъде утвърдено.

            На основание чл. 6, т. 3 от Тарифата за ДТ по ГПК, по делото следва да бъде определена държавна такса при допускане на развода в размер на 30,00 лв., която следва да се възложи по равно на молителите.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 330, ал. 3 от ГПК, съдът  

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 30.04.2013 г. с акт № ***117/30.04.2013 г. съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен, между В.И.В. с ЕГН **********,*** и А. (В.) В. с ЕГН **********,***, и двамата със съдебен адресат – адв. С.Т. ***, ПО ВЗАИМНО  СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.И.В. и А.В. споразумение по чл. 51, ал. 1 от Семейния кодекс, както следва:

            1. След прекратяването на брака А.В. ЗАПАЗВА фамилното име – В..

            2. Молителите не си дължат издръжка взаимно след прекратяването на брака.

            3. Молителите не са придобивали недвижими имоти, моторни превозни средства и вещи на значителна стойност.

            4. Придобитите по време на брака движими вещи са поделени доброволно между молителите.

            5. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Шумен, ул. „Х.А.“ № 10, вх. 2, ет. 1, ап. 3, се предоставя за ползване на В.И.В., като А.В. ще го напусне на 01.06.2019 г.

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 (тридесет) лв., като ОСЪЖДА В.И.В. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 лева и А.В. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 лева.

            Решението, на основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                          Районен съдия: