О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1830/19.6.2019г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в закрито съдебно заседание, на деветнадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:  

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:Л. Григорова  

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1254 по описа за 2019 година на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:

Съдът констатира, че с отговора си, депозиран на основание чл.131 и сл. от ГПК, ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на делото, като заявява, че местно компетентен да разгледа предявения иск е РС Варна, където е настоящият адрес на детето. Съгласно правилата за обща местна подсъдност, искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Нормата на чл.127, ал.2 от СК разпорежда, че спорът относно родителските права по отношение на ненавършили пълнолетие лица се разрешава от районния съд по настоящия адрес на детето. Касае се за специална местна подсъдност на спорове относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. При изясняване на понятието „настоящ адрес на детето” съдът е длъжен да съобрази неговото местопребиваване към момента на разглеждане на спора, с оглед на последиците, които ще настъпят след постановяване на съдебния акт. Видно от приложените към делото документи, включително и от посочените от ищеца в исковата му молба обстоятелства местопребиваването и настоящия адрес на детето е в гр. Варна, т.е. попада в района на действие на РС Варна. Възражението е направено в срока, посочен в текста на чл.119, ал.3 от ГПК. Имайки предвид изложеното, съдът намира, че в случая е приложима разпоредбата на чл.127, ал.2 от СК, отнасяща се до специалната местна подсъдност, като предвид направеното от ответника възражение, заключава, че е налице процесуална пречка за гледане на делото от ШРС. Ето защо счита, че производството по делото следва да се прекрати пред Шуменски районен съд и да се изпрати по компетентност на Районен съд Варна.

Водим от горното и на основание чл.118, ал.2, във вр. с чл.119, ал.3 от ГПК и във вр. с чл.127, ал.2 от СК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д.№1254/2019 г. по описа на ШРС, пред Шуменски районен съд.

Изпраща делото по подсъдност на Районен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред ШОС, в едноседмичен срок от уведомяване на страните.

                                                                                 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: