Р Е Ш Е Н И Е

 

928/14.10.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  седемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков     

при секретаря Мария Найдева, като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №1204 по описа за 2019 год. на Районен съд – Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по делото е образувано по повод предявените искове с правно основание чл. 127, ал. 2 от СК от Ж.М.И., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетните деца М.С. С., ЕГН ********** и С.С.С., ЕГН **********, постоянен адрес: *** срещу С.П.С., ЕГН **********, постоянен адрес: *** за постановяване на решение, с което да бъде разрешен съществуващият между страните в качеството на родители на детето спор по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му. Преди първото по делото съдебно заседание е постигнато споразумение между страните на основание чл.127, ал.1 от СК, относно родителските права, режима на лични контакти, местоживеенето и издръжката на децата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите поддържат молбата си, както и постигнатото по между им споразумение. При изслушването им в открито съдебно заседание, страните са единодушни, че на този етап от развитие на отношенията им, споразумението е в интерес на детето.

Съдът, като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

От представените по делото доказателства, се установява, че двамата молители са родители на детето. От приетото по делото споразумение се установява, че молителите са уредили всички въпроси относно родителските права, местоживеенето на детето и издръжката му.

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Страните в производството са лица, между които няма сключен граждански брак. От съвместното им съжителство имат родени деца, като към настоящият момент не живеят заедно, поради което молбата е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна. Задължение на двамата родители е да осигурят в пълен обем грижите, вниманието и обичта, от които детето се нуждае, същевременно да отговорят на потребностите му от контакти, както с бащата, така и с майката. Съдът, като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си, това че постигнатото споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК отговаря на изискванията на закона и защитава интересите на детето, както и че решението им да уредят отношенията по повод на детето си е сериозно и взаимно, намира подадената молба за основателна. Същата следва да бъде уважена и постигнатото от тях споразумение – утвърдено.

По отношение на разноските, молителите са изразили становище, в споразумението.

С.П.С. следва да бъде осъден да заплати държавна такса за присъдените издръжки за бъдеще време в размер на 244,80 лева и за минало време в размер на 13,60 лева, или в общ размер от 258,40 лв.

Мотивиран от горното и на основание чл. 127 ал.1 ГПК, съдът

 

          Р Е Ш И:

 

Утвърждава постигнатото между Ж.М.И., ЕГН **********, действаща като майка и законен представител на малолетните деца М.С. С., ЕГН ********** и С.С.С., ЕГН **********, постоянен адрес: *** срещу С.П.С., ЕГН **********, постоянен адрес: *** - споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, както следва:

Упражняването на родителските права по отношение на родените от съвместното съжителстване на молителите малолетни деца М.С. С. и С.С.С. се предоставят на Ж.М.И., като майка и законен представител.

Местоживеенето на децата се определя на адреса на майката Ж.М.И..

Определя се режим на лични контакти на бащата С.П.С. с децата М.С. С. и С.С.С.: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10,00 часа на съботния ден до 17,00 часа на неделния ден и при изявено желание на децата.

Определя се ежемесечна издръжка на малолетното дете М.С. С. в размер на 180,00 лв., платими от бащата С.П.С., чрез Ж.М.И. като майка и законен представител, считано от датата на завеждане на исковата ни молба – 24.04.2019 г., платима до пето число на месеца.

Определя се ежемесечна издръжка на малолетното ни дете С.С.С. в размер на 160,00 лв., платими от бащата С.П.С., чрез Ж.М.И. като майка и законен представител, считано от датата на завеждане на исковата ни молба – 24.04.2019 г., платима до пето число на месеца.

Определя се издръжка за минало време за детето М.С. С. в общ размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/ за периода от 09.03.2019 г. до 23.04.2019 г. преди завеждане на настоящата искова молба или по 180,00 лева за всеки изминал месец, платими от бащата С.П.С. чрез Ж.М.И. – майка и законен представител.

Определя се издръжка за минало време за детето С.С.С. в общ размер на 320,00 лв. /триста и двадесет лева/ за периода от 09.03.2019 г. до 23.04.2019 г. преди завеждане на настоящата искова молба или по 160,00 лева за всеки изминал месец, платими от бащата С.П.С. чрез Ж.М.И. – майка и законен представител.

С.П.С. се задължава за заплати сумата в размер на 200,00 лв. /двеста лева/ на Ж.М.И., представляваща част от направените от същата разноски по делото.

ОСЪЖДА С.П.С., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, общо сумата 258,40 лева (двеста петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) представляваща държавна такса върху споразумението за присъдените издръжки, и 5,00 лева такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: