О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1187/16.4.2019г.  

Шуменският районен съд                                                 десети състав

На шестнадесети април                   две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание                             Председател: Жанет Марчева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

Гр.д. № 1084 по описа за 2019 год.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производството по настоящото дело е образувано по повод молба от А.Д.М. с ЕГН **********, с адрес *** срещу Д.М.А. с  ЕГН ********** по Закона за защита от домашно насилие.

На 16.04.2019г. е постъпила молба от молителят, в която се съдържа волеизявление за оттегляне на молбата, както и искане производството да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид депозираната от молител молба, както и че същият може да се откаже от спорното право във всяко положение на делото и не е необходимо съгласието на ответника, намира, че производството следва да бъде прекратено поради десезиране на настоящия съд.  

         О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 232 ГПК, ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1084 по описа за 2019 год. на Шуменски районен съд, Х - ти състав.

ОСЪЖДА А.Д.М. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на основание чл.11, ал.3 от ЗЗДН в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ШРС държавна такса в размер на 25 лв. (двадесет и пет лева), както и 5 лв. (пет лева) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.   

         Копие от определението да се изпрати на страните по делото.

Копие от определението да се изпрати на РУ на ОД на МВР Шумен за сведение след влизане в законна сила на същото.                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: