Р Е Ш Е Н И Е

 

1106/18.11.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, в закрито заседание проведено на осемнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Д. Димитров  

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 1989/2019 г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по чл. 247, ал. 1, пр. 2 ГПК.

Образувано по молба от адв. А. ***, пълномощник на молителите, за отстраняване на явна фактическа грешка в постановеното на 09.10.2019 г. решение, като в диспозитива, вместо „М.Х.Т. с ЕГН **********“ да се чете „М.Х.Т. с ЕГН **********“

Съдът, като прецени изложеното, взе предвид постъпилата молба, съдебното решение и приложените документи, намира следното:

Поправката е допустима съгласно чл. 247 ГПК. Явната фактическа грешка представлява всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Действително с Решение 908/09.10.2019 г., по ГД1989/2019 г. по описа на РС-Шумен, е допусната фактическа грешка, като вместо „М.Х.Т. с ЕГН **********“ е изписано „М.Х.Т. с ЕГН **********“. Налице са и предпоставките за поправка, тъй като с оглед гореизложеното не е налице изменяне волята на съда.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на явна фактическа грешка, в Решение 908/09.10.2019г., по ГД1989/2019 г. по описа на РС-Шумен, като в диспозитива вместо „М.Х.Т. с ЕГН **********“ да се чете „М.Х.Т. с ЕГН **********“.

Решението да се счита неразделна част от постановеното Решение 908/09.10.2019 г., постановено по ГД1989/2019 г., по описа на РС-Шумен.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на молителите.

 

Районен съдия: