Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

1054/7.11.2019г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на четвърти ноември 2019 година

в открито заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар : Н. Й.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 1807/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Предявен иск, за съществуване на вземане с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК.  

Искова молба от В.М.Ч., ЕГН : **********,  с адрес ***, срещу Н.П.Д., ЕГН : **********, с адрес ***, без посочено правно основание и цена от 5485,64 лева.

Ищецът сочи, че имал вземане срещу ответника за сумата от 5485,64 лева, представляваща главница по запис на заповед от 08.11.2016г., с падеж 01.03.2017г., издаден от ответника, с уговорки без протест. За така твърдяното вземане кредиторът, по реда на чл. 417 ГПК поискал издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Срещу издадената заповед по ЧГД № 1432/2019г., ответникът възразил. Поради изложеното ищецът претендира признаване за установено съществуването на описаното вземане и осъждане на ответника, да му заплати разноските, в производствата.

В срока за отговор на исковата молба ответникът, редовно уведомен, подава отговор. Счита иска допустим и неоснователен. Твърди, че между страните, не съществуват никакви правоотношения, заради които, да е издаден ефекта. Смята, че ищцово задължение е да посочи каузално правоотношение.

В открито заседание страните редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

Така депозираната молба е допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения :  

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи следното:

Не се спори от страните и се установява от приетите писмени доказателства, че ответникът издал в полза на ищеца запис на заповед от 08.11.2016г, с падеж 01.03.2017, с уговорки без протест, за сумата от 5485,64 лева, предявен за плащане на 01.03.2017г.. Със заявление по чл. 417 ГПК, ищецът поискал издаване заповед за изпълнение въз основа на ефекта, срещу която ответникът депозирал бланкетно възражение. Никоя от страните, не твърди съществуване на каузално правоотношение.

Така установената фактическа обстановка, доведе до следните изводи :

За уважаване на предявеният иск с правно основание чл. 422 ГПК, е необходимо да се установи – наличието на валиден запис на заповед, издаден от ответника, в полза на ищеца, а при твърдение за съществуващо каузално правоотношение и неоснователност на възраженията основани на това правоотношение/т. 17 от ТР № 4/2013г. на ОСГТК ВКС/. В случая, не се твърди каузално правоотношение и при липса на спор по редовността на ефекта, иска за плащане на посочената в него сума е основателен. Ответното твърдение за несъществуване на каузално правоотношение, не налага доказателствена активност за ищеца извън редовността на книгата, както погрешно смята ответника. Твърденията му съставляват общо оспорване. Никакво значение за дължимоста на сумата по ефекта, няма факта, дали записа на заповед, е предявен на издателя на посочената в него дата, или преди това. След като ответникът се е подписал върху книгата, давайки възможност на кредитора да попълни датата на предявяване, то сам, с това си действие се е съгласил падежът, да се определи, от последния, по негово усмотрение, при падеж на предявяване, а в случая, при определен такъв, с полагане подписа си върху записа, преди датата на падежа, го е приел за плащане, което е позволено от ТЗ – чл. 475 във вр. с чл. 481, ал. 1.  

Изложеното сочи основателност на предявения иск и налага уважаването му.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца сумата от 219,43 лева разноски в настоящото и по ЧГД № 1432/2019г., по описа на ШРС, представляващи държавна такса.  

Водим от горното и на посочените основания, съдът  

Р  Е  Ш  И :

                       

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на Н.П.Д., ЕГН : **********, с адрес *** полза на В.М.Ч., ЕГН : **********,  с адрес ***, срещу Н.П.Д., ЕГН : **********, с адрес ***, съществува вземане за сумата от 5485,64 лева по запис на заповед издаден от Н.П.Д., ЕГН : **********, в полза на В.М.Ч., ЕГН : **********, на 08.11.2016г, с падеж 01.03.2017, с уговорки без протест, за сумата от 5485,64 лева, предявен за плащане на 01.03.2017г..  

ОСЪЖДА Н.П.Д., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати на В.М.Ч., ЕГН : **********,  с адрес ***, сумата от 219,43 лева разноски в настоящото производство и по ЧГД № 1432/2019г., по описа на ШРС.  

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок, от връчването му, пред Окръжен съд – гр. Шумен.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :