О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1834/20.6.2019г. , гр.Шумен  

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав,  в закрито съдебно заседание,  в следния състав:

Районен съдия: Мирослав Марков  

като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №1775 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството е образувано по депозирана молба от Н.Р.М. , ЕГН **********, адрес *** срещу Н.Ц.Ц. , ЕГН **********, адрес ***. На 18.06.2019г., ответникът, за когото твърди, че са били в съпружеско съжителство за около три години, извършил спрямо нея психическо насилие, описано в молба и приложената към нея декларация по чл.9 от ЗЗДН. Съдът е насрочил първото заседание по делото.

С молба от 19.06.2019г., молителката е заявила оттегляне на предявения иск и е поискала производството да бъде прекратено. Не е заявявала претенция за присъждане на разноски.

Съдът, след като се запозна с молбата, в частта й относно оттегляне на предявения иск, намери същата за основателна. Съгласно чл.232 от ГПК, във връзка с §1 от ЗР на Закона за защита от домашното насилие ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. При наличието на изрично заявление от страна на ищеца за оттегляне на предявения иск, направено в предвидения от закона срок, производството по делото следва да се прекрати.

Водим от изложеното и на основание чл.232 от ГПК, във връзка с §1 от ЗР на Закона за защита от домашното насилие, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение №1803 от 18.06.2019г., с което производството е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.07.2019г. от 13:30 часа и издадената заповед за незабавна защита на основание чл. 18, ал. 1 от ЗЗДН.

ПРЕКРАТЯВА производството по №1775 по описа за 2019 година на РС-Шумен, поради оттегляне на иска.

ПРЕПИС от настоящото определение да се връчи на страните по делото и да се изпрати на РУ-Шумен.

Определението подлежи на обжалване пред ОС-Шумен с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на настоящото определение на страните.

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: