О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2446/8.8.2019г. , гр.Шумен  

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик,

гражданско дело № 1156 по описа за 2019 г., намери следното:  

         Производството е образувано по депозирана в съда молба от Н.В.И. по Закона за защита от домашното насилие против Н.Д.И..

След извършена проверка на редовността на молбата, съдът е констатирал, че същата не отговаря на всички изисквания по ЗЗДН и ГПК, като е оставил същата без движение. Указал е на молителя, да отстрани нередовностите на същата с допълнителна молба с препис за ответната страна, като: посочи конкретното място, начина и други факти и обстоятелства за извършен конкретен акт на домашно насилие, тъй като от молбата не става ясен конкретния акт на домашно насилие, срещу който се търси защита, датата на неговото извършване и в какво се изразява същия, в съответствие с текста на чл.9, ал.1, т.4 от ЗЗДН; В каква връзка е с лицето срещу когото е подадена молбата?; Молителят да подпише молбата;  Представи декларация по чл. 9, ал. 3 от ЗЗДН с изложените място, дата и начин на извършване на конкретен акт на домашно насилие, срещу който се търси защита; Ако може да посочи, какви мерки за защита от домашното насилие се иска да бъдат наложени.

Така посочените указания не са изпълнени от молителя. Подадена е втора молба, в която по същество евентуално се посочва за друг акт на домашно насилие, извършен на 27.04.2019г. срещу Н.В.И., като за извършители са посочени съпругът и майката на молителката.

 Съдът повторно е оставил молбата без движене., като е указал на молителя повторно да отстрани посочените нередовности. Указал е на молителя , че има възможност да ползва правна помощ, ако имате необходимост и право на това.

         На молителя е съобщено, че поправената молба, се смята за редовна от деня на подаването й  и при неотстраняване на нередовностите в законния срок, молбата заедно с приложенията, ще бъде върната.

Разпореждането е връчено лично на молителя на 03.07.2019г. (сряда, присъствен ден), поради което съдът на основание чл.60, ал.4 и чл.61, ал.2 от ГПК счита, че едноседмичният срок е изтекъл най-късно на 11.07.2019 година (четвъртък, присъствен ден). Няма сведения в този срок молителят да е отстранил нередовностите, както е бил задължен с разпореждането на съда.            

Според 129, ал.3 от ГПК, във връзка с §1 от ЗР на Закона за защита от домашното насилие, когато молителят не отстрани в срок нередовностите, молба за налагане на мярка за защита от домашно насилие заедно с приложенията се връща, а против връщането й може да се подаде частна жалба, от която препис за връчване не се представя.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :       

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №1156 по описа за 2019г. на РС-Шумен и връща молба вх.№6944 от 19.04.2019г. за налагане на мярка за защита от домашно насилие с приложенията към нея.

        На основание чл. 274, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 130, ал. 1 от ГПК, във вр. с §1 от ЗР на ЗЗДН, връщането на молбата подлежи на обжалване с частна жалба, от която препис за връчване не се представя, пред Окръжен съд-Шумен в едноседмичен срок от съобщаването.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: