Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

686/10.7.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на осми юли 2019 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1743/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 127, ал. 1 от СК.  

Молба от Ф.В.А., ЕГН : **********, с постоянен адрес *** и И.В.И., ЕГН : **********,***, твърдящи, че са родители на децата В. И. И., ЕГН : ********** и М. И. И., ЕГН : **********. Желаят одобряване на постигнато от тях споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК. Молят за решение, по силата на което да се одобри представеното споразумение, с което са постигнали съгласие за местоживеенето на децата, упражняване на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха пред съда желанието си за утвърждаване на споразумението.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

Видно от представеното по делото удостоверения за раждане, издадени по актове за раждане № 1241/26.08.2013г. и № 1691/22.11.2013г. на Община Шумен, молителите са родители на малолетните В. И. И., ЕГН : ********** и М. И. И., ЕГН : **********. Двамата, постигнали съгласие за местоживеенето на децата, упражняване на родителските права, личните отношения с тях и издръжката им.

Съдът намира, че така представеното споразумение, не противоречи на интересите на непълнолетните деца, поради което и следва да бъде утвърдено.

Съдът определя окончателна държавна такса по молбата, в размер на 25 лева, като констатира, че е внесена от молителката, при завеждането и, а по споразумението за издръжка в размер на 200,16 лева, които да се заплатят също от нея по сметка на ШРС.  

Водим от горното, и на основание чл. 127, ал. 1 от СК и чл. 530 – 541 от ГПК, съдът  

Р Е Ш И :

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ф.В.А., ЕГН : **********, с постоянен адрес *** и И.В.И., ЕГН : **********,***, споразумение, по чл. 127, ал. 1 от СК, а именно :

1.                Родителските права по отношение на малолетните деца В. И. И., ЕГН : ********** и М. И. И., ЕГН : **********, се предоставят за упражняване на бащата И.В.И., ЕГН : **********, като МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата ще бъде при техния баща на постоянния му адрес в ***, и ще следват неговото.  

2.                РЕЖИМЪТ на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между майката Ф.В.А., ЕГН : ********** и децата В. И. И., ЕГН : ********** и М. И. И., ЕГН : **********, ще бъде, както следва:

-                      Ще взема децата всяка година през месец август от 10-о до 20-о число на месеца, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.

-                      Ще взема децата всяка четна година от 10.00 ч. на 20-и декември до 18.00 ч. на 30-и декември, както и по всяко време извън посочения режим, след предварително договаряне с бащата.

Определеният режим на лични отношения влиза в сила от утвърждаване на споразумението от съда.  

3.                Майката Ф.В.А., ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетните си деца В. И. И., ЕГН ********** и М. И. И., ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител И.В.И., ЕГН **********, чрез Уестър Юнион, МъниГрам или друг подобен начин на разплащане, месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, за всяко дете, до 10-о число на месеца, за който се дължи, считано от датата на утвърждаване на споразумението от съда, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяко просрочено вземане от датата на изискуемостта до окончателното му плащане.  

4.                С оглед необходимостта от слухопротезиране на двете деца В. И. И., ЕГН :********** и М. И. И., ЕГН : **********, майката Ф.В.А., ЕГН : **********, дава съгласие за слухопротезирането им.  

5.                Родителите ще си оказват съдействие и подписват при нужда изрична декларация-съгласие за извеждане и пътуване на децата в чужбина, придружавано от другия родител, като за всяко пътуване на другия родител ще се посочва период на пребиваване в чужбина, като се осигури и възможност за постоянна връзка с децата по телефон.

6.                При възникнали въпроси, касаещи бъдещето на децата родителите ще продължат да си съдействат и решават взаимно в дух на разбирателство и изцяло в интерес на децата.  

ОСЪЖДА Ф.В.А., ЕГН : **********, с постоянен адрес ***, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 200,16 лева – държавна такса.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: