Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

687/10.7.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на осми юли 2019 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1531/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.  

Молба от Н.Д.И., ЕГН : **********, с адрес *** и Е.О.И., ЕГН : **********, с адрес ***, твърдящи, че са законни съпрузи. Постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха, пред съда, желанието си, за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното, от фактическа страна:

Видно от представеното по делото копие на удостоверение за сключен граждански брак на Община Шумен, молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с акт № 400 на 23.08.2018г.. По време на брака си нямали родени деца. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо той, намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили посочените в разпоредбата последици на развода. Така представеното споразумение, не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса по брачния иск, в размер на 50 лева, от които 25 лева внесени от молителя, при завеждане на делото, като останалите следва да се внесат от молителката, съобразно постигнатото споразумение, а именно 25 лева.  

Водим от горното, и на основание чл. 50 – 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 23.08.2018г., с акт № 400 на Община Шумен, между Н.Д.И., ЕГН : **********, с адрес *** и Е.О.И., ЕГН : **********, с адрес ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.Д.И., ЕГН : **********, с адрес *** и Е.О.И., ЕГН : **********, с адрес ***, споразумение, по чл. 51 от СК, а именно :

1.                Нямаме претенции за издръжка един към друг.  

2.                След прекратяване на брака семейното жилище в ***, ще се ползва от Е.О.И., ЕГН : **********.  

3.                Разноските по делото се поемат от всеки от нас поравно.  

4.                Н.Д.И. си възстановява предбрачното фамилно име И..

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по молбата, в размер на 50 лв. (петдесет лева), като ОСЪЖДА Н.Д.И., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 25 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: