Р Е Ш Е Н И Е

 

606/17.6.2019г. ,             Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                   седми състав

На 13 (тринадесети) юни                                                               Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1545 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

            Производство по чл. 330 от ГПК – развод по взаимно съгласие, образувано по молба с правно основание чл. 50 от СК.

            В молбата си до съда молителите Т.И.Н. и П.Н.Н. излагат, че са съпрузи от 11.05.2009 година. По време на брака си имали родено едно дете – Н., роден на *** година. Твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. Представят споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, в което излагат уредените от тях всички лични и имуществени отношения помежду си. Молят съда да постанови решение, с което да допусне развода по взаимно съгласие без да се издирват мотивите за прекратяването на брака и да одобри представеното споразумение.

            В съдебно заседание молителите се явяват лично и всеки от тях потвърждава сериозното си и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: молителите са съпрузи от 11.05.2009 г., когато с акт №***/11.05.2009 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен, сключват граждански брак. От брака си имат родено едно дете – Н.П.Н., роден на *** г., видно от удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане №***/15.06.2009 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен.

            Предвид изразеното от молителите сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака и като съобрази, че са налице всички законови предпоставки, съдът намира, че молбата е основателна и разводът следва да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК, без да се издирват мотивите за това. Представеното от молителите споразумение отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 1 от СК, не противоречи на закона, в състояние е да защити интересите на малолетното дете, поради което следва да бъде утвърдено.

            На осн. чл. 6, т. 2 от Тарифата за ДТ по ГПК, по делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 лв., която следва да се възложи по равно на молителите. Молителят Н. следва да заплати държавна такса върху размера на определената издръжка, в размер на 144,00 лв.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 330, ал. 3 от ГПК, съдът  

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 11.05.2009 г. с акт №***/11.05.2009 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен, между П.Н.Н. с ЕГН **********,*** и Т.И.Н. с ЕГН **********,***, ПО ВЗАИМНО  СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.Н. Н. и Т.И.Н. споразумение по чл. 51,  ал. 1 от Семейния кодекс, както следва:

            1. След прекратяването на брака Т.И.Н. ЗАПАЗВА фамилното име – Н..

            2. Местоживеенето на роденото от брака дете Н.П.Н. с ЕГН ********** се определя – при майката – Т.И.Н., на адрес ***.

            3. Упражняването на родителските права по отношение на детето Н.П.Н. се предоставя на майката Т.И.Н..

            4. Определя се режим на лични отношения на бащата П.Н.Н. с детето Н.П.Н., както следва:

– всяка първа седмица от месеца от събота до неделя (с преспиване);

– един месец през лятото.

            5. Бащата П. Н.Н. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на детето Н.П.Н. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.И.Н. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00 (двеста) лева, считано от 17.06.2019 г., до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

            6. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Шумен, ул. „Г.С.” № 70, вх. 1, ет. 4, ап. 10, след прекратяването на брака СЕ ПРЕДОСТАВЯ на Т.И.Н., заедно с детето Н.П.Н..

7. Молителите не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

8. Молителите не притежават недвижими имоти, движими вещи и парични влогове, придобити по време на брака.

9. Молителите приемат в отношенията помежду си, че направените разноски по делото се поемат от тях поравно.

ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 30,00 (тридесет) лв., като ОСЪЖДА П.Н.Н. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 лв. и ОСЪЖДА Т.И.Н. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 лв.

ОСЪЖДА П.Н.Н. да заплати държавна такса върху размера на определената издръжка в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева).

Решението, на основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                          Районен съдия: