П Р О Т О К О Л

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Х-ти състав

На петнадесети октомври

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ж. Марчева

Секретар: П. Н.

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

Гр. дело № 1257 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:  

Ищецът А.О.А., ред. приз., се явява лично и с адв. Л.А.от ШАК, редовно упълномощена от преди и приета от съда от днес.

Ответникът Х.А.Т., ред. приз., се явява лично и с адв. М.С. ***, редовно упълномощена от преди и приета от съда от днес.

АСП-ДСП-Шумен, ред. приз., не се явява представляващия, не изпраща представител.  

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и поради това

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

На основание чл. 315, ал. 1 от ГПК съдът приканва страните към спогодба.

Адв. А.: Ние държим на издръжка в размер от 160.00 лв.

Адв. С.: Ние предложихме на другата страна издръжка от 150.00 лв., но ни беше отказано.

Адв. А.: Съгласни сме на издръжка от 155 лв., считано от датата на исковата молба 03.05.2019 г. и предлагаме разноските да останат така, както са направени от страните.

Ищецът: Съгласен съм издръжката да бъде в размер на 155 лв.

Адв. С.: Щом те са съгласни на 155 лв., ние също сме съгласни на такава издръжка. Съгласни сме да останат разноските така, както са направени от страните.

Ответникът: Съгласна съм да плащам издръжка в размер на 155 лв.  

Съдът намира, че до събиране в рамките на настоящото производство следва да бъдат допуснати процесуално допустимите, относими към предмета на делото и необходими писмени доказателства с оглед изясняване на действителната фактическа обстановка по делото.

Ето защо и на основание чл. 315 от ГПК  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото, представените с исковата молба писмени документи, както следва: заверени копия на решение № 944/12.12.2014 г. по гр.д. № 2847/2014 г.  на ШРС; у-ние изх. № 51/03.05.2019 г. на „КММ“ АД-Шумен; служебна бележка № 196/03.05.2019 г. на НУ „К.Б.“-Шумен и у-ние за раждане на А.А.О., издадено въз основа на акт за раждане № 0535/30.04.2008 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото, представените с отговора на исковата молба писмени документи, както следва: заверени копия на вносни бележки за изплатени издръжки от 09.11.2015 г., 20.01.2016 г., 01.09.2017 г., 29.12.2015 г., 20.01.2015 г., 29.12.2017 г., 15.10.2018 г., 16.02.2018 г., 27.03.2018 г., 18.04.2019 г. и у-ние изх. № 64/07.08.2019 г.от „ДАБЪЛ С-2017“ ЕООД – Шумен.

 

С П О Г О Д И Л И  С Е:  

 

Ищец: ...............                              Ответник: ...........

          /А.О.А./                                              /Х.А.Т./

 

 

.............                            .....................

/за ищеца А.О.А.              /за ответника Х.А.Т.    процесуален представител                                                  процесуален представител

         адв. Л. А./                                                          адв. М.С./  

 

Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона, в интерес на детето и следва да се одобри, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :  

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която:

ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на постановената по гр. дело № 2847/2014 г. по описа на ШРС издръжка, дължима от Х.А.Т., ЕГН ********** в полза на детето А.А.О., ЕГН **********, чрез неговият баща и законен представител А.О.А., ЕГН **********, като я УВЕЛИЧАВА от 90.00 лв. /деветдесет лева/ на 155.00 лв. /сто петдесет и пет лева/, платима до 25-то число на месеца по банкова сметка ***: ***, с титуляр А.О.А., ЕГН **********, находяща се в „Уникредит Булбанк“ АД, считано от датата на депозиране на исковата молба - 03.05.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелстав, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.  

Страните декларират, че разноските в производството остават така, както са направени.  

Определението за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОСЪЖДА Х.А.Т., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху размера на изменената издръжка по сметка на Районен съд гр. Шумен в размер на 46.80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/, както и 5.00 лв. (пет лева) при евентуално издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1257/2019 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба.  

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред ШОС от днес.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Заседанието приключи в 13.47 ч.

Протоколът-изготвен в съдебно заседание.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: