Р Е Ш Е Н И Е

 

955/18.10.2019г. ,         Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                   седми  състав

На 03 (трети) октомври                                                                Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                       Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1815 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното: 

            Производство по чл. 239 от ГПК.

            Предявен е иск с правно основание чл. 439, ал. 1 от ГПК.

            В исковата си молба ищцата И.А.Д. твърди, че срещу нея било образувано изп.д. № *** по описа на ЧСИ рег. № 930, което било образувано въз основа на два изпълнителни листа, издадени по ч.гр.д. № 2728/2018 г. по описа на ШРС и по ч.гр.д. № 2729/2018 г. по описа на ШРС. Счита, че вземането на ответника „УниКредит Булбанк“ АД по изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 2729/2018 г. по описа на ШРС е погасено по давност, поради изтичане на давностния срок. Моли съда да постанови решение, по силата на което да признае за установено по отношение на ответника, че ищцата не му дължи сума в размер на 892,60 лв., включваща главница, договорна лихва и мораторна лихва, за което вземане е образувано изп.д. № *** на ЧСИ А. Р. – рег. № 930 на КЧСИ, поради погасяване на вземането по давност, както и да ѝ бъдат присъдени деловодни разноски.  

            Ответникът не изразява становище по исковете, не представя в срок писмен отговор на исковата молба. Не прави искания, не се явява и не се представлява в първото по делото заседание.

         В съдебно заседание, пълномощникът на ищцата прави искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответницата.

            Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и искът е вероятно основателен.

            В първото по делото заседание на 03.10.2019 г., съдът с определение е допуснал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника поради наличие на следните предпоставки по чл. 239, ал. 1 от ГПК:

            – по чл. 239, ал.1, т. 1 от ГПК: ответникът не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. С определение от 24.06.2019 г., постановено в производство по чл. 131, ал. 1 от ГПК, на страните, вкл. на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание.

         – по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК: в подкрепа на предявения иск, ищцата се позовава на следните приети по делото доказателства: изп.д. № *** на ЧСИ А. Р. – рег. № 930 на КЧСИ и ч.гр.д. № 2729/2018 г. на ШРС.

.

            При така установеното от фактическа страна, съдът приема от правна страна следното:

            Настоящият състав счита, че изброените доказателства сочат вероятната основателност на претенцията по чл. 439, ал. 1 от ГПК. Тоест, предявеният иск е вероятно основателен, което обосновава наличието на предпоставката по чл. 239, ал. 1, т. 2 от ГПК. Предвид така установеното по-горе, съдът намира, че искът се явява основателен и доказан. Ето защо, по отношение на страните следва да бъде признато за установено, че И.Д. не дължи, поради погасяване по давност, на ответното дружество сума в размер на 892,60 лв., включваща главница, договорна лихва и мораторна лихва, за което вземане е издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2729/2018 г. по описа на ШРС и е образувано изп.д. № *** на ЧСИ А. Р. – рег. № 930 на КЧСИ.

            На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените разноски по делото в размер на 350,00 лева.

            Водим от горното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът 

Р   Е   Ш   И   :

 

         На основание чл. 439, ал. 1 от ГПК, ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.А.Д. с ЕГН **********,*** и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД с ЕИК 831919536, със седалище: гр. София, адрес на управление: гр. София 1000, район Възраждане, пл. „***,  представлявано по закон от Е. М. и Т. А. П., че И.А.Д. не дължи на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД сума в размер на 892,60 лв. (осемстотин деветдесет и чдва лева и 60 стотинки), включваща главница, договорна лихва и мораторна лихва, за което вземане е издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2729/2018 г. по описа на ШРС и е образувано изп.д. № *** на ЧСИ А. Р. – рег. № 930 на КЧСИ, като погасена по давност.

            ОСЪЖДА „УниКредит Булбанк” АД гр. София да заплати на И.А.Д. направените деловодни разноски в размер на 350,00 лв. (триста и петдесет лева).

            Настоящото неприсъствено решение не подлежи на обжалване, на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.

            В едномесечен срок от връчването на настоящото неприсъствено решение, ответникът може да поиска неговата отмяна от въззивния Окръжен съд – Шумен, ако е бил лишен от възможността да участва в делото поради случаите, посочени в чл. 240, ал. 1 от ГПК.  

                                                                                              Районен съдия: