Р Е Ш Е Н И Е

 

804/7.8.2019г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, проведено на  двадесет и трети юли през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков    

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията, гражданско дело №1879 по описа за 2019 год. на Районен съд – Шумен,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство с правно основание  чл.50 от СК.

В искането си до съда, съпрузите Ж.П.М. с ЕГН **********,*** и К.М.М. с ЕГН **********,***, молят за постановяване на решение за прекратяване на сключения между тях граждански брак, за който е съставен Акт за граждански брак №3/02.01.1977 г. от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, по взаимно съгласие. Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Постигнали са споразумение по смисъла на чл. 51 СК.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите се явяват лично като поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото помежду им споразумение. Потвърждават сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака.

 При преценката на доказателствата, съдът взе предвид: нот. акт №47, том VII, рег. №5999, дело №628/2003 г. на нотариус А. А., с район на действие ШРС, нот. акт №180, том V, рег. №3884, дело №745/2002 г. на нотариус П. А., с район на действие РС – Нови пазар и оригинал на удостоверение за сключен граждански брак от 02.01.1977 г., за което е съставен акт №3/02.01.1977 г. от Община – Шумен.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установени следните фактически констатации:

Молителите са съпрузи, на основание сключения между тях граждански брак, за което обстоятелство от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен е съставен представеният Акт за граждански брак.

Предвид установените фактически констатации, съдът след като съобрази становищата на страните и съответните нормативни актове, формира следните правни изводи:

Двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, като решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят да се издирват мотивите за прекратяване на брака. Едновременно с това прецени, че споразумението им удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала. Ето защо намира, че следва да бъде утвърдено от съда, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

По отношение на разноските: при завеждане на исковата молба се дължи такса в размер на 25 лева, на основание чл. 6, т. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК, която е внесена по сметка на съда. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв.

Предвид посоченото, по делото следва да бъде определена държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 /четиридесет/ лв.

Предвид гореизложеното, съдът на основание чл.330, ал.3 от ГПК и  чл.51, ал.2 от СК

 

                 Р  Е  Ш  И

 

ДОПУСКА развод по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК и  прекратява брака между К.М.М., ЕГН ********** и Ж.П.М., ЕГН **********, за което обстоятелство от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен е съставен Акт за граждански брак №3/02.01.1977 г. по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 СК, в следния смисъл:

1.   След развода, обитаваните от молителите семейни жилища, находящи се в гр. Шумен, ул. *** и в с. Кюлевча, общ. Каспичан, обл. Шумен, се предоставят за ползване както следва:

- жилищата, намиращи се в УПИ V-2909 в кл.165 „а“ по плана на гр. Шумен, ул. ***, се предоставят за ползване на съпруга К.М.М.;

- жилището, намиращо се в УПИ XII-236 „а“ в кв. 43 по плана на с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен, се предоставя за ползване на съпругата Ж.П.М..

2.   След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

3.   След прекратяване на брака съпругата Ж.П.М. запазва фамилията си „М.“, получена при сключване на брака.

4.   Разноските по делото се поемат от съпругата.  

Осъжда Ж.П.М., ЕГН **********, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата от 40,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението е окончателно.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: