Р Е Ш Е Н И Е  

 

1122/22.11.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание, на шести ноември две хиляди и деветнадесета, в състав:  

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр. д.№1990 по описа за 2019 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.30, ал.1 от ЗН и чл.34 от ЗС, вр. с чл.69, ал.1 от ЗН, последният- за делба на недвижим имот, във фазата по допускане на делбата.

В исковата си молба до съда ищецът- В.С.Х., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, офис 1, чрез адв. С.Г. от ШАК, излага, че с ответника К.И. А., ЕГН **********,***, са съсобственици на недвижим имот в град Шумен, ул. „Б.“ ет.3, ап.5, а именно: „Апартамент №5, на трети жилищен етаж, състоящ се от 4 стаи, кухненски бокс и сервизни помещения със застроена площ от 80,70 кв.м., при граници за апартамента: отгоре - таван, отдолу - втори жилищен етаж, от изток - двор, от юг – двор, от запад - ап.6 на С. и И.Н. и от север – ул. „Б.“, подробно описан в Нот. акт №55, т.3, д.680 от 20.06.1983 г. на СВ при ШРС, а съгласно Схема №15-572190-26.06.2019г. на СГКК - Шумен, имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.659.259.1.5 по КККР на град Шумен, с адрес по кадастъра Шумен, ул. „Б.“ ет.3, ап.5, който самостоятелен обект се намира в Сграда №1, разположена в ПИ 3510.659.259, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, Апартамент, брой нива на обекта – 1, с посочена в документа площ - 80,70 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж - 83510.659.259.1.6, под обекта - 83510.659.259.1.3, над обекта - няма. ВЕДНО с прилежащите му: избено помещение № 4, при граници: отгоре-първи жилищен етаж, отдолу - избено помещение №6, от изток - двор, от юг - двор, от запад - изба № 3 на В.Ж.П., от север - коридор; таванско помещение №6, при граници: отгоре - покрив, отдолу - трети жилищен етаж, от изток – двор, от юг - двор, от запад - стълбище, от север - ул. „Б.“, заедно с 7922/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и също толкова от правото на строеж, върху държавно място - парцел X в кв. 56 по плана на град Шумен при граници: от североизток- парцел I- държавен, от югозапад- парцел VIII- държавен, от северозапад- ул. „Б.“ и от югоизток- парцел VII-5029, V-5028 и IV-5030, върху което е отстъпено право на строеж на ЖСК „В.“, и е построена по стопански начин върху разрешеното строително петно една триетажна жилищна сграда, с гаражи и избени помещения отдолу. Сочи се в молбата, че наследодателят на страните С.С., по време на брака си с първата си съпруга З.К., са придобили собствеността върху описания по-горе недвижим имот. След смъртта на съпругата К., С. е останал съсобственик на ¾ ид.ч. от имота, като останалата ¼ ид.ч. била придобита от ищцата по силата на наследствено правоприемство, тъй като е дъщеря на К.. Ищцата узнала, че с НА №140, т.18, д.№4042 от 13.10.2004 г., баща ѝ С.С. е дарил на втората си съпруга, ответницата по делото, собствените си ¾ ид.ч. от имота, като си е запазил правото на ползване върху имота. След смъртта си, баща ѝ не е оставил други имоти и вещи. Ищцата счита, че с тази разпоредителна сделка ѝ е накърнена запазената част от наследството на баща ѝ, която се равнявала на 1/3 ид.ч. от цялото наследство. Ищецът твърди, че страните не могат да уредят отношенията по между си, свързани със съсобствения имот, поради което моли съда да постанови решение, по силата на което да се намали обективираното в Нотариален акт № 140, т. 18, д. № 4042 от 13.10.2004г., дарение, направено в полза на ответницата К. А, като се намали до размера на запазената част на ищцата от наследството на наследодателя С.С. /¼  ид.ч от притежаваните от него ¾ ид.ч от апартамента/ и да ѝ бъде възстановена запазената от наследството част-1/3 ид.ч., след което да се допусне и извърши делба на гореописания имот при следните квоти: ½ ид. ч. за В.С.Х. и ½   ид. ч. за К. И. А.. Претендира и разноски, касателно иска по чл.30, ал.1 от ЗН.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът, редовно уведомен, не представя писмен отговор. Не се явява и в съдебно заседание, за да изрази становище по претенциите. 

          От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

          Не се спори между страните, а се установява и от събраните по делото писмени доказателства /НА за собственост на жилище, построено върху държавна земя по стопански начин от жилищно-строителна кооперация №55, дело №680/1983 г. на ШРС/, че лицата С. С. А. и З. К. А. на 20.06.1983 г. са признати за собственици на недвижим имот, представляващ апартамент №5 на трети жилищен етаж, източно крило, състоящ се от четири стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, с площ от 80, 70 кв.м., заедно с избено помещение №4 и таванско помещение №6, заедно с 7922/100000 ид.ч. от правото на строеж, който имот е построен върху държавно място- парцел Х от кв.56 по плана на гр. Шумен. Видно от приетото по делото удостоверение за наследници, с изх. №2100/08.07.2019 г., издадено от Община Шумен, се установи, че З. К.А. / З. К. А./ е починала на 19.01.2000 г., като призовани към наследяване на наследството на А. са нейният съпруг С.С. А. и нейната дъщеря- ищцата В.С.Х.. От удостоверение за наследници, с изх. №1953/24.06.2019 г., издадено от Община Шумен става ясно, че С.С. А./С. С. А./ е починал на 11.12.2018 г., като е оставил за наследници съпруга- К.И. А. /ответницата по делото/ и ищцата, негова дъщеря. От НА за дарение на недвижим имот №169, том V, рег. №10206, дело №931 от 2004 г. на нотариус К. М., с рег. №222 на НК, се установи, че преди смъртта си А. е дарил на ответницата собствените си ¾ ид.ч. от Апартамент №5, на трети жилищен етаж, състоящ се от 4 стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 80,70 кв.м., при граници за апартамента: отгоре - таван, отдолу - втори жилищен етаж, от изток - двор, от юг – двор, от запад - ап.6 на С. и И.Н. и от север – ул. „Б.“, ведно с прилежащите към апартамента избено помещение №4 и таванско помещение №6, който имот е подробно описан в НА №55, дело №680/1983 г. на ШРС.

          При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл.30, ал.1 от ЗН, наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове. Няма спор, а се установява и от събраните по делото писмени доказателства /официални удостоверителни документи/, че ищцата, като дъщеря на наследодателя С. А. е наследник с право на запазена част. Запазената част от наследството е онова имущество от наследството, което законът "пази" за низходящите, родителите и съпруга и с което едно физическо лице не може да се разпорежда чрез завещателни разпореждания за след своята смърт или дарения приживе. А доколкото е налице такова разпореждане, за лицата, посочени в чл. 28, ал. 1 ЗН възниква субективното потестативно право да искат по съдебен път намаляване на безвъзмездното разпореждане до размера на своята запазената част, определен в чл. 29 ЗН. С предявяването на иска за делба ищцата недвусмислено изразява волята си за приемане на наследството, оставено след смъртта на своя баща С. А.. В случая и ищцата, и ответницата са призовани към наследяване лица, първата като дъщеря на наследодателя, а втората като негова съпруга, поради което не е необходимо приемане на наследството по опис от ищцата, съгласно чл. 30, ал. 2 ЗН и т. 4 от Тълкувателно решение № 3/19.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСГК. Достатъчно е демонстрираното от ищеца приемане на наследството с предявяването на иска за делба на наследствен имот като материалноправна предпоставка за предявяване на иск по  чл. 30, ал. 1 ЗН. Няма спор, че наследството на С. А. се изчерпва с процесния, дарен на ответницата, апартамент. Няма наведени твърдения и ангажирани доказателства за наличие на някакво друго имущество на наследодателя. Ето защо в случая не се налага формиране на наследствена маса по реда на чл. 31 ЗН. Съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от ЗН, когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3 ид.ч. В случая наследодателят е оставил за наследници съпруга и едно дете, всеки един от тях има по 1/3 запазена част, като наследодателят е могъл да се разпорежда по безвъзмезден начин с 1/3 ид.ч. В разглеждания казус не е спорно, че наследодателят С. се е разпоредил изцяло с притежаваните от него ¾ ид.ч. от процесния апартамент, като по този начин е надвишил размера на разполагаемата си част, като е накърнил запазената част на ищцата /1/3 идч./. Ето защо счита, че възстановяване на запазената част на ищцата следва да се извърши по чл.29 от ЗН- в идеална част, а именно 1/3 ид.ч., поради което счита предявеният иск по чл.30, ал.1 от ЗН за основателен и доказан.

Поради изложеното заключава, че правата на страните, като съсобственици върху имота, предмет на настоящия иск за делба, са следните: ½ ид.ч. за ищцата /1/4 ид.ч., придобита чрез наследствено правоприемство, настъпило след смъртта на майка ѝ и 1/3 ид.ч., придобита по наследство, оставено след смъртта на баща ѝ /запазената част от наследството на С.С.// и ½ ид.ч.- за ответницата / придобита чрез коментираната по- горе прехвърлителна сделка/. Ето защо делбата върху процесния имот следва да бъде допусната при посочените равни квоти за страните.  

На основание чл.78, ал.1 от ГПК, на ищцата следва да се присъдят разноски съобразно уважената част от иска по чл.30, ал.1 от ЗН, в размер на 669, 29 лева.

Водим от горното, съдът                                                             

                                                              Р Е Ш И:

         

НАМАЛЯВА, на основание чл.30 от ЗН, дарение, ИЗВЪРШЕНО от С.С. А. ЕГН **********, б.ж. на гр. Шумен, починал на 11.12.2018 г., с НА за дарение на недвижим имот №169, том V, рег. №10206, дело №931 от 2004 г. на нотариус К.М., с рег. №222 на НК, на недвижим имот, находящ се в град Шумен, ул. „Б.“ ет.3, ап.5, а именно: Апартамент №5, на трети жилищен етаж, състоящ се от 4 стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 80,70 кв.м., при граници за апартамента: отгоре - таван, отдолу - втори жилищен етаж, от изток - двор, от юг – двор, от запад - ап.6 на С. и И.Н. и от север – ул. „Б.“, а съгласно Схема №15-572190-26.06.2019 г. на СГКК - Шумен, имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.659.259.1.5 по КККР на град Шумен, с адрес по кадастъра Шумен, ул. „Б.“ ет.3, ап.5, който самостоятелен обект се намира в Сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 3510.659.259, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, Апартамент, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 83510.659.259.1.6, под обекта - 83510.659.259.1.3, над обекта – няма; ВЕДНО с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, при граници: отгоре- първи жилищен етаж, отдолу - избено помещение №6, от изток - двор, от юг - двор, от запад - изба № 3, от север - коридор; ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №6, при граници: от горе - покрив, отдолу - трети жилищен етаж, от изток – двор, от юг - двор, от запад - стълбище, от север - ул. „Б.“, заедно с 7922/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, в ПОЛЗА НА К.И. А., ЕГН **********,***, ДО РАЗМЕР НА  1/3 ид.ч.

          ВЪЗСТАНОВЯВА запазената част на В.С.Х., ЕГН **********,***, от наследството, оставено след смъртта на С.С. А., ЕГН **********, б.ж. на гр. Шумен, починал на 11.12.2018 г., В РАЗМЕР на 1/3 ид.ч.

ДОПУСКА делба между В.С.Х., ЕГН **********,*** и К.И. А., ЕГН **********,***, на недвижим имот, находящ се в град Шумен, ул. „Б.“ ет.3, ап.5, а именно: АПАРТАМЕНТ №5, на трети жилищен етаж, състоящ се от 4 стаи, кухненски бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 80,70 кв.м., при граници за апартамента: отгоре - таван, отдолу - втори жилищен етаж, от изток - двор, от юг – двор, от запад - ап.6 на С. и И. Н. и от север – ул. „Б.“, а съгласно Схема №15-572190-26.06.2019 г. на СГКК - Шумен, имотът представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.659.259.1.5 по КККР на град Шумен, с адрес по кадастъра Шумен, ул. „Б.“ ет.3, ап.5, който самостоятелен обект се намира в Сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 3510.659.259, с предназначение на самостоятелния обект - Жилище, Апартамент, брой нива на обекта – 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 83510.659.259.1.6, под обекта - 83510.659.259.1.3, над обекта няма; ВЕДНО с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, при граници: отгоре- първи жилищен етаж, отдолу - избено помещение №6, от изток - двор, от юг - двор, от запад - изба № 3, от север - коридор; ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №6, при граници: от горе - покрив, отдолу - трети жилищен етаж, от изток – двор, от юг - двор, от запад - стълбище, от север - ул. „Б.“, заедно с 7922/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ: 1/2 ид. ч. за В.С.Х., ЕГН ********** и 1/2 ид. ч. за К.И. А. ЕГН **********.

ОСЪЖДА К.И. А., ЕГН **********,***, да заплати на В.С.Х., ЕГН **********,***, сумата от 669, 29 лева /шестстотин шестдесет и девет лева и двадесет и девет стотинки/, представляваща извършените по делото разноски съразмерно уважената част на иска по чл.30, ал.1 от ЗН.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.                                                                                       

 

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: