П Р О Т О К О Л

 

2019 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Х-ти състав

На пети ноември

две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ж. Марчева

Секретар: П. Николова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

Гр. дело № 1886 по описа за 2019 год.

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:  

Ищецът Р.А.Р., ред. приз., не се явява, не изпраща представител.

За ответника РС – Търговище, ред. приз, не се явява председателя. Депозирана е молба по съществото на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и порадитова

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Докладва постъпила по делото молба от ищеца Р.А.Р., с която на основание чл. 214, ал. 1 от ГПК прави увеличение на частично предявения от него иск от 24 999 лв. на 25 001 лв., като моли съда да прекрати производството пред себе си и да изпрати същото по подсъдност на Окръжен съд – Шумен.

 

Съдът, като взе предвид направеното доказателствено искане от ищеца за изменение размера на първоначално предявеният частичен иск чрез неговото увеличаване, счита същото за допустимо, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

На основание чл. 214, ал. 1 от ГПК изменя предявения от Ради А.Р. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 2б от ЗОДОВ, във връзка с чл. 6, § 1 от ЕКЗПЧОС, представляващ обезщетение за причинените му морални вреди (психически притеснения и душевни терзания) вследствие непроизнасяне по предявен от ищеца иск по чл. 45 от ЗЗД, чрез увеличаване на неговия размер от 24 999 лв. на 25 001 лв. и същият да се счита за предявен за сумата от 25 001 лв.

Предвид, че след изменението на иска неговият размер е 25 001 лв. то компетентен да разгледа настоящото производство се явява Окръжен съд – Шумен. Производството пред Районен съд – Шумен следва да бъде прекратено и делото да се изпрати на родово компетентният съд. В този смисъл е Определение № 61/01.02.2016 г. на ВКС по търг. д. № 3682/2015 г. II т.о.

Поради което и на основание чл. 104, т. 4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по гр. дело № 1886/2019 г. по описа на ШРС.

ДЕЛОТО да се изпрати на Шуменският Окръжен съд по компетентност.  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в едноседмичен срок от съобщаване на страните.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието приключи в 12.02 ч.

Протоколът-изготвен в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: