Р Е Ш Е Н И Е

 

870/26.9.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ШУМЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, Х-ти състав, в публично съдебно заседание проведено на двадесет и четвърти септември  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Жанет Марчева

при секретаря П. Н., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 1391 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод предявен от М.А.С. с ЕГН ********** с адрес ***,  действаща чрез адв. К.П.от ШАК, съдебен адрес *** срещу В.А.С. с ЕГН ********** *** конститутивен брачен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК за прекратяване на сключения между страните на 07.01.2015г. граждански брак, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № *** от длъжностното лице по гражданско състояние при Община гр.Шумен,  поради дълбоко и непоправимо разстройство, настъпило след сключване на брака без произнасяне по въпроса за вината.

Ищцата твърди в исковата молба, че страните сключили граждански брак на 07.01.2015г. в гр.Шумен. От брака си имали родено едно дете – дъщеря Р.В.С.,  родена на ***г.  След сключване на граждански брак заживяли в квартира под наем, като през 2017г. мъжа заминал за Германия, където започнал работа. Оттогава до настоящия момент съпрузите са във фактическа раздяла, като не поддържат никакви контакти помежду си. Моли се родителските права над детето да бъдат присъдени на нея, като местоживеенето му да е на адреса на майката, който към момента е в дома на нейните родители в гр.***, като бащата ще осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца в часовете от 11.00 часа до 13.00 часа. Да бъде осъден ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от датата на депозиране на исковата молба, до 10 число на месеца, чрез пощенски запис. Семейното жилище е напуснато от двамата и никой няма претенции за ползването му. Фамилното име  на жената да бъде възстановено с предбрачната ѝ фамилия М.. Не се иска присъждане на разноски.

В законоустановения едномесечен срок от страна на ответника не е депозиран писмен отговор.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, ищцата лично и чрез процесуален представител адв.К.П.от ШАК, поддържат предявения иск за развод. Прави се искане за поправка на явна фактическа грешка по отношение на ЕГН – то на ищцата, като за коректно се посочва **********. Тъй като от седмица ищцата, заедно със съжителя си и детето заживяли в квартира под наем се посочва и новия адрес на майката и детето, а именно в гр.***.  

Ответникът, редовно призован не се явява, не изпраща представител и не депозира становище по неговия ход.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна: Страните са съпрузи по силата на сключения между тях граждански брак на 07.01.2015г., за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № *** от същата дата, от длъжностното лице по гражданско състояние при Община – гр.Шумен. По време на брака на страните им се ражда едно дете – Р.В.С., родена на ***г. Семейното жилище било наета под наем квартира в гр.***. През 2017г. ответникът заминал за чужбина и оттогава страните са във фактическа раздяла. Прекъсната била връзката не само между тях, но и между бащата и детето, като единствената грижа за него полагала неговата майка. По делото бяха ангажирани гласни доказателства чрез разпита на свид. О.И.Ш., който свидетелства, че към момента живеят на съпружески начала със ищцата, като очакват раждането на общото им дете след около месец.  Обитават жилище заедно с малолетната дъщеря на ищцата. Твърди, че бащата не поддържа контакти със семейството си и не ги подпомага по никакъв начин. Чувал е обаче, че е създал друго семейство в чужбина. Съдът кредитира показанията му, приемайки ги за кореспондиращи с останалите събрани доказателства. По делото е приет и социален доклад, изготвен във връзка с упражняването на родителските права върху детето и условията му на живот.

Предвид така установеното от  фактическа страна, съдът формулира следните изводи от правна страна: Изхождайки от установената по делото фактическа обстановка и поведението на страните, решаващият състав приема за установено, че брачните отношения между съпрузите са дълбоко и непоправимо разстроени. Помежду им е изчезнало взаимното доверие и уважение, както и желание за полагане на общи грижи към детето им. Съдът основава изводите си в тази насока основно на събраните в хода на делото гласни доказателства. Поради това и  намира, че запазването на брака е лишено от смисъл, поради което същият следва да бъде прекратен. При преценка на въпроса за предоставянето на родителските права съдът съобрази, че предвид че единствените грижи за него полага майката, то родителските права над детето следва да се упражняват от нея.. Местоживеенето на адреса на детето следва да е на адрес в гр.Шумен, където то живее и понастоящем. Съдът намира, че на ищеца следва да бъде определен режим на лични контакти по отношение на детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, без преспиване от 11.00 часа до 13.00 часа всеки ден.

По отношение на издръжката: Съгласно разпоредбата на чл.142 от СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца. В тази връзка съдът съобрази становищата на страните, които са съгласни размера да бъде определен в минимума по закон. По делото няма никакви доказателства и за доходите на страните, но счита, че са в трудоспособна възраст и няма данни за здравословни проблеми на страните. Съдът намира, че ежемесечната издръжка по отношение на детето  следва да бъде в размер на 240 лева. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.3 от СК тази сума следва да се разпредели между родителите, съобразно с възможностите им, като се вземат в предвид и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето от страна на майката. Имайки в предвид изложеното, съдът намира, че ответникът следва да участва в издръжката със сума в размер на 140 лева, който размер е съобразен с възможностите му и няма да затрудни неговата собствена издръжка. Въпреки, че по делото липсват доказателства за размера на месечните му доходи, съдът намира, че предвид трудоспособната му възраст и липсата на данни за наличие на здравословни проблеми или наличие на алиментни задължения към трети лица, то този размер не би го затруднил. Останалата част от издръжката в размер на 100 лева следва да се поеме от майката, доколкото ще продължи да полага непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето. При определяне размера на издръжката съдът съобрази и разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК, съгласно която минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата. Така определеният размер на издръжката е дължим, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 15.05.2019г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, платима до 10- то число на текущия месец, до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка. По отношение на семейното жилище, съдът констатира, че по твърдения на ищцата същото е наето жилище и е напуснато от двамата, като към момента никой няма претенции за ползването му. По отношение на искането за възстановяване на предбрачното фамилно име на жената на М., съдът намира искането за основателно и същото следва да бъде уважено.

На основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, съдът определя окончателна държавна такса в размер на 40 лв., като констатира, че  за образуването е внесена държавна такса в размер на 25 лв. от ищцата. Поради това таксата за решаване на делото в размер на 15 лв. следва да бъде платена от ответника, който дължи и такса в размер на 201.60 лв. за присъдения размер на издръжката.

Мотивиран от така изложените съображения, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 49, ал. 1 СК гражданския брак между В.А.С. с  ЕГН ********** *** и М.А.С. с ЕГН ********** ***,  сключен на 07.01.2015г. пред длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, за което обстоятелство е съставен Акт за граждански брак № ***/07.01.2015г.

ПРЕДОСТАВЯ родителските права върху роденото от брака малолетно  дете – Р.В.С. с ЕГН ********** на майката М.А.С.  с ЕГН **********,  като местоживеенето на детето е при майката в гр.***. 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на детето Росица с бащата В.А.С. с  ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца в часовете от 11.00 часа до 13.00 часа всеки от дните, без преспиване, като детето бъде вземано и връщано от адреса на майката.

 ОСЪЖДА на основание чл.143 В.А.С. с  ЕГН ********** да заплаща на малолетната си дъщеря Р.В.С. с ЕГН **********  чрез нейната майка и законен представител М.А.С.  с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева),  платима чрез пощенски запис до 10 –то число от текущия месец, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 15.05.2019г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска,  до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка.

Семейното жилище, представляващо наета квартира е напусната от страните и никой няма претенции за ползването му.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата  да  възстанови предбрачното си фамилното  име  М..

ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението досежно издръжките.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 40 лв. (четиридесет лева).

 

ОСЪЖДА В.А.С. с  ЕГН **********  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт,  по сметка на ШРС сумата от 15 лв.(петнадесет лева), представляваща държавна такса за решаване на делото, както и 201.60 лв.(двеста и един лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и 5 лв. /пет лева/ при евентуалното издаване на изпълнителен лист.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: