Р Е Ш Е Н И Е

 

783/1.8.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На тридесети юли                                                 две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: П.Н.

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 1414 описа на ШРС за 2019 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Производството по настоящото дело е образувано по повод предявена искова молба от Б.С.И. с ЕГН ********** с адрес *** срещу Л.К.Х. с ЕГН ********** с адрес ***. С исковата молба се предявяват  искове с правно основание чл.127, ал.2 от СК във връзка с чл. 143, ал.2 от СК за постановяване на съдебно решение, с което да бъде решен спора относно местоживеенето на общите на страните деца, упражняването на родителските права, личните отношения с децата и издръжката им за бъдеще време, както и по чл.149 от СК относно заплащане на издръжка от ответницата за минал период.

В исковата молба се излага, че страните нямат сключен граждански брак и са родители на С.Б.С., роден на ***г. и Б. Б.С., роден на ***г. От 2006г. живели в дома на родителите на ищеца, находящ се в с. ***.  Страните имат още едно дете, което обаче не е припознато от бащата, въпреки, че към момента той го отглежда. Поради липсата на средства заминали да работят във Великобритания, като оставили и трите малолетни деца на грижите на майката на ищеца. През месец април 2018г. ответницата заявила на ищеца, че го напуска и започнала нов живот с друг мъж. Така майката живеела трайно в чужбина, а бащата периодично се връщал в България за кратко. За децата полагат грижи основно неговата майка, като той ги подпомага финансово и се грижи за тях, когато е в България. В заключение се моли съда да постанови решение, с което упражняването на родителските права над двете деца да бъдат присъдени на ищеца, като местоживеенето на децата да е при него; да бъде определен режим за лични контакти на децата с майката всяка първа и трета събота от 10.00 часа до 18.00 часа; по един ден през Коледните и Новогодишните празници от 10.00 ч. до 18.00 ч. и 20 дена през лятната ваканция на децата, когато бащата не е в платен годишен отпуск. Моли се да бъде определен размер на издръжката, платима от ответницата в размер на по 160 лв. месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба – 16.05.2019г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване чрез пощенски запис. Да бъде определена издръжка за минало време в размер на по 160 лв. месечно, считано от 15.05.2018г. до 15.05.2019г. или в общ размер на 1920 лв.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея били редовно връчени на ответницата, която въпреки предоставения ѝ срок по чл.131 от ГПК не е депозирала отговор на исковата молба, като не е изразила становище по допустимостта и съществото на предявените искове, както и  на обстоятелствата, на които се основават.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание ищецът се явява лично, заедно с упълномощения от него адв. С.Т.от ШАК, като поддържат исковата молба и молят за постановяване на неприсъствено решение, с което изцяло уважават предявените искове.

Ответницата, редовно призована, не се явява и не изпраща представител. Същата не прави искане и за разглеждане на делото в нейно отсъствие.

Съдът, като взе предвид, че на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна  на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и обстоятелството,  че искът е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.239 от ГПК. Ето защо решението по делото следва да бъде основано на положителна преценка за наличие на предпоставките за постановяване на неприсъствено такова.

Ответницата дължи държавна такса върху присъдения размер на издръжката за бъдеще и минало време  в размер общо на 614.40 лв., както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. 

Ответницата следва да бъде осъдена и да заплати направените от ищеца разноски в производството в общ размер на 450 лв., от които 50 лв. държавна такса за образуване на делото и 400 лв. заплатено адвокатско възнаграждение, съгласно представен договор за правна защита и съдействие и списък по чл.80 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът  

Р Е Ш И

  

ПРЕДОСТАВЯ  упражняването на родителските права по отношение на децата С.Б.С. с ЕГН ********** и Б. Б.С. с ЕГН ********** на техния баща Б.С.И. с ЕГН **********, като определя местоживеенето на децата да е на адреса на бащата, находящ се в с. *****.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на децата  С.Б.С. с ЕГН ********** и Б. Б.С. с ЕГН ********** с майката Л.К.Х. с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота от месеца  от 10.00 часа до 18.00 часа; по един ден през Коледните и Новогодишните празници от 10.00 часа до 18.00 часа, както и 20 (двадесет) дни през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА Л.К.Х. с ЕГН ********** на основание чл.143, ал.1 от СК да заплаща в полза на децата С.Б.С. с ЕГН ********** и Б. Б.С. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 160 лв. (сто и шестдесет лева) за всяко от децата, чрез техния  баща и законен представител Б.С.И. с ЕГН **********, изплащани по пощата чрез пощенски запис,  с падежна дата до пето  число на месеца, за който се дължи, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 16.05.2019г., до настъпване на причини за тяхното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до окончателното изплащане на вземанията.

ОСЪЖДА Л.К.Х. с ЕГН ********** на основание чл.149 от СК да заплати в полза на детето Б. Б.С. с ЕГН ********** издръжка за минало време в общ размер на 1920 лв. (хиляда деветстотин и двадесет лева), представляваща ежемесечна издръжка от 160 лв. (сто и шестдесет лева), считано от 15.05.2018г. до 15.05.2019г., платима чрез пощенски запис чрез техния  баща и законен представител Б.С.И. с ЕГН **********, ведно със законната лихва върху вземането, считано от 16.05.2019г. – датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Л.К.Х. с ЕГН ********** на основание чл.149 от СК да заплати в полза на детето С.Б.С. с ЕГН ********** издръжка за минало време в общ размер на 1920 лв. (хиляда деветстотин и двадесет лева), представляваща ежемесечна издръжка от 160 лв. (сто и шестдесет лева), считано от 15.05.2018г. до 15.05.2019г., платима чрез пощенски запис чрез техния  баща и законен представител Б.С.И. с ЕГН **********, ведно със законната лихва върху вземането, считано от 16.05.2019г. – датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Л.К.Х. с ЕГН ********** на основание чл.78, ал.6 от ГПК да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС сума в общ размер на 614.40 лв.(шестстотин и четиринадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща държавна такса върху присъдените размери на издръжките, както и 5 лв. (пет лева)  държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

ОСЪЖДА Л.К.Х. с ЕГН ********** на основание чл.78, ал.1 от ГПК да заплати на Б.С.И. с ЕГН ********** сторените от него разноски в производството в общ размер на 450 лв. (четиристотин и  петдесет лева), съгласно представен списък по чл.80 от ГПК.

На основание чл.239, ал.4 от ГПК решението не подлежи на обжалване.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: