П Р О Т О К О Л

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Х-ти състав

На петнадесети октомври

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ж. Марчева

Секретар: П. Н.

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

Гр. дело № 1778 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:  

Ищецът Н.М.С., ред. приз., се явява лично и с адв. С.Т.от ШАК, редовно упълномощена от преди и приета от съда от днес.

Ответникът Х.И.М., ред. приз., се явява лично.

За контр. страна АСП-ДСП-Шумен, ред. приз., не се явява представляващия, не изпраща представител.  

Адв. Т.: Няма пречки да бъде даден ход на делото.

Ответник:  Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и поради това

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На осн. чл. 143, ал. 2 от ГПК съдът дава възможност на ищеца да поясни и допълни исковата молба, както и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от ответника, а ответникът – да посочи и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с отговора на исковата молба.

На осн. чл. 143, ал. 3 от ГПК УКАЗВА на страните, че са длъжни да направят и обосноват всичките си искания и възражения и да вземат становище по твърдените от насрещната страна обстоятелства.  

Съдът разяснява на страните възможността за уреждане на отношенията помежду си чрез споразумение.  

Адв. Т.: Поддържамe исковата молба.

Ответник: Нямам нищо против исканията на майката, но в момента не мога да плащам издръжка, защото съм безработен. И тази, голямата сума, просто няма как да я дам. Поне да я намалят на 140.00 лв. Искам също така да си виждам детето по-често, не само в събота, но и в неделя също. Съгласен съм да плащам 160.00 лв. издръжка за в бъдеще.

Адв. Т.: Ние сме съгласни. Намаляваме размера на иска по чл. 149 от СК  и моля да се счита за в размер на 140.00 месечно, като за разликата го оттегляме. Съгласни сме да бъде разширен режима и ответникът да вижда детето си и в неделя. Молим да ни присъдите деловодните разноски.

С П О Р А З У М Е Л И  С Е :

 

..................................................................                           ……………………………………………

   /ищец Н.М.С./                          /ответник Х.И.М./

 

..................................................................                      

/за ищеца Н.М.С.                     

        процесуален представител                                                     

  адв. С. Т./             

Адв. Т.: Да се приемат писмените доказателства.

Ответник: Да се приемат писмените доказателства.

 

Съдът, за да се произнесе по направените в исковата молба доказателствени искания, намира, че до събиране в рамките на настоящото производство следва да бъдат допуснати процесуално допустимите, относими към предмета на делото и необходими с оглед изясняване на действителните фактическа обстоятелства по делото по смисъла на чл. 146, ал. 4 от ГПК доказателства.

Ето защо и на основание чл. 148 от ГПК  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото, представените с исковата молба писмени документи, както следва: заверени копия на у-ние за раждане на У.Х.И., издадено въз основа на акт за раждане № 0684/09.06.2015 г.; служебна бележка изх. № 149/13.02.2019 г. от ДГ „Светулка“ – Шумен; регистрационна карта на Н.С. от 22.05.2019 г.; съдебномедицинско удостоверение № 50/2019 г.; протокол за предупреждение от 11.02.2019 г.; постановление за отказ да се образува наказателно производство от 11.03.2019 г. на ШРС и договор № 25/10.04.2019 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство, депозирания по делото Социален доклад изх. № ПР/Д-Н/145-003/07.10.2019 г. на ДСП – Шумен.

Съдът, като взе предвид изявлението на процесуалния представител на ищеца за изменение на иска по чл. 149 от СК и частичното му оттегляне, счита същото за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 214, ал. 1 от ГПК изменя предявения от Н.М.С.  с ЕГН ********** чрез пълномощника й адв. С.Т.срещу Х.И.М. с ЕГН ********** иск по чл. 149 от СК за сумата от 1 800.00 лв., чрез намаляване на неговия размер и да се счита за предявен за сумата от 1 680 лв.

На основание чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производството за разликата над 1 680 лв. до първоначално предявения иск в размер на 1 800 лв.  

Определението в частта за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в седмодневен срок от днес.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК и чл. 149 от СК, не противоречи на закона, защитава интересите на детето и следва да се одобри, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :  

ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение, по силата на която:

1. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето У.Х.И. с ЕГН ********** на майката Н.М.С. с ЕГН **********, като местоживеенето на детето ще бъде на адреса на майката, находящ се в гр. ***.  

2. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето У. и неговият баща Х.И.М. с ЕГН **********, както следва:

- всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. до 15.00 ч., за всеки от днитие, в присъствието на майката, като детето бъде взимано и връщано от бащата от дома на майката;

- един ден през Коледните и Новогодишните празници от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на майката, като детето бъде взимано и връщано от бащата от дома на майката;

- един ден на всеки празник Байрам от 10.00 ч. до 15.00 ч. в присъствието на майката, като детето бъде взимано и връщано от бащата от дома на майката.

3. Бащата Х.И.М. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на У.Х.И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.М.С. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160.00 лв. /сто и шестдесет лева/, платима до 5-то число на текущия месец по банкова сметка ***: ***, с титуляр Н.М.С. с ЕГН **********, находяща се в „ЦКБ” АД, считано от датата на депозиране на исковата молба - 18.06.2019 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до  настъпване на  обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.

4. Бащата Х.И.М. с ЕГН ********** се задължава на осн. чл. 149 от СК да заплати на непълнолетното дете У.Х.И. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.М.С. с ЕГН **********, сума в общ размер на 1 680.00 лв. (хиляда и шестстотин и осемдесет лева), представляваща ежемесечна издръжка в размер на 140.00 лв. (сто и четиридесет лева) за периода от 18.06.2018 г. до 17.06.2019 г., платима по банкова сметка ***: ***, с титуляр Н.М.С. с ЕГН **********, находяща се в „ЦКБ” АД.

5. Ответникът Х.И.М. с ЕГН ********** се задължава да заплати на Н.М.С. с ЕГН ********** сума в размер на 300.00 лв., представляваща направените от ищцата деловодни разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.  

Определението за одобряване на постигнатото споразумение е окончателно и не подлежи на обжалване.

ОСЪЖДА Х.И.М. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати сумата от 148.80 лв. /сто четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на присъдените издръжки за минало и бъдеще време, както и 5.00 лв. /пет лева/ при евентуално издаване на изпълнителен лист.  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1778/2019 г. по описа на ШРС, поради постигната спогодба.  

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ШОС.  

  

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Заседанието приключи в 09.58 ч.

Протоколът-изготвен в съдебно заседание.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: