Р Е Ш Е Н И Е

 

434/10.7.2019г.  

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На десети юли две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Кр.Кръстев

Секретар: Ф. А.

Прокурор: В. Колев

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от административен характер № 1372 п о описа за 2019г.  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА Т.С.С.  с ЕГН **********, бълг. гр., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, неженен, с начално образование, работи, не осъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 14.05.2018г. и на 15.05.2018г. в землището на с. Лозево, общ. Шумен при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с А.Х.М., С.С.И. и Т.С.С. /извършители/ без редовно писмено позволително вземал и извозил от горския фонд дървета /за огрев/ - от вида „дъб“ – 0,90 пр. куб. метра и вида „бук“ – 4.10 пр. куб. метра, всичко на стойност 285.00 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр. с чл. 235 ал.1 от НК, във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

ПРИЗНАВА А.Х.М. с ЕГН **********, бълг. гр., роден на ***г. в гр. Велики Преслав, с постоянен адрес ***, женен, основно образование, работи, реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 14.05.2018г. и на 15.05.2018г. в землището на с. Лозево, общ. Шумен при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Т.С.С., С.С.И. и Т.С.С. /извършители/ без редовно писмено позволително вземал и извозил от горския фонд дървета /за огрев/ - от вида „дъб“ – 0,90 пр. куб. метра и вида „бук“ – 4.10 пр. куб. метра, всичко на стойност 285.00 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр. с чл. 235 ал.1 от НК, във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

ПРИЗНАВА С.С.И. с ЕГН **********, бълг. гр., роден на ***г. в гр. Търговище, с постоянен адрес ***, женен, основно образование, работи, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 14.05.2018г. и на 15.05.2018г. в землището на с. Лозево, общ. Шумен при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с А.Х.М., Т.С.С. и Т.С.С. /извършители/ без редовно писмено позволително вземал и извозил от горския фонд дървета /за огрев/ - от вида „дъб“ – 0,90 пр. куб. метра и вида „бук“ – 4.10 пр. куб. метра, всичко на стойност 285.00 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр. с чл. 235 ал.1 от НК, във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

ПРИЗНАВА Т.С.С. с ЕГН **********, бълг. гр., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, не женен, средно образование, работи, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 14.05.2018г. и на 15.05.2018г. в землището на с. Лозево, общ. Шумен при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с А.Х.М., Т.С.С. и С.С.И. /извършители/ без редовно писмено позволително вземал и извозил от горския фонд дървета /за огрев/ - от вида „дъб“ – 0,90 пр. куб. метра и вида „бук“ – 4.10 пр. куб. метра, всичко на стойност 285.00 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 във вр. с чл. 235 ал.1 от НК, във вр. с чл. 20 ал.2 от НК във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и на основание чл.78а ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

ОСЪЖДА  Т.С.С. да заплати в полза на ОД МВР гр. Шумен, направените по досъдебното производство разноски в размер на 20,53 лв. и 5 лв. такса при издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА А.Х.М. да заплати в полза на ОД МВР гр. Шумен направените по досъдебното производство разноски в размер на 20,53 лв. и 5 лв. такса при издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА С.С.И. да заплати в полза на ОД МВР гр. Шумен, направените по досъдебното производство разноски в размер на 20,53 лв. и 5 лв. такса при издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА  Т.С.С. да заплати в полза на ОД МВР гр. Шумен, направените по досъдебното производство разноски в размер на 20,53 лв. и 5 лв. такса при издаване на изпълнителен лист.

 

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК в 15 - дневен срок от днес пред ШОС.

 

Районен   съдия:

 

 

 

 

 

Мотиви  към  решение  по  НАХД № 1372 по описа за 2019г. на ШРС

 

            Производство по глава 28 от НПК.

            С постановление от 14.06.2019г. на ШРП е предложено на ШРС да бъде прекратено наказателното производството против Т.С.С., А.Х.М., С.С.И. и Т.С.С. ***, за извършено от тях престъпление по чл. 235 ал.6 от НК във вр. с чл. 235 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК, във вр. с чл. 26 ал.1 от НК, като е прието, че са налице предпоставките по чл.78а от НК и предлага да им бъде наложено административно наказание.

Четиримата обвиняеми признават вината си в хода на досъдебното производство и в хода на съдебното следствие и изказват съжаление за стореното от тях. Молят за налагане на минималното предвидено по закон наказание.

            За ШРП редовно призовани се явява прокурор, който пледира за налагане на наказание по чл. 78а от НК в минималния предвиден по закона размер.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: През първата половина на месец май 2019г. обвиняемите С.С.И., двамата му сина Т.С.С. и Т.С.С., както и А.Х.М./***/ били наети от свид. К.Г.Т. в качеството му на служител на фирма „Платан“ ООД, да работят на сечище в отдел 62 „а“ – държавна горска територия на ТП ДГС Шумен, находящо се в землището на с. Лозево, общ. Шумен. На 14.05.2018г., след като приключили работа, възползвайки се от това, че били сами на сечището, въпреки че нямали редовно писмено позволително, обвиняемите решили да вземат и извозят паднали и сухи дървета, които щели да послужат за огрев на обв. Т.С.. В изпълнение на намерението си в същия отдел обвиняемите взели паднали, сухи дървета и ги нарязали на трупи по около 150 см. със служебните моторни резачки. След това предприели действия по извозването им от сечището, като ги натоварили на предоставения им служебен товарен автомобил „Газ 63“ с номер на рама 24255734, управляван от обв. Т.С., превозили и разтоварили до мястото, където обв. Т.С. живеел и работел като нощен пазач – база на филма „Ал и Ко“ ООД гр. Шумен, находяща се в стопанския двор на с. Новосел, общ. Шумен. Тогава обвиняемите нацепили по голямата част от дървата. На следващия ден /15.05.2018г/ по същия начин след приключване на работа, обвиняемите отново взели паднали сухи дървета, нарязали ги на трупи и ги извозили със същото МПС от сечището. Докато разтоварвали дървата в базата на фирма „Ал и Ко“ ООД гр. Шумен в с. Новосел обвиняемите били установени от служители на РУ Шумен в състав св. Б.П.Т. и М.С. М., които забелязали, че дървата нямат контролна горска марка. На място били повикани за съдействие и служители на ТП ДГС Шумен – свидетелите Н.Д.Д. и И.И.И., било започната и настоящото досъдебно производство. През двата дни на осъществяване на престъпното деяние, обвиняемите успели да съберат и извозят общо 0.9 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „Дъб“ и 4.1 пространствени кубични метра дърва за огрев от вида „Бук“.

В хода на разследването е назначена и изготвено лесотехническа експертиза от заключението на която е видно, че дърветата предмет на престъпление са на стойност 285 лв.и не е нанесена щета на насажденията в горския фонд.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че Т.С.С., А.Х.М., С.С.И. и Т.С.С. са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл. 235 ал.6 от НК във вр. с чл. 235 ал.1 от НК във вр. с чл. 20 ал.2 от НК, във вр. с чл. 26 ал.1 от НК.

За престъплението наказуемо по чл.235 ал.6 от НК, извършено умишлено, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ до една година, “пробация” или “глоба” в размер от сто до триста лева, т.е налице е предвиденото в чл. 78а, ал.1 б. „А“ пр.1 от НК изискване.

Към момента на извършване на престъплението извършителите не са осъждани /обв. А.Х.М. е реабилитиран/ за престъпление от общ характер и не са освобождавани от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.

С извършеното деяние няма причинени имуществени вреди, така че четиримата следва да бъдат освободени от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвиденото наказание, съдът отчете, че четиримата извършители на престъплението не представляват голяма обществена опасност - по делото са налице добри характеристични данни за тях, същите не работят постоянно, а получават доходи от временна работа и счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като им бъде наложено административно наказание на основание чл.78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден в разпоредбата на чл.78 ал.1 от НК към момента на извършване на деянието, а именно 1000лв.

По този начин и с тези административни наказания съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Съдът възложи на дейците по равно направените по делото в досъдебното производство разноски в размер на 20,53лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

Районен   съдия: