Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

2936/24.9.2019г. , гр. Шумен

 

Районен съд Шумен, IX-ти състав, на двадесет и четвърти септември, две хиляди и деветнадесета година, в закрито заседание, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

като разгледа докладваното от съдията-докладчик ГД № 1443/2019 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от „Профик Кредит България“ ЕООД гр. София, чрез пълномощника юриск. К. А. против С.В.Г. ***.

С Разпореждане № 3810/15.08.2019 г. е извършена служебна справка от НБД за постоянен и настоящ адрес на ответника, от която се установява че лицето е починало на 08.07.2019 г., Акт за смърт № 0825/09.07.2019г. на Община Бургас. С Определение № 2531/16.08.2019 г. съдът е оставил исковата молба без движение, като е дал възможност на ищеца в едноседмичен срок от получаване на съобщението с молба да представи доказателства за правоприемство на ответника.

Съобщението за така постановения съдебен акт е надлежно връчено на ищеца на 26.08.2019 г., от който момент е започнал да тече и предоставения му едноседмичен срок за изпълнение. В указаният срок не е постъпила молба, с която нередовностите да са отстранени. По арг. от чл. 63, ал. 1 ГПК, определеният от съда срок не може да бъде продължаван служебно. Същевременно, преди изтичането на указания срок, ищецът не е сезирал съда с искане за продължаването му поради наличие на уважителни причини по смисъла на цитираната норма.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 1 ГПК съдът следи служебно за наличността, както на процесуална правоспособност, така и на процесуална дееспособност, обективно съществуващи за страните, а не техните твърдения за съществуването им. В случая след като е констатирано, че соченото като ответник-длъжник лице не е съществувало като процесуално правоспособен субект към момента на подаване на Заявлението за издаване на заповед за изпълнение, доколкото е починало преди подаване на заявлението, издаването на заповед за изпълнение срещу несъществуващ правен субект е недопустимо.

Предвид така констатираната нередовност на исковата молба, с която е сезиран и редовно проведената процедура по чл. 129, ал. 2 ГПК, соченото неизпълнение на съдебните указания за привеждането й в съответствие с изискванията на процесуалния закон съставлява основание за прекратяване на производството по делото по смисъла на чл. 129, ал. 3 вр. ал. 2 ГПК.

Мотивиран от така изложените съображения, Шуменския районен съд

 

Р  А  З  П  О  Р  Е Д  И:

 

Връща исковата молба с приложенията /прекратява производството по ГД № 1443/2019 г., по описа на РС Шумен/, поради неотстраняване в срок нередовност на исковата молба, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба, по реда на чл. 274 и сл. ГПК, в едноседмичен срок, пред Шуменски окръжен съд, на основание чл. 129, ал. 2, изр. 2 ГПК.

Препис от разпореждането да се изпрати на ищеца.

След влизане в сила препис от разпореждането да се изпрати по ГД № 236/2019 г., по описа на РС Шумен.

 

Районен съдия: