Р Е Ш Е Н И Е

 

944/17.10.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На петнадесети октомври                                    две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                      Председател: Жанет Марчева

Секретар: П.Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 1250 описа на ШРС за 2019 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Предявени са положителни установителни искове с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК във връзка с чл.422 от ГПК. 

Производството по делото е образувано по искова молба от “Състейнъбъл бизнес солюшънс” АД с ЕИК 203037835, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от С.Х.Б. и Г.Н.П., чрез адв. И.Л.АК-София срещу П.В.И. с ЕГН ********** с адрес ***. С исковата молба се предявяват положителни установителни искове с правно основание чл. 415, ал. 1 вр. чл. 422, ал. 1 от ГПК за признаване за установено в отношенията между страните, че в полза на дружеството ищец съществува вземане против ответника в размер на 103.84 лв., представляващо незаплатена сума по Договор за продажба на изплащане № 504656196 от 07.07.2016г., която сума е заплатена от заявителя в качеството му на поръчител на „А1 България“ ЕАД по Договор за поръчителство от 07.11.2014г., както и сума в размер на 2.00 лв. – мораторна лихва за забава за периода от 28.12.2018г. – датата на заплащане на сумата до 20.03.2019г. – датата на депозиране на заявлението в съда до окончателното изплащане на вземането, ведно със законната лихва, считано от 03.05.2019г. до окончателното изплащане на вземането .

Ищецът обосновава съществуващия за него правен интерес от провеждане на установителните искове, навеждайки следните фактически твърдения: На 07.07.2016г. между „А1 България“ ЕАД  и ответника бил сключен Договор за продажба на изплащане № 504656196. Предмет на договора била продажбата на “Handset Huawei P9 lite DS Gold  със сериен № 869398023928813. Съгласно договора П.И. следвало да заплаща устройството съгласно погасителен план.  Поради неплащането на две поредни погасителни вноски, договора бил прекратен предсрочно от мобилния оператор, като непогасената сума била в размер на 103.84 лв.

На 07.11.2014г. между ищеца и „А 1 България“ ЕАД  бил сключен Договор за поръчителство, по силата на който ищецът в качеството си на поръчител обезпечавал задълженията на абонати, сключили с „А 1 България“ ЕАД  договори за продажба на изплащане. На 28.12.2018г. сумата била заплатена от поръчителя – заявител. Предвид неизпълнението по договора  по инициатива на ищеца било учредено заповедно производство по образуваното ч.гр.д. № 851/2019г. по описа на ШРС, по което в полза на ищеца е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК № 451/21.03.2019г.  Срещу така издадената заповед за изпълнение, длъжникът депозирал възражение в срок, поради което за ищеца е налице правен интерес от провеждане на избраната форма на искова защита. Моли за постановяване на положително решение по предявения иск. Претендира и разноски.

На 31.05.2019г. във връзка с дадени указания от съда е постъпила молба, с която ищецът оттегля на основание чл.232 от ГПК иска по чл. 422 от ГПК, във връзка с чл.86, ал.1 от ЗЗД по отношение на претенцията за мораторна лихва в размер на 2.00 лв. Съдът с Определение № 2094/12.07.2019г. е прекратил частично производството в тази му част.

            Въпреки предоставения му срок по чл.131 от ГПК ответникът не е депозирал отговор на исковата молба, като не е изразил становище по допустимостта и съществото на предявените искове; на обстоятелствата, на които се основават; не е изложил възражения срещу исковите претенции, а съответно и обстоятелствата на които се основават, както и не е посочил доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях и не е представил писмени доказателства, с които евентуално разполага.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание за ищецът не се явява представител, като е депозирано становище по хода на делото. В него се прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Ответникът, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. Същият не прави искане и за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът, като взе предвид, че на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна  на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че искът е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.239 от ГПК. Ето защо решението по делото следва да бъде основано на положителна преценка за наличие на предпоставките за постановяване на неприсъствено такова.

Изходът на спора и искането от ищеца за присъждане на реализираните от него разноски, подкрепено с доказателства за действително реализирани такива, обосновават положителното  произнасяне за тези в настоящото производство. Поради това и ответникът следва да заплати разноските, направени в заповедното производство в размер на 325 лв., от които 25 лв. заплатена държавна такса и 300 лв. за адвокатско възнаграждение, както и в настоящото в размер на 325 лв., от които 25 лв. заплатена държавна такса за образуване на делото и 300 лв. адвокатско възнаграждение.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът  

Р Е Ш И

  

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК в отношенията между страните, че в полза на “СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС” АД с ЕИК 203037835 със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от С.Х.Б. и Г.Н.П., чрез адв. И.Л.АК-София СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕ от П.В.И. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** за сумата от 103.84 лв. (сто и три лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща главница по Договор за продажба на изплащане № 504656196 от 07.07.2016г., сключен между ответника и «А 1 България» ЕАД, която сума е заплатена от ищеца в качеството му на поръчител по Договор за поръчителство от 07.11.2014г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК  – 20.03.2019г. до окончателното изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение № 541/21.03.2019г. по ч.гр.д. № 851/2019г. на ШРС.

  ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК П.В.И. с ЕГН ********** да заплати на “Състейнъбъл бизнес солюшънс” АД с ЕИК 203037835, сторените от ищеца разноски в заповедното производство в общ размер на 325 лв. (триста двадесет и пет лева), както и разноските в исковото производство в общ размер на 325 лв.(триста двадесет и пет лева), представляваща държавни такси за образуване на делата, както и  адвокатски възнаграждения, съгласно представен списък на разноските.

            На основание чл.239, ал.4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.  

                                                          

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: