Р Е Ш Е Н И Е

 

437/10.7.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На двадесети юни 2019 година

В публично заседание в следния състав:  

                                                               Председател: Ивелина  Димова

Секретар: М.М.  

като разгледа докладваното от съдията ВАНД № 1079/19г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от “Теленор България” ЕАД-гр.София срещу Наказателно постановление № В-0047130/08.04.2019г. на директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на дружеството била наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.222а от ЗЗП. Дружеството-жалбоподател счита наказателното постановление за необосновано и недоказано, като привежда и доводи за наличие на съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло същото. При условията на алтернативност моли размерът на наложената санкция да бъде намален до законоустановения минимум.

В открито съдебно заседание дружеството, редовно призовано, не изпраща представител. Въззиваемата страна също не изпраща представител, но писмено изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок, от надлежно лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е частично основателна, по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: Дружеството-жалбоподател стопанисвало магазин за продажба на мобилни телефони, аксесоари и далекосъобщителни услуги- „Теленор“, намиращ се на бул.”Велики Преслав” №6 в гр.Шумен. На 21.09.2018г. потребителката Т.А.Д. от гр.Шумен закупила от посочения магазин мобилен телефон модел „Nokia 3.1“. На 05.10.2018г. потребителката предявила рекламация по повод телефона поради проявен дефект и същият бил приет за ремонт с Протокол за приемане на устройство №502019474. В посочения протокол като описание на повредата било отразено: „не се включва“, а като особени белези при приемането на апарата в магазина- „следи от удари по корпуса“, „черно петно на гърба на телефона, драскотини, протектор, който е с отчупено парче в горен десен ъгъл“. На 08.12018г. апаратът постъпил в Централен сервиз, за което бил съставен Сервизен протокол от посочената дата. В графа „забележки при приемане на телефона в Централен сервиз“ било записано: „драскотини, удари“. Като заключение било посочено, че при подробен преглед на устройството в разглобено състояние от оторизирано техническо лице са открити следи от корозия и доказателства за влияние на влага /неизвестна течност/. Посочено било също, че в резултат на това е настъпило необратимо увреждане /късо съединение/, довело до описаната повреда, която не може да бъде отстранена в рамките на гаранционните условия. Било отправено предложение за извънгаранционен ремонт на стойност 271.20 лева. След като телефонът бил върнат на потребителката неотремонтиран, на 28.12.2018г. същата подала потребителска жалба в КЗП-РД-Варна, звено Шумен, във връзка с която на 08.01.2019г. от Ц.И.Х.- гл. инспектор в КЗП-РД за области Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище, била извършена проверка на търговския обект. В хода на проверката било установено, че твърденията в жалбата отговарят на истината. По повод проверката било депозирано становище от дружеството, в което се потвърждавал отказът за гаранционно обслужване, тъй като при разглобяването на устройството в оторизиран сервиз са били констатирани следи от корозия във вътрешността на апарата. Във връзка с тези констатации на 24.01.2019г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството-жалбоподател, за това, че не е изпълнило административното си задължение, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, да я приведе в съответствие с договора.  Актът бил съставен в присъствието на надлежен представител на дружеството, бил предявен и подписан без  възражения. Писмени такива не били депозирани и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на дружеството била наложена имуществена санкция в размер на 3000.00 лева за неизпълнение на задължение по чл.113, ал.1 от ЗЗП.

 Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото доказателства: от разпита на свидетелите Ц.И.Х. и А.Г.Д., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. Показанията на свидетелите следва да бъдат кредитирани като последователни, безпротиворечиви и логични, като липсват основания за съмнение в тяхната достоверност.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Според разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с този договор. Срокът за това е установен във втората алинея на цитираната норма, а именно-един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Дружеството- жалбоподател несъмнено има качеството “продавач” по смисъла на чл.104, ал.1 от ЗЗП, тъй като е юридическо лице, което в рамките на своята търговска дейност и въз основа на договор за продажба продава потребителски стоки. От своя страна лицето, закупило процесния телефонен апарат, се явява „потребител” по смисъла на § 13 т.1 от ДР на ЗЗП, с произтичащото от това право да получи съответната технически изправна стока, съгласно уговореното, а в случаите на неизправност - и правото на рекламация. При това положение, по силата на чл.113, ал.1 и ал.2 от ЗЗП, при предявена рекламация, дружеството е било длъжно да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец. Безспорно е установено по делото, а и не се оспорва от страна на дружеството-жалбоподател, че това задължение не е било изпълнено, а напротив- потребителката е получила изричен отказ. В представеното становище санкционираното лице основава отказа си на общите условия за предоставяне на търговска гаранция, описани в гаранционната карта, според които гаранцията не се отнася за случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка от неупълномощени лица или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя. В случая обаче липсват доказателства, че повредата е причинена от намокряне или друго увреждащо външно въздействие. При приемането на телефона в магазина не са били констатирани следи от намокряне, въпреки че на устройството е бил извършен оглед. При това положение е възможно телефонът да е бил намокрен след приемането му за ремонт. Не може да бъде споделено становището, изложено в депозираната от жалбоподателя жалба, че са били налице основания за отпадане на гаранцията, тъй като още при приемането на апарата в сервиза са констатирани механични повреди по външната му част. В случая е отказано гаранционно обслужване на телефона не поради механично увреждане, а с мотив-наличие на влага, поради което констатираните в магазина драскотини и др. под. са без значение за отговорността на дружеството. По изложените съображения, доколкото липсват достоверни доказателства, че апаратът е бил подлаган на влага преди момента на предявяване на рекламацията, съдът намира, че не са били налице условията за отнемане на гаранцията според предоставените на потребителя гаранционни условия, още повече, че не е доказана и връзката на конкретната повреда с претендираното намокряне. Това становище се споделя и в практиката на ШАС. В решението по КАНД№70/2014г., касаещо сходен случай, се приема за правилно виждането на районния съд, че към момента на предявяване на рекламацията от страна на потребителя няма данни процесната стока да е била намокрена. Възможно е действително след отваряне на апарата да е имало следи от течност във вътрешността му, довела до корозия, но не е изключено тази течност да е попаднала и в момента на транспортиране на стоката. В посоченото решение се приемат за правилни изводите на съда, че към момента на предявяване на рекламацията няма данни в стоката да е попаднала течност, както и че не е посочено кога стоката е била намокрена и налице ли е причинно следствена връзка между намерената течност и дефекта. При това положение не би могло да се счете, че характера на повредата, описана от потребителката, сам по себе си доказва неправилно боравене или мокрене на уреда, като несъответствието е могло да настъпи и при правилна експлоатация, при което не са били налице достатъчно основания за отнемане на гаранцията според предоставените на потребителката гаранционни условия. Предвид гореизложеното  съдът приема, че санкционираното лице неправомерно е отказало привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба и по този начин действително е допуснало неизпълнение на задължение към държавата, установено с чл.113, ал.1 от ЗЗП, за което правилно и законосъобразно му е наложена имуществена санкция по реда на чл.222а от с.з. Неоснователни са доводите, изложени в жалбата, за липса на административно нарушение, тъй като при съставянето на акта едномесечният срок за изпълнение на процесното задължение още не е бил изтекъл. Неизпълнението е осъществено с постановяването на отказ да бъде удовлетворена гаранцията, при което неизтичането на целия предоставен срок е без правно значение, още повече, че изпълнение не е последвало и до издаването на наказателното постановление- становище, което се споделя и в практиката на ШАС.

При извършената служебна проверка съдът установи, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна. Описанието на нарушението е достатъчно пълно и ясно и позволява на санкционираното лице да разбере какво нарушение му е вменено. Мястото на извършване на нарушението е конкретизирано в достатъчна степен, като е посочено, че същото е извършено в гр.Шумен, като не е допусната неяснота и относно обекта, стопанисван от жалбоподателя, в който е осъществено процесното неизпълнение. Неоснователни са твърденията, че датата на извършване на нарушението е определена неправилно. Действително, посочената в НП дата на нарушението  /26.10.2018г./ предхожда изтичането на законоустановения срок за изпълнение на процесното задължение, а именно-един месец след датата на предявяване на рекламацията. На посочената дата обаче е издаден Акт за удовлетворяване на рекламация/Протокол за предаване на устройство, с който телефонът е върнат на потребителката неотремонтиран, като по този начин дружеството е обективирало отказ да изпълни задължението си. Поради това следва да се счете, че датата на извършване на нарушението е определена правилно. Следва да се отбележи също, че в наказателното постановление е пояснено в напълно достатъчна степен защо се приема, че това е датата на извършване на нарушението. Санкционната норма също така е определена правилно, като наказанието е наложно на основание чл.222а от ЗДП, предвиждащ специална имуществена санкция за юридическо лице при нарушение на чл.113 от с.з., какъвто е и процесният случай.

Не са налице основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като същият не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Напротив, дружеството-жалбоподател не е изпълнило процесното си задължение не само в законоустановения срок, но и изобщо, при което не са налице основания за приложението на посочената разпоредба. Основателни са обаче възраженията, че размерът на наложената санкция е твърде висок. Съдът намира, че наличието и на други нарушения от вида на процесното, само по себе си, не обосновава налагането на санкция в максимален размер, поради което и с оглед особеностите на случая намира за правилно и законосъобразно санкцията да е в размер малко над минималния, предвиден в закона, а именно 700 лева.

Водим от горното  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И :

 

Изменя Наказателно постановление В-0047130/08.04.2019г. на директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към Комисията за защита на потребителите, като намалява размера на наложеното на Теленор България” ЕАД-гр.София с ЕИК: 130460283, на основание чл.53 от ЗАНН, вр.с чл.222а от Закона за защита на потребителите, административно наказание „имуществена санкция“  от 3000.00 на 700.00 лева.  

             Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд по реда на АПК.  

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: