ГР.Д № 1704 /2019г. на ШРС

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

2957/26.9.2019г.  

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на което:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето В. М. В., ЕГН **********, родена на ***г***, на майката М.А.Г., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето В. М. В., ЕГН **********, родена на ***г***, да бъде на настоящия адрес на майката М.А.Г., ЕГН **********:***№ 1.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата М.В.Г., с ЕГН **********, с адрес: ***, с  детето В. М. В., с ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, с преспиване в дома на бащата; както и 20 дни през лятната ваканция на детето, когато майката не е в отпуск; както и половината от Коледните и Новогодишните празници, като детето ще бъде вземано и връщано от бащата от и на адреса му по местоживеене ***, както и по всяко едно друго време, по споразумение на родителите.

ОСЪЖДА бащата М.В.Г., с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплаща по банков път на детето си В. М. В., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.А.Г., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 170лв. (сто и седемдесет) лева, считано от 10.06.2019г., като от месец януари две хиляди двадесет и първа година, месечната издръжка се изменя на 180лв. (сто и осемдесет) лева, като издръжката се заплаща до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до окончателното изплащане на сумите, като плащането на издръжката се извършва по банкова сметка ***, до пето число на месеца, за който се дължи.

           ОСЪЖДА бащата М.В.Г., с ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати държавна такса върху определения размер издръжка, в общ размер 122,40лв.(сто двадесет и два лева и четиридесет ст.) лева, както и 05,00лв.(пет) лева при издаване на изпълнителен лист, които следва да се платят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС.

Разноските по делото, свързани с държавни такси, заплатен адвокатски хонорар и други, остават за страните така, както са направени по делото от същите.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1704/2019г. по описа на ШРС, поради постигнато споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на производството, подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС, в едноседмичен срок, считано от днес.