Р Е Ш Е Н И Е

 

1164/2.12.2019г.,         Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Шумен                                                                   седми  състав

На 28 (двадесет и осми) ноември                                                           Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1729 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

            В исковата си молба, ищцата Ж.А.К. твърди, че с ответника А.К. са съпрузи от 08.12.2017 година. От брака си нямали родени деца. Двамата се запознали чрез социалните мрежи, като сключили брака си в Република Турция. Същите се виждали няколко пъти, като уговорката им била да заживеят съвместно във Федерална република Германия. Независимо от това, обаче, ответникът отказал да посети както посочената държава, така и родината на ищцата. Първоначално, съпрузите поддържали връзка по телефона или чрез интернет, но от началото на 2018 г. прекъснали всякаква връзка, освен по въпроса за евентуален развод. Моли съда да прекрати брака между страните като дълбоко и непоправимо разстроен, без съдът да се произнася по въпроса за вината; ищцата да възстанови предбрачното фамилно име М.; не предявява претенции за издръжка между бивши съпрузи, за ползване на семейното жилище, както и за деловодни разноски.

            Ответникът е призован по реда на чл. 48 от ГПК – чрез публикация в Държавен вестник. В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК след публикацията в ДВ, ответникът не се явява, за да получи преписи от исковата молба и не подава отговор на исковата молба. В едномесечния срок, назначеният му особен представител подава отговор на исковата молба. В съдебно заседание същият изразява становище, че претенцията е основателна, поради което моли бракът между страните да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: страните са съпрузи от 08.12.2017 г., когато в Република Турция сключват граждански брак, за което е съставен акт № 67/04.04.2019 г. от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен. От брака си нямат родени деца. Разпитаният в съдебно заседание като свидетел С.А. излага, че страните се запознали чрез социалните мрежи в интернет през 2015 г. Ищцата посещавала ответника в Република Турция, чийто гражданин е той, но същият отказвал да посети Република България или да заживее със съпругата си в която и да е друга държава, освен родината му. Съпрузите поддържали връзка чрез телефон и интернет, като ищцата посещавала А. К. няколко пъти, но двамата фактически не са съжителствали. През 2018 г. преустановили контактите помежду си.

            Предвид установеното чрез събраните безпротиворечиви гласни и писмени доказателства, съдът счита, че се доказа ненормално протичане на брачните отношения между страните, свързано с фактическата липса на съвместно съжителство и създадени отношения на привързаност, обич и другарство. Предвид изложеното, съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално и следва да бъде прекратен.

            На ищцата следва да бъде възстановено предбрачното фамилно име – М.

            По делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 лв., която, при непроизнасянето на съда по въпроса за вината за разстройството на брака, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, следва да се възложи поравно на страните.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, предвид непроизнасяне по въпроса за вината, разноските следва да останат в тежест страните, така както са направени.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 08.12.2017 г. в Република Турция, за което е съставен акт №**/04.04.2019 г. от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен между А.К., роден на *** г., гражданин на Република Турция, без регистриран адрес в Република България, с неизвестен адрес и Ж.А.К. с ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. С.Т. от ШАК, гр. Шумен, ул. „С.“ № 109, ет. 2, кантора 23, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

            ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на Ж.А.К. – М.

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 (тридесет) лева.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА А.К. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС 15,00 (петнадесет) лв., представляващи съответната му част от държавната такса при решаване на делото.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА Ж.А.М. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС 15,00 (петнадесет) лв., представляващи съответната ѝ част от държавната такса при решаване на делото.

                В тежест на Ж.А.М. остават направените по делото разноски в размер на 345,00 лева.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Шумен.

 

                  Районен съдия: