Р Е Ш Е Н И Е

 

1066/8.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На двадесет и втори октомври                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: П.Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 1686 по описа на ШРС за 2019 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производството е за делба на съсобствен недвижим имот във  фаза  по допускане на делбата.

Производството по настоящото дело е образувано въз основа на искова молба от К.П.К. с ЕГН ********** и Р.В.К. с ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, чрез адв. Р.М. от ШАК срещу С.Р.С. с ЕГН ********** с адрес ***. В исковата молба се сочи, че ищците са собственици на общо ¾ ид.ч. в режим на СИО по силата на прехвърлителна сделка оформена с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 74, том VII, рег. № 15072,  дело № 1055/2009г. на Нотариус С.С.на следния недвижим имот – Апартамент № 94, на осми етаж, вход първи, ул.***, със застроена площ от 75.32 кв.м. с идентификатор 83510.668.82.1.94, находящ се в сграда с идентификатор 83510.668.82, ведно с избено помещение № 28 с площ 3.72 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при граници за апартамента: 83510.668.82.1.93; 83510.668.82.1.95; 83510.668.82.1.81 срещу задължението на К.К. да поеме издръжката на леля си С.И.К.. С.К.починала на 20.01.2019г., като оставила за свой законен наследник С.Р.С. – дъщеря.  Така между страните по делото възникнала съсобственост въз основа на прехвърлителна сделка и по наследство.  Поради това, че не било възможно доброволно да бъде поделен имота възникнал правен интерес от водене на настоящото производство, като в заключение се моли да бъде допуснат до делба процесния недвижим имот при квоти 3/8 ид.ч. за ищците общо и 2/8 ид.ч. за ответницата.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията към нея са били редовно връчени на ответницата, като в законоустановения едномесечен срок  е депозиран писмен отговор, в който се сочи, че искът за делба първа фаза е допустим и основателен. Отправя се покана на основание чл.31 от ЗС за заплащане на обезщетение за ползването на имота в размер на по 50 лв. месечно, считано от датата на получаване на писмения отговор.

В съдебно заседание ищецът К. се явява лично, като ищцата К. не се явява. За двамата се явява адв. Р.М. от ШАК, като се моли съда да допусне делбата при посочените в исковата молба квоти.

В съдебно заседание ответницата не се явява, за нея се явява адв. С.С. от ШАК, който моли за постановяване на решение, с което да се уважи искането за делба при посочените квоти.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства и доводи на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

Видно от представения по делото Нотариален акт за собственост на жилище, строено в парцел за групово и кооперативно жилищно строителство № 16, том III, дело № 435/1972г. на Шуменски районен съд,  Р.К.и С.И.К. придобили правото на собственост над апартамент № 94, на осми жилище етаж, в кв. 864 „Марица“, със застроена площ 75.82 кв.м., при граници: от изток – ап.95, от запад – стълбище и ап.98, от север – дворно място и ап.95, от юг – дворно място и ап.93, от горе – покривна плоча, от долу – седми жилище етаж, ведно с избено помещение № 28 с площ от 3.72 кв.м., съставляващ парцел I, в кв. 364. Видно от представено Удостоверение за наследници изх. № 1901 от 19.06.2019г. Р.К.е починал на 24.03.2009г., като оставил за наследници С.И.К. и С.Р.С..

По делото е представен Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане № 74, том VII, рег. № 15072, дело № 1055 от 16.12.2009г. на Нотариус С.С.с рег. № 024 на НК, от който се установява, че  С.К.прехвърлила на племенника си К.П.К. ¾ ид.ч. от гореописания недвижим имот, с идентификатор 83510.668.82.1.94 по плана на гр.Шумен срещу задължението да поеме гледането и издръжката на леля си, като тя си запазва правото на обитаване и ползване на имота докато е жива. Видно от Удостоверение за граждански брак по време на прехвърляне на имота К.К. бил в граждански брак с Р.В. Д., предвид, че брака е сключен на 02.03.1985г.

От Удостоверение изх.№ 1902 от 19.06.2019г. е видно, че С.И.К. е починала на 20.01.2019г., като оставила за единствен наследник дъщеря си С.Р.С..

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи: В производството по допускане на делбата, съдът изследва наличието на няколко предпоставки – наличието на съсобственост между съделителите на имуществото              (предмет на делбата) и основанието на което съсобствеността е възникнала.  Съдът следва да се произнесе за това между кои лица и за кои имоти ще се извърши делбата, както и каква е частта на всеки съделител. Съдът намира, че страните по делото са съсобственици на недвижимия имот, предмет на делбата, при следните квоти: за К.П.К. и Р.В.К. -  общо ¾ ид.ч. в режим на СИО и за С.Р.С.  – ¼ ид.ч.  Поради това предявения иск се явява основателен и следва делбата да се допусне при исканите квоти.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:  

 

                ДОПУСКА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА СЪДЕБНА ДЕЛБА между К.П.К. с ЕГН ********** и Р.В.К. с ЕГН ********** *** и С.Р.С. с ЕГН ********** с адрес ***  на следния недвижим имот, както следва: АПАРТАМЕНТ № 94, на осми етаж, вход първи, в жилищен блок на ул.*** със застроена площ от 75.32 кв.м., при граници: от изток – ап.95, от запад – стълбище и ап.98, от север – дворно място и ап.95, от юг – дворно място и ап.93, ведно със прилежащото избено помещение № 28 с площ от 3.72 кв.м., при граници: от изток – изба № 24, от запад – изба № 22, от север – дворно място, от юг – общ коридор, отдолу – земя, отгоре – първи жилищен етаж, с 989/100 00 ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху държавен парцел I-ви, в кв.362 по плана на гр. Шумен, с идентификатор за апартамента 83510.668.82.1.94, попадащ в поземлен имот с идентификатор 83510.668.82, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 83510.668.82.1.93, 83510.668.82.1.95; под обекта - 83510.668.82.1.81, с административен адрес гр.***, при квоти – общо ¾ ид.ч. в режим на семейна имуществена общност (СИО) за К.П.К. с ЕГН ********** и Р.В.К. с ЕГН ********** и ¼ ид.ч. за С.Р.С. с ЕГН **********.

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.             

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: