Р Е Ш Е Н И Е

 

803/6.8.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и трети юли през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

      Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря М. Н., като разгледа докладваното от съдията

гр.дело № 1116 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявен е иск за изменение на издръжка на дете от родител, с правно основание чл. 150 от СК от С.К.М., действаща като майка и законен представител на М.С.Д., двамата с постоянен адрес ***, срещу С.Д.Д. с постоянен адрес ***, с който се иска да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 160,00 лв., считано от датата на подаване на исковата молба, вместо определената с решение №555 от 06.06.2018г. по гр.д.№1033/2018г. по описа на РС - Шумен, издръжка в размер на 130,00 лв. По същество на делото, чрез процесуален представител, поддържа исковата молба и сочи, че са налице условията за увеличаване на дължимата издръжка.

В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, ответникът подава отговор на исковата молба, явява се в съдебно заседание, като взема становище по същество на делото, че размерът на търсената издръжка е висок за неговите доходи. Едновременно с това сочи, че има друго дете на 3 години, създал е друго семейство, където има родителски задължения.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства, а именно: представените с ИМ писмени доказателства - удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане №0706/21.11.2013 г. от Община Столична, обл. София, район Красно село, решение №555/06.06.2018 г. по гр. дело №1033/2018 г. на ШРС, удостоверение изх. №2/28.02.2019 г. от ЕТ „***“ – гр. Шумен, служебна бележка изх. №700-140/28.02.2019 г. от ДГ „Пролетна дъга“  - гр. Шумен; представените с отговора писмени доказателства – ксерокопия на: преводно нареждане – 4 бр. от л.19 до л.20 вкл., разписка №02000866430548/28.02.2019 г., 3 бр. преводно нареждане на стр.22, разписка №0200008952000686/25.04.2019 г., служебна бележка изх. №17/14.05.2019 г. от ДЯ №5 „Буратино“ – гр. Шумен, 4 бр. рецепти на стр.25, удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане №0327/18.03.2016 г. от Община – Шумен; социален доклад изх. №ПР/Д-Н/96-001/26.06.2019 г. на АСП ДСП – Шумен.– писмо изх. №7827#1/01.07.2019 г. от НАП Шумен ведно със справка-данни за осигуряване по ЕГН на С.М. за период от 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г. и справка-данни за осигуряване по ЕГН на С.Д. за период от 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г.;представените от ищеца в съдебно заседание– копия на страници от здравна карта на М.Д. и копие на членска карта от СК „Киокушин“ – гр. Шумен на М.Д., по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

Страните са родители на М.С.Д. с ЕГН **********,  видно от удостоверение за раждане по акт за раждане № 706/21.11.2013г. на Столична Община. Приложените писмени и гласни доказателства сочат, че детето живее с майката си, която полага основните грижи за него. М. посещава детска градина „Пролетна дъга“ – гр. Шумен. Постоянни доходи от трудово правоотношение реализира само майката. Бащата живее на съпружески начала с друга жена и има задължение за издръжка към друго свое малолетно дете. С решение по ГД № 1033/2018г. на РС-Шумен е присъдена месечна издръжка, в размер на 130,00 лева.  

Въз основа на горната фактическа установеност, съдът формира следните правни изводи:

Предявеният иск е иск за изменение на издръжка на дете от родител, с правно основание чл. 150 от СК по отношение на ответника С.Д.Д., с ЕГН  **********, с искане да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 160,00 лв., считано от датата на подаване на исковата молба, вместо определената такава в размер на 130,00 лв.

За да се уважи искът за увеличение на издръжката е необходимо да е налице трайно и съществено изменение на нуждите на издържания или трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице /т.19 от Постановление №5 от 16.10.1970г. на Пленума на ВС/. С оглед възрастта на детето и нуждите му, съдът намира, че исковата претенция следва да бъде уважена частично, поради следното:

Налице е първата предпоставка, че е налице трайно и съществено изменение на нуждите на издържания.  По делото се установи безспорно, че само ищцата полага грижи за детето. От предходното изменение на издръжката е изминал период от време, през който са настъпили изменения в нуждите на издържания, с оглед възрастта, физическото израстване, промяната на социално-икономическата обстановка в страната, продължаване на обучението в училище. Всичко това води след себе си до необходимост от по-големи разходи за задоволяване на потребностите от ученически пособия и други неща свързани с ученическия живот и за личностното развитие. Налице е и изменение на размера на минималната работна заплата.

Съдът намира, че се предполага втората предпоставка, трайна съществена промяна във възможностите на задълженото лице.  Майката, сама, полага непосредствените и ежедневни грижи за детето, а бащата, не живее в едно домакинство с ищцата и детето, поради което съдът приема, че той не участва в полаганите ежедневно грижи. 

При определяне на размера на издръжката, съдът е задължен да я определи в съответствие с възможностите на родителите да дават такава. Нуждите на детето съобразно твърденията в исковата молба са в рамките на нормалните за възрастта на децата разходи.  Детето е на 6 години, в предученическа възраст.

Съдът намира, по отношение на възможностите на задълженото лице, че по делото не се установиха данни за минимални трудови доходи на бащата, но същият е в трудоспособна възраст и може да реализира доходи в размер на  минималната работна заплата. Едновременно с това се установиха наличие на други задължения на ответника към други лица.

Предвид изложеното, както и съобразявайки нормативно установените задължения, съгласно които родителите имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието на детето, с оглед нуждите му от издръжка, съдът намира, че за детето е необходима обща месечна издръжка в размер на 386,00 лева. Съдът приема за критерий, потребителският паричен разход необходим за издръжка, средно на един член на семейство в левове, като разходи в домакинствата в РБ, приет от НСИ през 2019г., за календарната 2018г. Тази сума следва да се разпредели между родителите, съобразно с възможностите им. Предвид изложеното относно ответника, съдът намира, че същият следва да участва в издръжката със сумата от 152,50 лева,  който размер е съобразен с възможностите му. Останалата част от издръжката следва да се поеме от майката.

Съдът приема, че бащата на детето може да реализира доходи в размер на минималната работна заплата, която предвид утвърдената бюджетна рамка, считано от 01.01.2020г. е в размер на 610,00 лева. В този смисъл сумата от 152,50 лева е в минимален размер, предвид чл.142, ал.2 от СК.

Увеличеният размер на издръжката е дължим считано от датата на подаване на исковата молба, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

          Относно разноските:

          Предвид изхода на спора, исканията на страните и представените доказателства за извършените от тях разноски съдът намира, че следва да присъди на ищцата разноски в размер на 225,00 лв., съобразно уважената част от исковете, за участието на един адвокат.

На основание разпоредбата на чл.78, ал.6 от ГПК, доколкото делото е решено в полза на лице, освободено от заплащане на държавни такси и разноски, ответникът следва да заплати държавна такса, съобразно увеличения размер на издръжката в размер на 32,40 лева.

Съобразно чл.242, ал.1 от ГПК, следва да се постанови предварително изпълнение на съдебното решение относно изменената издръжка.

         Воден от гореизложеното, СЪДЪТ  

Р Е Ш И :

 

            ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размера на присъдената месечна издръжка с решение №555 от 06.06.2018г. по гр.д.№1033/2018г. по описа на РС - Шумен, по силата, на  което С.Д.Д., с ЕГН  ********** е осъден да заплаща сумата от 130,00 лв. месечно на М.С.Д. с ЕГН **********, чрез  своята майка и законен представител С.К.М., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, като увеличава същата от 130,00 лева на 152,50/сто и петдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, считано от 16.04.2019г. /датата на подаване на исковата молба/ до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла или просрочена вноска.

ОТХВЪРЛЯ в останалата им част исковете предявени с исковата молба.

ОСЪЖДА С.Д.Д., с ЕГН  **********, да заплати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата от 32,40 лева представляваща държавна такса, съобразно увеличения размер на издръжката, както и 5,00 лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.Д.Д., с ЕГН  **********, да заплати на С.К.М., с ЕГН **********, направените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 225,00 лв., за участието на един адвокат.

Допуска предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдените издръжки, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Шумен в двуседмичен срок от връчването му страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: