Р Е Ш Е Н И Е  

                                                              297/15.5.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На петнадесети май две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Прокурор: М. Славчева

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 1033 по описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА А.М.А. с ЕГН **********, бълг. гр., родена на ***г***, неомъжена, не работи, средно образование неосъждана, ЗА ВИНОВНА В ТОВА, че на 31.05.2018год. в гр. Шумен, като управител и представител на “Д.С. 96” ЕООД гр. Шумен, ЕИК:*********, в 30 дневен срок от спиране на плащанията си, считано от 30.04.2018 до 30.05.2018г. включително, не е поискала от Окръжен съд – град Шумен да открие производство по несъстоятелност – престъпление по чл.227Б  ал.2 във вр. с ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК Я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като и налага  административно наказание ГЛОБА в размер на 1000/ хиляда  лева/.

ОСЪЖДА А.М.А.  да заплати в полза на ОД МВР гр. Шумен, направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 330 лева, както и такса от 5 лв. при издаване на изпълнителен лист..

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия: