Р Е Ш Е Н И Е

 

1047/5.11.2019г. ,      Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Районен съд – Шумен                                                                   седми  състав

На 24 (двадесет и четвърти) октомври                                     Година 2019

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е. П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1997 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

            Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

            В исковата си молба, ищцата А.Т.Р. твърди, че с ответника Х.О.Р. са съпрузи от 24.08.2008 г. От брака си имали родени две деца – О., роден на *** г. и Т., роден на *** година. Семейството се установило да живее в дома на родителите на ответника в с. Риш, обл. Шумен. От самото начало на съвместното им съжителство отношенията им не се развивали добре. През цялото им съвместно съжителство Х.Р. упражнявал спрямо съпругата си психически и физически тормоз. Скандалите възниквали поради употреба от страна на ответника на алкохол и болезнената му ревност. На 19.06.2019 г., ответникът нанесъл поредния побой над ищцата, като този път последната сезирала съда по реда на ЗЗДН и спрямо съпруга ѝ били наложени ограничителни мерки. А.Р., заедно с двете деца напуснала семейното жилище и заживяла в дома на своите родители в с. Коньовец, обл. Шумен. Моли съда да прекрати брака между страните като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на ответника; да ѝ бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на децата О. и Т.; да бъде определен режим на лични отношения на бащата с децата; ответникът да бъде осъден да заплаща на децата си месечна издръжка на децата си, както следва: в размер на 200 лв. за О. и в размер на 180 лв. за детето Т., считано от датата на завеждане на исковата молба – 09.07.2019 г.; семейното жилище да бъде предоставено за ползване на ответника; да бъде възстановено предбрачното ѝ фамилно име – Ш.; както и да ѝ бъдат присъдени направените по делото разноски.

            В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът, подава отговор на исковата молба, с който оспорва претенцията досежно основанията за разстройството на брака. Излага, че вина за същото има и ищцата. Отправя искане да му бъдат предоставени родителските права по отношение на по-голямото дете, което възнамерява да отглежда в Кралство Белгия, като ищцата бъде осъдена да му плаща издръжка.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: страните са съпрузи от 24.08.2008 г., когато с акт №***/24.08.2008 г. на Кметство Риш сключват граждански брак. От брака си имат родени две деца: О., роден на *** г. и Тунджай, роден на *** г. (според удостоверения за раждане от *** г., изд. въз основа на акт за раждане №***/23.09.2009 г. и от 18.07.2017 г., изд. въз основа на акт за раждане №***/18.07.2017 г. на община Шумен). По делото е представено СМУ № 146/20.06.2019 г., изд. от „МБАЛ Шумен“ АД, от което се установява, че на 19.06.2019 г. А.Р. получила следните травматични увреждания: контузия на лява очна ябълка; кръвонасядане на клепачите и подочието (с оток); подлигавичен кръвоизлив на лявата очна ябълка; множество кръвонасядания на двата горни крайника; палпаторна болезненост по задната страна в основата на шията. Съдът констатира от приложените материали от гр.д. № 551/2019 г. по описа на РС – В. Преслав, че въз основа на депозирана молба от ищцата и проведено производство по реда на ЗЗДН, на Х.Р. били определени мерки по чл. 5 от ЗЗДН за констатиран акт на физическо насилие спрямо съпругата му, изразяващ се именно в причиняване на описаните увреждания. Разпитаните в съдебно заседание свидетели Н.В. (майка на ищцата), Е.О. (майка на ответника) и О.О. (баща на ответника)  излагат, че страните заживяли съвместно в дома на родителите на ответника в с. Риш. Двамата закупили друга къща в същото населено място, но все още извършвали ремонт. От самото начало съвместният им живот бил съпътстван от психически и физически тормоз от страна на ответника спрямо съпругата му. Х. Р. налагал ограничения в общуването ѝ, като дори за елементарни действия същата трябвало да получава неговото разрешение. Всички решения в семейството били вземани еднолично от ответника. Свид. В. описва няколко акта на физическо насилие от ответника спрямо ищцата, вкл. и този, предмет на проведеното производство по ЗЗДН. След случая на 19.06.2019 г., родителите на А. Р. я посетили, като тя заедно с децата напуснала семейното жилище и се установила в жилището на възходящите си в с. Коньовец, обл. Шумен. Оттогава, ищцата поела изцяло грижите за децата, активно подпомагана от родителите си. По-голямото момче първоначално изпитвало затруднения в новото учебно заведение, тъй като не владеело български език в необходимата степен.

            Предвид установеното чрез събраните безпротиворечиви гласни и писмени доказателства, съдът счита, че се доказа липсата на разбирателство, взаимно уважение, привързаност и другарски отношения между съпрузите. Налице е ненормално протичане на брачните отношения, което не може да бъде преодоляно. Проява на настъпилото отчуждение между брачните партньори е и фактическата раздяла между тях от преди около пет месеца. Предвид изложеното съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално и следва да бъде прекратен.

            Относно вината за разстройството на брака: системното упражняване на психическо и физическо насилие от страна на ответника спрямо съпругата му и дезинтересирането му от семейните и родителските му задължения са довели до разстройството на брака. Напускането от А. Р. на семейното жилище не следва да се счита за брачно провинение, тъй като е в отговор на нанесен побой. С оглед гореизложеното съдът приема, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има изключително ответника.

            Досежно родителските права: страните имат родени от брака си две, ненавършили пълнолетие деца – О., понастоящем на 10 години и Т., понастоящем                      2-годишен. Доказа се по делото, че след настъпилата раздяла между родителите им, двете деца останали да живеят при ищцата, като тя, подпомагана активно от роднините си, полагала непосредствените грижи за тяхното отглеждане и възпитание. Претенции за упражняването на родителските права по отношение на двете деца предявява единствено ищцата, а ответникът – спрямо детето О..

            В служебно изискания от съда социален доклад, изготвен от социален работник при Дирекция „Социално подпомагане” общ. Шумен се изтъква, че ищцата живее заедно с децата в къща, собственост на родителите ѝ, находяща се в с. Коньовец, обл. Шумен при много добри битови условия. О. редовно посещавал училище в с. Царев брод.

            Предвид всичко гореизложено и факта, че вина за разстройството на брака има изцяло ответника, както и поради установеното конкретно негово противобрачно поведение, и съобразно задължителните указания на ВКС на РБ (дадени с ПП № 1/74 г.), съдът намира, че родителските права по отношение на децата следва да бъдат предоставени на ищцата – А.Р..

            С оглед събраните по делото доказателства съдът счита, че на ответника следва да бъде определен режим на лични контакти с децата О. и Т. всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя (с преспиване), както и петнадесет дни през лятото, когато ищцата не е в платен годишен отпуск.

            По отношение издръжката на децата: ищцата претендира такава в размер на 200,00 лв. месечно за детето О. и 180,00 лв. месечно за детето Т. Ищцата представя сключен от нея трудов договор на 03.10.2019 г., от който е видно, че същата ще получава основно трудово възнаграждение в размер на 560,00 лева. Ответникът не представя доказателства за получаваните от него доходи, но чрез пълномощника си декларира, че получава месечно трудово възнаграждение в размер на 1000-1200 евро. Не се събраха доказателства за наличието на алиментни задължения на страните към други ненавършили пълнолетие деца. Издръжката за всяко от децата следва да се присъди от датата на депозиране на исковата молба – 09.07.2019 г. до настъпване на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Преценявайки потребностите на децата, обусловени от възрастта им и материалните възможности на техните родители, съдът определя необходима обща месечна издръжка, както следва: за детето О. в размер на 290 лв., от които бащата следва да заплаща по 180 лв. месечно и за детето Тунджай в размер на 260 лв., от които бащата следва да заплаща по 160 лв. месечно. Останалата част от сумите, до пълния размер следва да се поеме от майката, която полага и непосредствените грижи за отглеждането и възпитанието на децата.

            Относно ползването на семейното жилище: по делото бе установено, че то представлява къща, находяща се в с. Риш, обл. Шумен, ул. „П.” № 6 и е собственост на родителите на ответника. Доказа се по делото, че от момента на настъпилата фактическа раздяла ищцата напуснала семейното жилище и не претендира ползването му. Предвид изложеното, съдът счита, че семейното жилище следва да се предостави за ползване на ответника, като констатира, че ищцата го е напуснала.

            На ищцата А.Т.Р. следва да бъде възстановено предбрачното фамилно име – Ш.

            По делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 40,00 лв., която предвид вината за разстройството на брака, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, следва да се възложи върху ответника като виновен съпруг.

            Ответникът следва да заплати държавна такса и върху размера на определените издръжки, в размер на 489,60 лева.

            На осн. чл. 329, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата направените от нея разноски по делото в размер на 647,92 лева.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 24.08.2008 г., с акт № 4 от 24.08.2008 г. на Кметство Риш между Х.О.Р. с ЕГН **********,*** и А.Т.Р. с ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. А.П. от ШАК, гр. Шумен, ул. „А.М.“ № 1, ет. 2, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има Х.О.Р..

            ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на А.Т.Р. – Ш..

            ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените от брака деца О.Х.О. с ЕГН ********** и Т.Х.О. с ЕГН ********** на А.Т.Ш., като определя режим на лични отношения на бащата Х.О.Р. с децата О. и Тунджай всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя (с преспиване), както и петнадесет дни през лятото, когато ищцата не е в платен годишен отпуск.

            ОСЪЖДА Х.О.Р. ДА ЗАПЛАЩА на детето си  О.Х.О. с ЕГН **********, чрез неговия родител и законен представител А.Т.Ш., по банкова сметка ***, ИЗДРЪЖКА в размер на 180,00 (сто и осемдесет) лева МЕСЕЧНО, считано от 09.07.2019 г., с падеж – пето число на текущия месец, до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

            ОСЪЖДА Х.О.Р. ДА ЗАПЛАЩА на детето Т.Х.О. с ЕГН **********, чрез неговия родител и законен представител А.Т.Ш., по банкова сметка ***, ИЗДРЪЖКА в размер на 160,00 (сто и шестдесет) лева МЕСЕЧНО, считано от 09.07.2019 г., с падеж – пето число на текущия месец, до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска..

            ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище – къща, находяща се в с. Риш, обл. Шумен, ул. „П.” № 6, собственост на родителите на Х.О.Р., на Х.О.Р., като констатира, че А.Т.Ш. го е напуснала.

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при решаване на делото в размер на 40,00 (четиридесет) лева.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА Х.О.Р. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС 40,00 (четиридесет) лв., представляващи държавната такса при решаване на делото.

            ОСЪЖДА Х.О.Р. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса върху размера на определените издръжки в размер на 489,60 лева.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА Х.О.Р. да заплати на А.Т. Ш. направените разноски по делото в размер на 647,92 лева.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – Шумен.

 

                  Районен съдия: