О П Р Е Д Е Л И:

            ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, по силата на която:  

Страните се съгласяват да бъде изменена издръжката по отношение на роденото от брака между С.Д.Н., ЕГН ********** и Б.Х.С., ЕГН **********,  дете М. Б. Х., ЕГН **********, дължима от бащата Б.Х.С., определена със споразумение по гр.д. 2859/2016г. по описа на ШРС, като същата бъде увеличена от 110лв./сто и десет/ лева, на 160лв./сто и шестдесет/ лева, платима на първо число на месеца, по банкова сметка ***, считано от датата на завеждане на Исковата молба – 08.05.2019г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка.  

 ОСЪЖДА Б.Х.С., ЕГН **********, с адрес: ***02 да заплати държавна такса върху определения размер на издръжката, в размер на 36,00лв. /тридесет и шест / лева, по сметка на ШРС.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на постигнатата спогодба е окончателно и не подлежи на обжалване.  

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. д. № 1293/2019г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството, подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС, в едноседмичен срок, считано от днес.