Р Е Ш Е Н И Е

 

1050/6.11.2019г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Шумен                                                                              седми  състав

На 17 (седемнадесети) октомври                                                            Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                       Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1234 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявени са обективно съединени искове с правно чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 98а от Закона за енергетиката и чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

            В подадената след указание по чл. 415, ал. 1 от ГПК искова молба ищецът  „Енерго-про продажби” АД гр. Варна твърди, че през периода от 28.05.2018 г. до 27.08.2018 г., изпълнило задълженията си по договор за продажба на електрическа енергия при общи условия. От друга страна, ответницата Р.А.И., която била клиент на дружеството с клиентски №***, за обект с абонатен номер ***, находящ се в гр. Габрово, не заплатила възникналите задължения в сроковете, уговорени между страните и останала задължена към ищеца в качеството му на продавач (краен снабдител на електрическа енергия) за сумата 308,39 лева. Забавата на ответницата основавала и дължимостта на парично обезщетение в размер на законната лихва като за конкретната забава, същата му дължала сума в размер на 6,37 лева. Поради това, ищецът депозирал пред ШРС заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника, по което била издадена такава по ч.гр.д. № 100/2019 г. по описа на съда. Заповедта била връчена на ответницата по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Моли съда да постанови решение, по силата на което по отношение на ответницата да бъде признато за установено, че съществуват вземанията на ищцовото дружество в посочените размери, ведно със законната лихва върху главницата, считано от депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното плащане на сумата, като претендира и разноските по настоящото исково производство, за които представя списък по чл. 80 от ГПК и по заповедното производство.

            В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответницата не подава отговор на исковата молба. В същия срок, назначеният ѝ особен представител подава отговор на исковата молба. Същият оспорва предявените искове. Счита, че ищецът в противоречие с разпоредбата на чл. 38е от ЗЕ, начислил на ответницата дължими суми. Не били представени доказателства за потребената от И. ел. енергия през предходното шестмесечие. Моли претениите да бъдат отхвърлени.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: по делото са представени „Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Е.Он България продажби“ АД“, одобрени с Решение № ОУ-061/07.11.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (понастоящем КЕВР). Според чл. 4, ал. 1, потребител на електрическа енергия за битови нужди е физическо лице – собственик или ползвател на имот, присъединен към електроразпределителната мрежа, което ползва електрическа енергия за домакинството си и е снабдявано и закупува същата от дружеството. В чл. 17, т. 2 от ОУ е предвидено задължение за потребителя да заплаща стойността на използваната в имота електрическа енергия в срок и начин, подробно уредени в общите условия. Съдът констатира, че ищцовото дружество издало фактури №№ 0268516966/12.07.2018 г., 0269674303/13.08.2018 г., 0270831993/13.09.2018 г., за сума в общ размер 308,39 лв. за консумирана енергия за периода от 28.05.2018 г. до 27.08.2018 г..Във всички описани фактури, като получател е посочена Р.И. (А.) И., за обект № ***, адрес на обекта гр. Габрово 5300, ул. „А“ № 6, ап. 24.

            Съгласно заключението по извършената по делото съдебно-счетоводна експертиза, за периода 12.07.2018 г. – 13.09.2018 г., незаплатените суми за потребена електрическа енергия за обект № 0105313025, адрес на обекта гр. Габрово 5300, ул. „А“ № 6, ап. 24 възлиза общо на 308,39 лв., а на мораторната лихва – на 6,37 лева.

От приложеното ч.гр.д. № 100/2019 по описа на ШРС се установява, че ищецът „Енерго-про продажби“ АД подал на 07.12.2018 г. по реда на чл. 410 от ГПК заявление, по което била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 36/17.01.2019 г. за сумите, предмет на предявените в настоящото исково производство искове, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане и за разноски в общ размер 75,00 лв. Същата е връчена на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК.

            При така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

            По допустимостта на исковете:

            Исковете са предявени от „Енерго-про продажби” АД гр. Варна по реда и в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, след издаване по негово заявление в качеството му на кредитор срещу ответницата Р.А.И. качеството ѝ на длъжник, на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК                         № 36/17.01.2019 г. по ч.гр.д. № 100/2019 г. на ШРС, и след връчване на заповедта по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Налице е идентичност на страните по заповедното и по настоящото исково производство. Претендира се установяване на вземания, съответни на задълженията, посочени в заповедта за изпълнение. Ето защо, настоящият състав, предвид единството на настоящото и заповедното производство, приема, че исковете са допустими.

            По основателността на исковете:

            Съдът е сезиран с положителни установителни искове за признаване за установено, че съществуват вземания в полза на ищеца срещу ответницата за следните парични суми: 308,39 лв., представляваща стойността на консумирано количество електрическа енергия за периода от 28.05.2018 г. до 27.08.2018 г., в обект, находящ се в гр. Габрово, ул. „А“ № 7, ап. 24, ведно със законната лихва върху сумата, считано от предявяването на иска – 05.12.2018 г. до окончателното плащане и 6,37 лв., представляваща сбора от лихвите за забава, дължими поотделно, считано от датата, следваща падежа по всяка от фактурите, издадени от ищцовото дружество, до 15.11.2018 г.

            Предявяването на иск по реда на чл. 415, ал. 1 от ГПК и на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във връзка с издаването на заповед за изпълнение на парично задължение очертава пределите на предмета на настоящото дело, а именно – съществуването на посочените в исковата молба вземания по заповедта за изпълнение. Доказателствената тежест, на осн. чл. 154, ал. 1 от ГПК, е върху ищеца. В тази насока, доказателствените средства на ищеца са материалите по приложеното заповедно производство по ч.гр.д. № 100/2019 г. на ШРС, общите условия, при които е сключен договорът за продажба на електрическа енергия и горепосочените фактури.

            По иска с правно основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 98а от ЗЕ:

            Доказа се, че страните по делото са насрещни страни по валидно двустранно облигационно правоотношение, представляващо търговска сделка по смисъла на чл. 286 от ТЗ, създадено чрез сключване при условията на чл. 298 от ТЗ (търговска сделка при общи условия) на договор за продажба на електрическа енергия. По силата на същия, ищецът, като краен снабдител, се задължил да продава на ответницата, като потребител, електрическа енергия, срещу насрещно задължение на последната да заплаща цената на същата.

            Установи се, чрез заключението на изготвената по делото съдебно-счетоводна експертиза, че за периода 12.07.2018 г. – 13.09.2018 г., И. не изпълнила това свое задължение, като стойността на изразходваната електрическа енергия за обекта, находящ се в гр. Габрово възлиза общо на 308,39 лв. Възражението на особения представителна ответницата, обосновано на твърдение за неизпълнение на задължение на доставчика за предоставяне на информация, се явява неоснователно, тъй като дори и такова да е налице, то не се отразява на основното задължение на потребителя да плаща консумираната електрическа енергия.

            Предвид така установеното по-горе, съдът намира, че искът по чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 98а от ЗЕ се явява изцяло основателен и доказан. Ето защо, по отношение на страните следва да бъде признато за установено, че съществува вземане на „Енерго-про продажби” АД гр. Варна от Р.А.И. за парична сума в размер на 308,39 лв., представляваща задължение за плащане на консумирана електрическа енергия по клиентски номер *** за периода от 28.05.2018 г. до 27.08.2018 г. за обект с абонатен номер ***, находящ се в гр. Габрово, ул. „А“ № 6,                   ап.24, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 05.12.2018 г. до окончателното ѝ изплащане.

            Относно иска с правно основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД:

            Съгласно приложимия за търговските сделки чл. 294, ал. 1 от ТЗ, в случай на неизпълнение на парично задължение се дължи лихва и без да е уговорена, освен ако не е предвидено друго. Относимата в тези случаи за търговските сделки разпоредба на чл. 86, ал. 1 от ЗЗД предвижда, че при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва, считано от деня на забавата. В процесния случай се установи (от разпоредбата на чл. 38 от ОУДПЕЕ), че страните уговорили такова обезщетение при неизпълнение, именно в размер на законната лихва, както и че Р.И. не изпълнила в срок задължението си да плати на ищцовата страна дължимата сума по главното си парично задължение. Ето защо, съдът приема, че искът следва да бъде уважен изцяло, като по отношение на страните бъде признато за установено, че в полза на ищцовото дружество съществува вземане от ответницата за парична сума в размер на 6,37 лв., представляваща сбора от лихвите за забава, дължими поотделно, считано от датата, следваща падежа по всяка от фактурите, издадени от ищцовото дружество, до 15.11.2018 г.

            На основание чл. 78, ал. 8 от ГПК вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ, вр. чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащане на правната помощ, като съобрази вида и количеството правна дейност, извършена по настоящото исково производство от пълномощника-юрисконсулт при осъществяване на процесуално представителство, съдът приема, че при направеното искане, в полза на ищеца – юридическо лице, следва да бъдат определени разноски в настоящото исково производство – възнаграждение за пълномощника-юрисконсулт, в размер на 100,00 лв.

            При направеното искане от ищеца, с приложен списък по чл. 80 от ГПК, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на „Енерго-про продажби” АД направените разноски в настоящото исково производство в размер на 655,00 лв., както и разноските по заповедното производство в размер на 75,00 лева.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш   И   :

 

            На основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, вр. чл. 98а от Закона за енергетиката, ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.А.И. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и „ЕНЕРГО-ПРО  ПРОДАЖБИ” АД със седалище гр. Варна, ЕИК ***, адрес на управление: гр. Варна 9009, общ. Варна, обл. Варна, район „В.В”, бул. „В.В.” № 258, „Варна Тауърс – Г”, представляван по закон от Я.Д., Г.К. и П.С.С., че съществува вземане на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД от Р.А.И. в размер на 308,39 лв. (триста и осем лева и 39 стотинки), представляващо парично задължение за плащане на консумирана електрическа енергия по клиентски номер по клиентски номер *** за периода от 28.05.2018 г. до 27.08.2018 г. за обект с абонатен номер ***, находящ се в гр. Габрово, ул. „А“ № 6, ап. 24, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 05.12.2018 г. до окончателното ѝ изплащане, за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължени по чл. 410 от ГПК № 36/17.01.2019 г. по ч.гр.д. № 100/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен.

            На основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.А.И. с ЕГН ********** и „ЕНЕРГО-ПРО  ПРОДАЖБИ” АД гр. Варна, ЕИК ***, че съществува вземане на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД от Р.А.И. в размер на 6,37 лв. (шест лева и 37 стотинки), представляващо обезщетение за неплатено парично задължение – сбор от лихвите за забава, дължими поотделно, считано от датата, следваща падежа по всяка от фактурите, от 12.07.2018 г., 13.08.2018 г. и 13.09.2018 г., до 15.11.2018 г., за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължени по чл. 410 от ГПК 36/17.01.2019 г. по ч.гр.д. № 100/2019 г. по описа на Районен съд – Шумен.

            ОПРЕДЕЛЯ в полза на ищеца „Енерго-про продажби“ АД гр. Варна, разноски в настоящото исково производство – възнаграждение за пълномощника-юрисконсулт, в размер на 100,00 лв. (сто лева).

            ОСЪЖДА Р.А.И. да заплати на „Енерго-про продажби“ АД гр. Варна, направените в настоящото исково производство деловодни разноски в размер на 655,00 лв. (шестстотин петдесет и пет лева).

            ОСЪЖДА Р.А.И. да заплати на „Енерго-про продажби“ АД гр. Варна, направените деловодни разноски по ч.гр.д. № 100/2019 г. по описа на ШРС в размер на 75,00 лв.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Шумен.           

           

                                                                                              Районен съдия: