Р Е Ш Е Н И Е

 

498/9.8.2019г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На десети юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                       Председател: Ростислава Георгиева  

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №1428 по описа на ШРС за 2019 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №2674706 от 08.02.2015 год., издаден от ОД на МВР – Шумен, с който на С.Ю.Г., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени електронния фиш.  

В съдебно заседание не се явява лично и не изпраща представител.

            Процесуалният представител на ОД на МВР – гр.Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание оспорва жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Товарен автомобил марка „Ситроен Берлинго“ с рег.№ В4971НС,  собственост на „ММС ИНК“ ЕООД, с ЕИК 030028945 на 08.02.2015 год. в 09.37 часа по главен път І-4 км.112+737 в района на Бензиностанция „ШЕЛ“, където с пътен знак В-26 било въведено ограничение на максимално разрешената скорост за движение от 60 км/час, се движел със скорост от 102 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, №00209D32D447. Впоследствие, след установяване собствеността на автомобила на управителя, представляващ дружеството В.Й.В., с ЕГН********** бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с мобилно автоматизирано техническо средство серия К, №0915328 от 08.02.2015 год. от ОД на МВР – Шумен, с който на В., в качеството му на управител на „ММС ИНК“ ЕООД, с ЕИК 030028945  било наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП. Същият бил връчен на лицето на  03.04.2019 год. На 09.04.2019 год. от името на лицето В.Й.В.  била депозирана писмена декларация по смисъла на чл.189, ал.5 от ЗДвП, в която декларира, че на 08.02.2015 год. посочения в електронния фиш товарен автомобил е бил във владение на лицето С.Ю.Г., с ЕГН********** и че последният вече не се намира в трудово-правни отношения с дружеството. Към декларацията е приложено Свидетелство за управление на МПС на лицето С.Ю.Г., с ЕГН**********. В тази връзка издадения електронен фиш на лицето В.Й.В., с ЕГН**********, в качеството му на управител на „ММС ИНК“ ЕООД, с ЕИК 030028945 е бил анулиран, като е бил издаден нов електронен фиш  за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №2674706 от 08.02.2015 год., издаден от ОД на МВР – Шумен, с който на С.Ю.Г., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП. Същият е бил връчен на жалбоподателя на 30.05.2019 год.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото и присъединени на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП допустимата скорост на движение извън населени места е 90 км/ч., а съгласно ал.2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал.1, това се сигнализира с пътен знак. Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 08.02.2015 год. в 09.37 часа товарен автомобил марка „Ситроен Берлинго“ с рег.№ В4971НС,  собственост на „ММС ИНК“ ЕООД, с ЕИК 030028945 се е движел по главен път І-4 км.112+737, като в района на Бензиностанция „ШЕЛ“, в зоната на действие на пътен знак В-26, въвеждащ ограничение за скоростта на движение до 60 км/час, се движел със скорост от 102 км/час. Съгласно разпоредбата на чл.165, ал.2, т.6 и т.7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип тип „MULTA RADAR”, №00209D32D447. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила 106 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение поради грешка в измерването, същата следва да се счита 102 км/ч. По делото като писмено доказателство са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 08.02.2015 год. в 09.37 часа, както и че регистрационния номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост е В4971НС. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл.189, ал.15 от ЗДвП.  Видно от представеното като писмено доказателство по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка №152-ФМИ/12.03.2014 год., системата за видеоконтрол е одобрена и проверена на 12.03.2014 год. и същата е регистрирала грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч. в рамките на 3 км/ч. и 3% над 100 км./ч.

Съдът намира, че при установяване на нарушението и съставяне на електронния фиш е била спазена предвидената в ЗДвП процедура, като  техническото средство, с което е извършено заснемането и засичането на скоростта е било монтирано съобразно изискванията, въведени с Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 год. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, Издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 год. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че видно от представените като писмени доказателства по делото Схема на пътни знаци и снимков материал се установява, че системата за автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип „MULTA RADAR”, №00209D32D447 е била обозначена по предвидения в закона ред чрез поставяне на пътни знаци „Е24“ на главен път I-2, преди пътен знак „В26“ /въвеждащ ограничение за движение със скорост не по-висока от 60 км./ч/.  

С оглед на изложеното се налага извода, че автомобилът, управляван от жалбоподателя се е движел с посочената скорост от 102 км/ч. и то в рамките на ограничението, въведено с пътен знак В-26, при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата  разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл.21, ал.2 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП предвижда “глоба” в размер от 200 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в извъннаселено място и превишението е в границите от 41 до 50 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

В същото време обаче съдът намира за основателнf твърдението на жалбоподателя, че по отношение на описаното в електронния фиш административно наказание е изтекла предвидената в закона погасителна давност. Съгласно Тълкувателно постановление №1/2015 год. на ОСНК на ВКС и ОСС на Втора колегия на ВАС по тълк. д. №1/2014 год. разпоредбата на чл.11 от ЗАНН относно погасяване на наказателното преследване по давност препраща към съответната уредба в Наказателния кодекс. За процесното нарушение е предвидено наказание „глоба“. Съгласно разпоредбата на чл.81, ал.3 от НК независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в чл.80, ал.1 от НК. В съдебната практика не съществува съмнение относно приложимостта на цитираните норми и в случаите, когато санкцията е наложена посредством издаване на наказателно постановление, респективно електронен фиш, какъвто е настоящия казус. В този смисъл е и константната съдебна практика на ШАС и по-конкретно Решение №53/26.02.2018 год. по  КАНД№8/2018 год. на ШАС. За процесното нарушение, по силата на чл.80, ал.1, т.5 от НК, давностният срок е в размер на три години. Следователно за този вид нарушение абсолютната давност възлиза на четири години и шест месеца, като започва да тече от датата на извършване на нарушението. В случая нарушението е извършено на 08.02.2015 год., поради което се налага извода, че абсолютният давностен срок е изтекъл на 08.08.2019 год. Следователно въпреки, че към  момента на връчване на електронния фиш същата не е била изтекла, е изтекла към настоящия момент, което се явява пречка за реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо жалбоподателя и се явява основание за отмяна на издадения срещу жалбоподателя електронен фиш.

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш следва да бъде отменен изцяло, поради изтекла погасителна давност.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ  изцяло електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, №2674706 от 08.02.2015 год., издаден от ОД на МВР – Шумен, с който на С.Ю.Г., с ЕГН**********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: