Р Е Ш Е Н И Е  

 

1109/18.11.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание, на тридесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от районния съдия гр. д.№1843/2019 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е осъдителен иск, с правно основание чл.405, ал.1 от КЗ.

В исковата си молба до съда ищецът Н.В.В., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, ***, чрез адв. С..С. от ШАК, излага, че на 21.05.2018 г. сключил с ответника Застрахователно акционерно дружество „АРМЕЕЦ”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***2, представлявано от Д.Н.М., К.С. В., М.П.И. и В.П.К.-М., комбинирана застраховка „Каско-клауза П“, с валидност от 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г. /23:59:59 часа/. Предмет на застрахователния договор бил собственото на ищеца МПС, марка „BMV 530“ с ДК№Н***. На 01.01.2019 г. настъпило застрахователно събитие- увреждане на предна лява част на автомобила, изразяващо се в спукване/счупване на ляв фар. Застрахователят бил своевременно уведомен /на 03.01.2019 г./, при което при ответника била заведена щета №36019030100006/03.01.2019 г. Застрахователят отказал изплащане на обезщетение с мотива, че не полежат на обезщетяване онези вреди, които са били налични към момента на сключване на застрахователния договор. Ищецът бил подал жалба срещу този отказ, но ответникът повторно отказал изплащане на обезщетение със същия мотив, като добавил и нов, а именно, че не са покрит риск от застраховката вредите, настъпили в следствие на корозия, износване и изхабяване, изтриване, напукване и други подобни. Ищецът поискал от официален дилър на „BMV“ в гр. Варна оферта за възстановяване на щетите, като получил такава, при която стойността на разходите за възстановяване на щетите се равнявала на 3 275, 84 лева. Ищецът твърди, че е страна по валиден застрахователен договор, като точно е изпълнил всички задължения по договора. Твърди, че в случая липсва законова норма или договорна клауза, която да дава основание на застрахователя да откаже да изплати застрахователно обезщетение по застраховката. Поради изложеното моли съда да постанови решение, по силата на което да бъде осъден ответникът да му заплати сумата от 3 275.84 лева (с включен ДДС), представляваща застрахователно обезщетение по застрахователна полица № 0306X0385822/21.05.2018г., за настъпило на 01.01.2019 г. застрахователно събитие - увреждане на ляв фар на моторно превозно средство, марка „BMW 530”, с ДК № ***, ведно със законната лихва считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й изплащане. Претендира и разноски.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът депозира отговор, в който излага аргументи за неоснователност на иска по основание и размер.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

Не се спори между страните а се установява и от събраните писмени доказателства, че на 21.05.2018 г. между страните е сключен валиден застрахователен договор- комбинирана застраховка „Каско- клауза П“, с действие от 01.06.2018 г. до 31.05.2019 г. /23:59:59 часа/, и с предмет на застраховката собственото на ищеца МПС, марка „BMV 530“ с ДК№***. От представените по делото частно заверени преписи от комбинирана застрахователна полица №0306Х0385822 и общи условия при застрахователя за застраховка на моторни превозни средства /“Каско“/, се установи, че процесният застрахователен договор е сключен с клауза „Пълно каско“ и застраховката покрива всички рискове от клаузи „М“, „Ч“ и „К“, в това число авария, произлязла от сблъскване на МПС помежду им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни, скални маси и други, нарушена цялост на пътното покритие и др. Няма спор, а се установява и от документите, приложени по делото, че на 03.01.2019 г., ответникът е уведомен за настъпило застрахователно събитие, при което са настъпили щети по застрахования автомобил и по-конкретно са увредени предна броня и ляв фар. В уведомлението е описан следният механизъм на настъпване на събитието: на 01.01.2019 г., при вкарване на автомобила на паркинг, намиращ в зад блоково пространство, находящо се на ул. „М.Л.“ №39, метална оградна врата се затваря и удря предната част на автомобила. Описаният в горецитираното уведомление механизъм се потвърждава и от събраните по делото гласни доказателства. От показанията на свидетеля В. също става ясно, че през месец януари 2019 г. желязна врата с механизъм за затваряне се е затворила преди лекия автомобил, предмет на застраховката, да премине, в следствие на което е ударена предната част на автомобила и са нанесени щети по фара и бронята. От заключението по извършената САвТЕ, по отношение на което съдът няма основания да се съмнява в обективността и правилността му, се установи, че при огледа на автомобила, извършен след заявяване на разглежданото по настоящото дело събитие, е констатирана деформация на предната броня над левия халогенен фар и пукнатина на левия фар. Тези увреждания, ВЛ, заявява, че не са били налице при огледа на автомобила към датата на сключване на застраховката, т.е. дава категоричен отговор на въпроса, поставен от ответника, че не е налице съвпадение между заснетите при огледа на автомобила, извършен на 18.06.2018 г. увреждания и тези, заснети при огледа на 03.01.2019 г. /датата на уведомяване на застрахователя за процесното събитие/. ВЛ дава заключение, че сумата за възстановяване щетите по автомобила на ищеца по разглежданото събитие  се равнява на 3 275, 84 лева. Съдът няма основания да се съмнява в обективността и правилността на заключението по САвТЕ. Заключението е ясно, обосновано и изцяло съобразено с останалите, събрани по делото доказателства. На следващо място, заключението е прието по делото без възражения от страните.

Съгласно разпоредбата на чл.405, ал.1 от КЗ, при настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок. Срокът не може да е по-дълъг от срока по чл. 108, ал. 1 – 3 или 5. Предвид установената по- горе фактическа обстановка, съдът стига до извода, че в случая са налице всички законови и договорни предпоставки за възникване задължението на застрахователя за изплащане на застрахователно обезщетение. Съдът приема за безспорно установено, че в срока на действие на договора е настъпило застрахователно събитие, представляващо покрит риск от договора, в следствие на което са причинени вреди върху застрахованото имущество /МПС/. Застрахователят е надлежно уведомен за така настъпилото събитие. Установен е и размерът на причинените вреди, които ответникът, съобразно уговореното, е задължен да репарира. Ето защо заключава, че така предявеният осъдителен иск е изцяло основателен и доказан и следва да се уважи.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК на ищцовата страна следва да се присъдят направените по делото разноски, съразмерно с уважената част от иска, в размер на 689.00 лева.

Водим от горното, съдът  

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА „АРМЕЕЦ”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Д.Н М., К.С. В., М.П. И. и В. П. К.-М., да заплати на Н.В.В., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, *** чрез адв. С.С. от ШАК, сумата от 3 275.84 лева /три хиляди двеста седемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/, (с включен ДДС), представляваща застрахователно обезщетение по застрахователна полица №0306X0385822/21.05.2018 г., за настъпило на 01.01.2019 г. застрахователно събитие - увреждане на ляв фар на моторно превозно средство, марка „BMW 530”, с ДК № ***, ведно със законната лихва считано от датата на депозиране на исковата молба-24.06.2019 г. до окончателното ѝ изплащане, както и да му заплати сумата от 689.00 лева /шестстотин осемдесет и девет лева/, представляваща извършените по делото разноски, съразмерно уважената част от иска.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.  

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: