Р Е Ш Е Н И Е

                            433/10.7.2019г.

           В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският районен съд на десети юли през две хиляди и деветнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав: 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Георгиева

при секретаря В. Илиева и в присъствието на зам. районен прокурор при ШРП – Е. Янчева, като разгледа докладваното от районния съдия Д. Георгиева наказателно от административен характер дело № 1358 по описа за 2019 година,     

 

                                                              Р  Е  Ш  И :  

ПРИЗНАВА обвиняемият Н.М.Х., с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Омуртаг, живущ ***, български гражданин, с основно образование,  неженен, работещ, неосъждан за

 ВИНОВЕН  в това, че на 11.05.2018г. в гр. Шумен по ул. Васил Априлов, в близост до кръстовище с ул. Васил Друмев, в посока „МБАЛ Шумен“ АД при управление на л. а. „Дачия Сандеро“ с рег. № Н74 35ВР, собственост на Н.Ф.А. нарушил правилата за движение – чл.20, ал.2, предл. второ от ЗДв.П, който задължава водачите на ППС да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.М.Н. от гр. Шумен, изразяваща се в счупване на горното и долното рамо на дясната срамна кост на таза, като това е причинило трайно затруднение в движението на десния долен крайник за срок по-голям от един месец, като деянието е извършено при условията на независимо съпричиняване с пострадалата М.М.Н., която по същото време и на същото място при пресичане на платно за движение нарушила разпоредбата на чл.113, ал.1, т.1 от ЗДв.П, която задължава пешеходците при пресичане на платното за движение да преминават по пешеходните пътеки като спазват правилото, че преди да навлязат на платното за движение трябва да се съобразят с разстоянията до приближаващите се ППС и с тяхната скорост на движение и разпоредбата на чл.114, т.1 и т.2 от ЗДв.П, която забранява на пешеходците да навлизат внезапно на платното за движение и да го пресичат при ограничена видимост, като Х. след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалата - престъпление по чл.343а, ал.1, б.“а“, предл. второ  НК във връзка с чл.343, ал.1, б.“б“, предл. второ от НК във връзка с чл.342, ал.1 НК.

            ОСВОБОЖДАВА обвиняемият Н.М.Х., с ЕГН ********** от наказателна отговорност.

НАЛАГА на Н.М.Х., с ЕГН ********** на основание чл.78а от НК

Административно наказание “Глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

На основание чл.189,ал.3 от НПК осъжда Н.М.Х. да заплати в полза на държавата,  направените деловодни разноски в размер на 491, 67 /четиристотин деветдесет и един лв. и шестдесет и седем ст./ лева, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД МВР гр. Шумен и 5/пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.           

            Решението подлежи на жалба и протест  в 15 дневен срок от днес  пред ШОС.  

           

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :