Р Е Ш Е Н И Е

                                                            429/8.7.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На осми юли две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател:Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Прокурор: М. Николаева

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 1352 по описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

           ПРИЗНАВА Ю.Д.А. с ЕГН **********, български гражданин, роден на ***г***,  с настоящ адрес ***, разведен, реабилитиран, с основно образование, работи ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че за времето от 11.02.2019г. до 20.02.2019г. в гр. Шумен при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповеди за защита от домашно насилие /заповед за незабавна защита № 6/30.01.2019г. по гр.дело № 266/2019г. по описа на ШРС,, заповед за незабавна защита № 7/06.02.2019г. по гр.дело № 266/2019г. по описа на ШРС и заповед за защита от 18.02.2019г. по гр.дело № 266/2019г. по описа на ШРС/ -престъпление по чл. 296 ал. 1 във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  като му налага административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 500 / хиляда и петстотин/ лева. 

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА Ю.Д.А. да заплати направените разноски по досъдебното производство в размер на 252,00 лв. по сметка на ОД към МВР гр. Шумен, както и такса от 5 лева при издаване на изпълнителен лист.  

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия: