Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                    692/5.12.2019г.

 

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА     

 

            Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на единадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                    Председател: Диана Георгиева

при участието на секретаря В.И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1496/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано по чл.59 и следващите от ЗАНН.

            В жалбата си до съда, П.И.П., с ЕГН ********** ***, чрез адв. С.И. от ШАК твърди, че с Наказателно постановление № 19-0869-001347 от 25.04.2019г. на Началник група, Сектор „ПП“ при ОД  МВР- Шумен му е наложено наказание глоба в размер на 200 лева. Моли съда да отмени изцяло наказателното постановление, като незаконосъобразно, за което са изложени подробни доводи в жалбата.

            Жалбата е била подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. В открито съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован  се явява лично  и с упълномощен представител, като изцяло поддържат жалбата.

 Въззиваемата страна, редовно призована, не се явява упълномощен процесуален представител.  

            ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

            По делото е безспорно установено, че на 21.01.2019г.  към 10,30 часа, свидетелите П.С.П. и Р.Н.Н. - служители в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Шумен, изпълнявайки служебните си задължения се движели с патрулен автомобил по бул. Симеон Велики в гр. Шумен, в участъка от кръстовището с ул. Климент Охридски към това с ул. Васил Друмев в гр. Шумен. В 10,33 часа двамата свидетели видели пред магазин „Теленор“ и „А 1“ неправилно паркиран лек автомобил, в дясната пътна лента. Автомобилът бил с включени аварийни светлини, като втори ред, до паркираните в дясната страна на булеварда. Свидетелите преустановили движението си зад неправилно паркирания автомобил. Тъй като в неправилно паркирания автомобил- „Фолксваген Шаран“ с рег. № Н97 98ВА не намерили водача му, двамата свидетели изчакали известно време да се появи неговия водач. Докато изчаквали, извършили справка в АИС „ПП“ при ОД МВР Шумен и установили, че собственика на автомобила имал издадена ЗППАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г. за отнемане на СУМПС, поради неплатени глоби. Свидетелите се обади на дежурния си колега от сектор „Пътна полиция“, който им занесъл на место заповедта, с цел да бъде връчена. В 10,38 часа на 21.01.2019г. водачът на лекия автомобил – жалбоподателя П.И. Д. отворил шофьорската му врата и предоставил на служителите на сектор „ПП“ документите си и тези на автомобила. Около 11,00 часа свид. П.П. връчил на жалбоподателя П.И.П. ЗППАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г. с която му отнел СУ МПС. На жалбоподателят Д. бил издаден и Протокол за предупреждение. Жалбоподателят П. подписал собственоръчно и двата документа. В 11,13 часа двамата свидетели потеглили с патрулния автомобил, като малко по напред по бул. Симеон Велики спрели в най-дясната лента. Две-три минути след това, двамата свидетели видели, че лек автомобил „Фолксваген“ с рег. № Н97 98ВА, управляван от жалбоподателя П.П. се движел в лявата лента за движение на бул. Симеон Велики и бил с включен ляв мигач. Свидетелите П. и Н. потеглили с патрулния си автомобил зад него. Жалбоподателят направил обратен завой на кръстовището на бул. Симеон Велики с ул. Васил Друмев, преминал покрай входа за бензиностанция „ШЕЛ“ и на кръстовището с ул. Панайот Волов завил на дясно по нея, в посока площад Кристал. На ул. Панайот Волов до № 7 , управлявания от жалбоподателя лек автомобил бил спрян. Там на место свид. Р.Н. съставил АУАН Серия Д, № 526823 срещу жалбоподателя за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДв.П - за управление на лек автомобил „Фолксваген“, след като е лишен от право да управлява МПС по административен ред със ЗППАМ. Тъй като управлението на МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС е престъпление по чл.343в, ал.3 от НК, материалите за това били изпратени в Районна прокуратура Шумен, за което било образувано Д.П. № 82/2019г. по описа на РУ Шумен. С Постановление на ШРП от 25.03.2019г., прокурор при ШРП прекратил наказателно производство по чл.343в, ал.3 от НК на основание чл.9, ал.2 от НК. Препис от постановлението било изпратено на началник сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен с оглед преценка наличието на основания за налагане на административно наказание на водача. Въз основа на Постановление от 25.03.2019г. на ШРП за прекратяване на наказателно производство, влязло в законна сила на 11.04.2019г., на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН, Началник група в сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен на 25.04.2019г. издал Наказателно постановление № 19-0869-001347, с което на жалбоподателя П.И.П. било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДв.П за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДв.П, за това, че на 21.01.2019г. около 11,25 часа в гр. Шумен по ул. Панайот Волов до № 7, в посока пл. Кристал, водачът П. управлява лек автомобил “Фолксваген Шаран”с рег. № Н97 98ВА, собственост на „Вариант П.“, като водачът е лишен от право да управлява МПС по административен ред със ЗППАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г, връчена на 21.01.2019г.              

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмени доказателства, както и гласните – разпитаните в съдебно заседание  актосъставител и свидетел.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в НП, нарушение по следните правни съображения:

Създът намира, че административно-наказателното производство е проведено без нарушаване на процесуалните правила, визирани в ЗАНН. НП е издадено от компетентен орган,на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН,  отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено. От всички доказателства по делото, изложената в НП фактическа обстановка по отношение ангажираната административно-наказателна отговорност на жалбоподателя, е доказана по безспорен начин.

От приетите по делото доказателства, се установява по несъмнен начин, че със заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 14.01.2019г. на жалбоподателя П.П. е била наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“д“ от ЗДв.П - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водача до заплащане на дължима глоба.

Разпоредбата на чл.150а, ал.1 от ЗДв.П предвижда, че за да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство. Следователно правоспособността за управление на моторно превозно средство се придобива със свидетелството за управление на моторно превозно средство от съответната категория. При отнемането му за определен срок водачът не се лишава от придобитата правоспособност, а само временно му се ограничава възможността да управлява моторно превозно средство. В конкретният случай жалбоподателят е управлявал процесното моторно превозно средство, след като свидетелството му е било отнето по реда на чл.171, т.1 от ЗДвП, като се има предвид, че съгласно чл.172, ал.6 ЗДв.П заповедите за налагане на ПАМ подлежат на предварително изпълнение и следователно допуснатото нарушение е по чл.150а, ал.1 от ЗДвП

От установените факти и обстоятелства, става ясно, че на 21.01.2019 г. около 11, 25 часа, след връчване на ЗППАМ и отнемане на СУМПС, служителите на сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен са констатирали, че П.П. управлява лек автомобил, след като е лишен от право да управлява МПС по административен ред. На място бил съставен АУАН, който бил връчен срещу подпис на жалбоподателя. Актосъставителят описал, че при проверката се установило, че водача е лишен от право да управлява МПС по административен ред със ЗППАМ № 19-0869-000053 от 14.01.2019г., връчена на 21.01.2019г. и нарушението било квалифицирано по чл.150а, от ЗДв.П. Безспорно установено е, не се отрича и от жалбоподатея, че именно той е управлявал лек автомобил „Фолксваген Шаран“, след като е бил временно лишен от право да управлява МПС по административен ред по ул. Панайот Волов в гр. Шумен на 21.01.2019г.  Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаниите в съдебно заседание двама свидетели – установили извършеното административно нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДв.П. Съдът намира, че посоченото в НП, нарушение е извършено от жалбоподателя, както от обективна, така и от субективна страна. Това е било установено и в хода на Д.П. №  82/2019г по описа на РУ Шумен, по което е прекратено наказателното производство по чл.343в, ал.3 от НК. Прокурорът е приел, че за осъщественото деяние, наказуемо по чл.343в, ал.3 от НК е приложима разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, т. е. деянието няма характер на престъпление по смисъла на НК, но материалите следва да бъдат изпратени на ОД МВР Шумен за преценка дали деянието не съставлява административно нарушение по смисъла на чл.177, ал.1, т.2 от ЗДв.П.

Обобщено, документа за правоспособност е отнет на основание чл.171, т.1, б. "д" от ЗДв.П, при което посочената от наказващия орган квалификация на нарушението по чл.150а, ал.1 ЗДвП, респективно приложената санкционна норма на  чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП напълно съответства на констатираното нарушение.

Установеното административно нарушение се потвърждава и от приложените по делото, писмени доказателства, както и от веществените такива – видеозаписа от 21.01.2019г. направен от АИС ВПК, монтиран на служебен автомобил с рег. № СВ63 04КК.

АНО правилно е издирил и приложил административно наказателната разпоредба на чл.177, ал.1, т.2 от ЗДв.П, предвиждаща санкциониране на водач, който управлява МПС когато управлява моторно превозно средство, след като свидетелството за управление му е било отнето по реда на чл.171, т.1 или 4 от ЗДв.П, като е наложил средния размер на предвидената “глоба”, която съда намира за правилно определена предвид справката за нарушител на жалбоподателя.

В този смисъл, не са налице основания за отмяната на наказателното постановление, нито за неговото изменение.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав намира, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменски районен съд,

 

                                                                   Р Е Ш И :  

 

            ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 19-0869-001347 от 25.04.2019г. издадено от Началник група в сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен, с което на П.И.П., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДв.П за нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДв.П.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Шуменски административен съд по реда на Глава ХІІ от Административно процесуалния кодекс.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: