Предвид изложеното споразумение между страните в днешно с. з., съдът счита, че същото не противоречи на закона и добрите нрави и няма пречка да бъде одобрено, като преди това производството се прекрати в частта му за която е заявен отказ от предявените искове.

Ето защо,  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигната по гр. д. № 1224/2019 г. по описа на ШРС спогодба,  по силата на която страните се съгласяват ответникът Н. Ш.А.,  ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на ищеца „***“ ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление - ***, представлявано от Д. Б. , сумата от 200.00 лв. /двеста лева/, представляваща част от претендираната с исковата молба главница по Договор за потребителски кредит № ***, сключен на 06.01.2016 г.

Страните се споразумяват, че ответникът Н. Ш.А.,  ЕГН **********, с адрес ***, не дължи на ищеца „***“ ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление - ***, представлявано от Д. Б. , сумата 521,32 лв. /петстотин двадесет и един лева и 32 стотинки/, представляваща част от неплатена главница по договор за потребителски кредит № *** сключен на 06.01.2016 г.; сумата от 50,68 лв. /петдесет лева и 68 стотинки/, представляваща договорна лихва за периода от 20.05.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 20.08.2017 г. /падеж па последна погасителна вноска/; 122,96 лв. /сто двадесет и два лева и 96 стотинки/, представляваща обезщетение за забава, считано от 21.05.2017 г. до датата на подаване на заявлението до 05.03.2019 г. и законна лихва върху главницата считано от 05.03.2019 г. до окончателно погасяване на дълга.  

Определението за  одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.  

ПРЕКРАТЯВА производството в частта му по предявените искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, а именно за сумата 521,32 лв. /петстотин двадесет и един лева и 32 стотинки/, представляваща част от неплатена главница по договор за потребителски кредит № *** сключен на 06.01.2016 г.; сумата от 50,68 лв. /петдесет лева и 68 стотинки/, представляваща договорна лихва за периода от 20.05.2017 г. /падеж на първа неплатена погасителна вноска/ до 20.08.2017 г. /падеж па последна погасителна вноска/; 122,96 лв. /сто двадесет и два лева и 96 стотинки/, представляваща обезщетение за забава, считано от 21.05.2017 г. до датата на подаване на заявлението до 05.03.2019 г. и законна лихва върху главницата считано от датата на подаване на Заявлението за издаване на Заповед за изпълнение в съда - 05.03.2019 г. до окончателно погасяване на дълга.  

Определението за прекратяване на производството, поради отказ от иска в споменатата част, подлежи на обжалване с частна жалба,  в 7-дневен срок,  считано от днес, за двете страни, пред ШОС.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

Молбата на ищеца за връщане на половината от внесената ДТ е допустима и основателна, предвид разпоредбата на чл. 78, ал. 9 от ГПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

            ДА СЕ ВЪРНЕ на ищеца „***“ ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Д. Б., половината от заплатената държавна такса, а именно сума в размер на 62.50 лв. /шестдесет и два лева и петдесет стотинки/, която сума  да му бъде възстановена от Районен съд - Шумен по банковата му сметка в „Обединена Българска Банка“ АД, IBAN: ***, BIC: ***.  

ПРЕДВИД изчерпване предмета на делото с постигане на гореизложената спогодба между страните, същото следва да бъде прекратено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1224/2019 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба.

Определението за прекратяване на производството, подлежи на обжалване с частна жалба,  в 7-дневен срок,  считано от днес, за двете страни, пред ШОС.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: