Р Е Ш Е Н И Е

 

619/21.6.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На деветнадесети юни през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав: 

Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №1696 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано на основание чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 от Семейния кодекс.         

Депозирана е молба от Б.В.Д., ЕГН**********,*** и Я.Я.Д., с ЕГН**********, с постоянен адрес: ***, и двамата със съдебен адрес:***, чрез адв.Б.С. от ШАК, в която излагат, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие бракът им да бъде прекратен, както и че са постигнали споразумение относно личните и имуществените отношения между тях, относно местоживеенето на детето, родителските права и личните контакти.  Молят съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между тях брак по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото споразумение.

            Молителят Б.В.Д. в съдебно заседание се явява лично и с упълномощен представител - адв.Б.С. от ШАК, като поддържа молбата си за прекратяване на брака и изложеното  споразумение.

            Молителката Я.Я.Д. в съдебно заседание също се явява лично и с упълномощен представител - адв.Б.С. от ШАК, като също поддържа молбата за прекратяване на брака и изложеното в нея споразумение по чл.51 от СК. Моли съда да прекрати брака и да одобри споразумението.

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Молителите  Б.В.Д. и Я.Я.Д. били законни съпрузи, като гражданският брак между тях бил сключен на 01.10.2016 год. в гр.Шумен, за което бил издаден Акт за граждански брак №0479/01.10.2016 год. Двамата имали родено едно дете – Д. Б.Д., с ЕГН**********,  родено на *** год., което към настоящия момент е непълнолетно. Двамата живеели в семейно жилище, намиращо се в гр.Шумен, ул.“***“ №6, ет.5, ап.24, което било изключителна собственост на молителя. Последното за в бъдеще ще се ползва от молителя, като молителката и детето са го напуснали. В молбата си заявяват, че са постигнали непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си. Двамата нямат претенции един спрямо друг за изплащане на издръжка, като сочат, че молителката е променила фамилното си име след сключване на брака, като заявява, че за в бъдеще желае да запази брачното си фамилно име Д..    

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства и по-специално от Удостоверение за сключен граждански брак, Удостоверение за раждане от *** год., Пълномощни, Нотариален акт за собственост върху жилище, построено от ЖСК „***“ върху държавно место №49, том V, рег.№1410/1987 год., Удостоверение за раждане от *** год.,  Документ за заплатена държавна такса.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени, както в исковата молба, а така също и в съдебно заседание се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Постигнали са споразумение, в което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, а именно: относно местоживеенето на децата, относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето, както и относно семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. В този смисъл съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, ведно с направените в съдебно заседание уточнения, е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че молбата на Б.В.Д. и Я.Я.Д. се явява основателна и следва да бъде уважена, като съдът следва да допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и да утвърди депозираното от тях споразумение по чл.51 от СК.

На основание разпоредбата на чл.329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съобразявайки материалите по делото, липсата на представени по делото доказателства досежно доходите на съпрузите, като взе предвид тяхната възраст и факта, че двамата са в трудоспособна възраст и са в състояние да реализират доходи, поне в размер на минималната работна заплата, установена за страната, съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде в размер на 40 лева. В същото време от материалите по делото се установява, че при завеждането на делото молителят е заплатил държавна такса в размер на 25 лева, поради което молителката следва да бъде осъдена да заплати разликата до пълния определен от съда размер.

Молителят Б.В.Д. дължи държавна такса върху присъдения размер на издръжката по отношение на детето Д.в размер на 216 лева, както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от горното, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.51, ал.1 и ал.2 от СК, във вр. с чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ

  

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.В.Д., ЕГН**********,*** и Я.Я.Д., с ЕГН**********, с постоянен адрес: ***, и двамата със съдебен адрес:***, чрез адв.Б.С. от ШАК, сключен с Акт за граждански брак №0479/01.10.2016 год. ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.В.Д. и Я.Я.Д. споразумение в следния смисъл:

І. Местоживеенето на роденото от брака дете – Д. Б.Д., с ЕГН********** за в бъдеще ще бъде при майката - Я.Я.Д., с ЕГН**********, на адрес: ***.

ІІ. Родителските права върху роденото от брака дете - Д. Б.Д., с ЕГН********** се предоставят на майката Я.Я.Д., с ЕГН**********, като бащата Б.В.Д., ЕГН********** ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, както и десет дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ІІІ. Бащата Б.В.Д., ЕГН********** ще заплаща месечна издръжка на детето Д. Б.Д., с ЕГН**********, действащо със знанието и съгласието на своята майка и законен представител Я.Я.Д., с ЕГН********** в размер на 300 /триста/ лева месечно, платими до 10-то число на текущия месец, считано от 01.06.2019 год. до настъпване на причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ІV. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Шумен, ул.“***“ №6, ет.5, ап.24, изключителна собственост на молителя, за в бъдеще ще се ползва от Б.В.Д., ЕГН**********,  като съдът констатира, че молителката Я.Я.Д., с ЕГН********** и детето Д. Б.Д., с ЕГН********** са го напуснали.

V. След прекратяване на брака молителката Я.Я.Д., с ЕГН********** запазва брачното си фамилно име Д..

VІ. Молителите нямат претенции за изплащане на издръжка помежду си.

VII.Молителите декларират, че по време на брака си не са придобивали движимо имущество или парични влогове, в режим на СИО, поради което нямат имуществени претенции един спрямо друг.

VІІI. Направените по делото разноски се поемат от молителите съвместно.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 40 /четиридесет/ лева.

ОСЪЖДА Я.Я.Д., с ЕГН********** да заплати в полза на държавата по сметка на ШРС сумата от 15 лева /петнадесет лева/,  представляваща разлика до окончателния размер на държавната такса, както и  5 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА Б.В.Д., ЕГН********** да заплати в полза на държавата и по сметка на ШРС сумата от 216 лева /двеста и шестнадесет лева/, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и 5 лева /пет лева/ държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: