Р Е Ш Е Н И Е

 

440/11.7.2019г. ,          гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На десети юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                    Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Т.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1513 по описа на ШРС за 2019 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 27-0000825/03.06.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, във вр.  чл. 413, ал. 2 от КТ на “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД, с ЕИК 201681436, със седалище и адрес на управление:               *******зъболекарски филиал кабинет № 6, представлявано от З.Д.Т. ЕГН ********** е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009г./ Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да измени наказателното постановление като приложи привилигирования състав на чл. 415в от КТ.

В съдебно заседание управителя на дружеството – жалбоподател, редовно призован, не се явява лично. Изпраща процесуален представител, който поддържа жалбата на посочените основания, като излага подробни мотиви в тази насока.   

Представителя на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен – административно -наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли съда да отхвърли същата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление. В съдебно заседание излага подробно съображенията си за това.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във вр. чл. 320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството - жалбоподателАПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД, с ЕИК 201681436 е със седалище и адрес на управление: гр. *******представлява се от З.Д.Т. ЕГН ********** и е с предмет на дейност първична извънболнична дентална помощ. Дружеството - жалбоподател стопанисва зъболекарски кабинет № 5, находящ се на *******в гр. Шумен.          

На 30.04.2019 г. била извършена проверка по спазване на трудовото законодателство от компетентни длъжностни лица към Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен във връзка с мярка № 7 „Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за законосъобразно възникване на правоотношения по предоставяне на работна сила, спазване на правилата за тяхното осъществяване с акцент върху изплащане на възнагражденията и разпределението на работното време, както и по спазване на режима за предоставяне на услуги, свързани със започване на работа“ от Годишния план за дейността на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. При проверката, било установено, че дружеството – жалбоподател “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД, в качеството му на работодател не е изпълнило задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, с това, че не е извършило и регистрирало по установения ред начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на лицето Т.Г.К.ЕГН **********, което е приел от 11.03.2019 г. за обучение в горепосочения обект съгласно сключен на        11.03.2019 г. договор за придобиване на квалификация. Впоследствие била извършена и проверка на документи, като резултатите от проверката са обективирани в Протокол за извършена проверка на 30.04.2019 г. – в обекта на ***** в                  гр. Шумен и 02.05.201 9 г. – на документи, представени в Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен, а констатираните нарушения били описани в осем точки в съставения протокол. В точка пета от протокола за извършената проверка е записано, че „На лицето Т.Г.К.ЕГН **********, прието от 11.03.2019 г. за обучение в дентален кабинет № 5 в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 14 съгласно сключен на 11.03.2019 г. договор за придобиване на квалификация, не и звършен начален инструктаж по БЗР, с което е нарушена разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ /обн. ДВ бр. 102/2009г./“, във връзка с което е дадено задължително за изпълнение предписание със срок за изпълнение 03.04.2019 г. и занапред. Протокол за извършена проверка бил съставен и връчен на управителят на дружеството на 02.05.2019 г. Въз основа на установените факти, на 02.05.2019 г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 27-2704500, като актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ /обн. ДВ бр. 102/2009г./. Актът е бил съставен в присъствие на представляващият дружеството – нарушител, като последният подписал акта без възражения. Впоследствие, дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмени възражения в срока по       чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 27-0000825/03.06.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, във вр.  чл. 413, ал. 2 от КТ на “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД, с ЕИК 201681436, със седалище и адрес на управление: *******зъболекарски филиал кабинет № 6, представлявано от З.Д.Т. ЕГН ********** е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009г./.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителят П.В.С., на свидетелят Г.П.П. – свидетел при установяване на нарушението и при съставяне на акта, на свидетелката Т.Г.К.както и от присъединените на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства. При преценка на събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпита на свидетелите П.С. и Г.П. съдът намира, че същите следва да бъдат кредитирани изцяло, доколкото всеки един от тях е присъствал по време на извършване на проверката на дружеството - жалбоподател и пресъздава пряко възприетите от него факти и обстоятелства. Освен това показанията им са еднопосочни, непротиворечиви, кореспондират помежду си и се подкрепят и от останалия събран по делото доказателствен материал. Още повече, доколкото посочените свидетели не са се намирали в никакви особени отношения с представляващия дружеството - нарушител, от които да извличат ползи от твърденията си, същите не може да се считат за заинтересувани или предубедени, при което за съда не съществуват основания да не кредитира дадените показания и приема същите за достоверни и правдиви. В унисон с показанията на посочените свидетели са и показанията на свидетелката Т.Г.К.които също следва да бъдат кредитирани като последователни, безпротиворечиви и логични, като липсват основания за съмнение в тяхната достоверност.

В съдебно заседание, дружеството - жалбоподател посредством разпита на свидетелите Г.И.Ч. и Т.Р.С.-Й., прави опит да установи коренно различна фактическа обстановка, а именно, че на лицето Т.Г.К. свидетелката Г.И.Ч. е направила устен инструктаж на при постъпване на обучението ѝ. Същата обаче не съответства на действителната фактическа обстановка и очевидно е израз на изградена защитна теза от страна на дружеството - жалбоподател, доколкото същата е противоречива и не се подкрепя от останалия, събран по делото доказателствен материал. Освен това, съдът намира основание да не кредитира показанията на посочените свидетели и поради финансовите отношения на същите с дружеството - жалбоподателя. Това до голяма степен прави показанията им прекалено пристрастни и целящи единствено оневиняване на дружеството – жалбоподателя, а още повече, че в представената Книга за начален инструктаж липсва запис, от който да е видно, че работодателят е изпълнил нормативно регламентираното му задължение в чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009г./, а именно да провежда инструктаж по безопасност и здраве при работа на всички лице, включително и тези приети за обучение и повишаване на квалификацията. А инструктажът по безопасност и здраве при работа следва да се проведе в деня на постъпване на работа съобразно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от същата наредба. Неоснователно е възражението на дружеството - жалбоподател, че запознаването на лицето с естеството „…. на дейностите, които се извършват в един стоматологичен кабинет…“, би заместило предвидения вцитираната наредба инструктаж по безопасност и здраве при работа, касаещ основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, и специфичните опасности и рискове за здравето и живота на работещите. С цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е бил длъжен да не допуска до работа лице, което не е инструктирано по надлежния ред с правилата за безопасност при работа.

            При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При извършената проверка настоящията съдебен състав не намери в административнонаказателното производство да са били ограничени процесуалните права на дружеството - жалбоподател и същото е имало възможността да упражни правото си на защита в пълен обем. Актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от оправомощени за това длъжностни лица, в рамките на определената им компетентност и са били надлежно предявени на нарушителя. Притежават необходимото съдържание по чл. 42 от ЗАНН и чл. 57 от ЗАНН.

Производството е от административно - наказателен характер, при което е необходимо да се установи налице ли е деяние, което представлява административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН, същото извършено ли е от посоченото в акта лице и извършено ли е виновно - предпоставките са абсолютни, като тежестта на доказване лежи върху административно наказващия орган. Според разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН административно нарушение е това деяние /действие или бездействие/, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.

Същевременно предвидената в чл. 83 от ЗАНН имуществена отговорност на юридическите лица е  обективна, безвиновна. Наказващият орган, при  преценка  дали е извършено нарушение не следва да взема предвид наличието или липсата на вина у нарушителя, нито да определя нейната форма. За налагане на имуществената санкция е необходимо само да се установи задължението на ЮЛ, което не е изпълнено.

Съгласно разпоредбата на чл. 281, ал. 1 от КТ всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа, а съобразно чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./ инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа. Според ал. 2 на чл. 10 от цитираната наредба инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда: 1. при постъпване на работа; 2. при преместване на друга работа или промяна на работата; 3. при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология и 4. периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като инструктажите по безопасност и здраве при работа са регламентирани в ал.3 от същата разпоредба и биват начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден. Също така, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. работодателят осигурява провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията. В ал. 5 на чл. 11 от цитираната наредбата № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. е установено задължението на работодателя инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1. А съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. начален инструктаж се провежда, както на лицата, които постъпват на работа, така и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – т. 5 с оглед запознаването им със основните правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; вида и характера на извършваната работа; специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на работещите; изискванията към тяхното поведение, като инструктажите, проведени по реда на наредбата трябва да бъдат и документирани в Книги за инструктажи.

При извършени проверки на 30.04.2019 г. на обект – зъболекарски кабинет № 5, находящ се на *******в гр. Шумен, стопанисвана от страна “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД и впоследствие по документи на 02.05.2019 г. – в Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен се установява по безспорен начин, че в качеството си на работодател на посочения обект дружеството – жалбоподател “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД не е осигурило провеждането на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от вида и срока на договора и продължителността на работното време, по - конкретно на лицето Т.Г.К.ЕГН **********, прието от 11.03.2019 г. за обучение в горепосоченият обект - дентален кабинет № 5 по силата на Договор от 11.03.2019 г. за придобиване на квалификация. В тази връзка с Протокол № ПР 1913911 от 02.05.2019 г. на представляващия дружеството е било дадено задължително предписание на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ, да не приема за обучение в горецитирания обект в гр. Шумен лица без да им е проведен начален инструктаж по БЗР съгласно чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009г./ в срок до 03.04.2019 г. и занапред. Видно от материалите по делото и от разпита в съдебно заседание на актосъставителят С. и на свидетеля П. проверяващите длъжностни лица са достигнали до извода, че е осъществено нарушение на разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика /не провеждане на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на работещата Т.Г.К. по договор от 11.03.2019 г. за придобиване на квалификация/ на базата на представената им за проверка документация. От представените заверени ксерокопия от Книгата за начален инструктаж на “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД /л. 16 – л. 17/ се установява, че това не е сторено. Видно от приложеното по делото заверено копие от Договор за придобиване на квалификация с лице, което не работи на основание чл. 235 от КТ, лицето Т.Г.К. е започнало работа като „обучаем“ на 11.03.2019 г. От снетата на основание чл. 402, ал. 1, т. 3 от КТ  декларация от Г.И.Ч. – медицинска сестра в посочения обект, е видно, че лицето Т.К. от 11.03.2019 г. се обучава в “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД като “асистент на лекар по дентална медицина”, сочейки, че е била само първа смяна през периода от 11.03.2019 г. до 22.03.2019 г., като за посочения период не е получавала трудово възнаграждение. Следователно безспорно установено е, че през посочения перод лицето е извършвало трудова дейност, без преди това да му е проведен начален инструктаж по безопасност и здравето на работа. Липсата на сключен трудов договор, доколкото от страна на лицето  Т.Г.К. не е подписан Договора за придобиване на квалификация с лице, което не работи, не освобождава работодателя от задължението за провеждане на начален инструктаж. Видно от представен книга за начален инструктаж лицето Т.К. не е инструктирано до деня на самата проверка, а и след това работодателят не е изпълнил това свое задължение, понеже лицето е преустановило обучението си в посоченото дружество. Същевременно с цел осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и опазване живота и здравето на работещите, работодателят е бил длъжен да не допуска лицата, които не са инструктирани по правилата по безопасност и здравето на работа. Както бе посочено по-горе, с разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./ е императивно установено, че работодателят трябва да провежда инструктажи по безопасност и здравето на работа на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, като включва и лица, приети на обучение или за повишаване на квалификацията. Следователно, за да се ангажира отговорност на работодател, какъвто безспорно се явява дружеството - жалбоподател в настоящото производство, е достатъчно лице да е допуснато на територията на обекта, като не е задължително към момента на проверката същото да престира труд, макар че в процесния случай не е така. В тази връзка настоящия съдебен състав съобрази разпоредбата на чл. 416, ал. 1, изр. 2 от КТ, която предвижда, че редовно съставените актове по реда на КТ имат доказателствена сила до доказване на противното. А противното не се доказа. В съдебно заседание, посредством разпита на свидетелитеП.С., Г.П. и Т.К. се изяснява действителната фактическа обстановка, която се подкрепя и от останалия, събран по делото доказателствен материал. Административнонаказващият орган е изпълнил задължението да събере необходимите доказателства и е установил, че е извършено административното нарушение, поради което правилно е издал атакуваното наказателно постановление.

Ето защо, съдът намира, че от всичко изложено до тук се доказва по безспорен начин, че дружеството - жалбоподател, като не е провело и документирало начален инструктаж на обучаващото се лице Т.Г.К. преди допускането му до работа като “асистент на лекар по дентална медицина” в горепосоченият обект, като чрез бездействието си е осъществило от обективната и субективна страна посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление нарушение, визирано в вр. чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./.

Съгласно разпоредбата на чл. 55 от от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се предвижда, че лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по този закон, носят отговорност по чл. 413, чл. 414, чл. 415 и чл. 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове. За работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, административно-наказателната разпоредба на чл. 413, ал. 2 от КТ предвижда “имуществена санкция” в размер от 1 500 лева до 5 000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание. Административно-наказващият орган правилно е издирил и приложимата в случая цитираната санкционна норма, като наказанието е било правилно индивидуализирано и наказващият орган е наложил наказание в размер на законоустановения минимум, преценявайки разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН.

Настоящият съдебен състав споделя аргументите на административно-наказващия орган, че в процесния случай не следва да се приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН и      чл. 415в от КТ, като правилно е преценил, че липсват основания за тяхното прилагане. Доколкото извършеното нарушение касае правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съдът намира, че не може да се приеме, че се касае за маловажен случай, каквито доводи излага дружеството - жалбоподател. Маловажен случай е този, при който извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на другите смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид. В случая административното нарушение е формално, на простото извършване и настъпването на каквито и да е вреди от него не само няма отношение към съставомерността, но и техният малък размер или липсата им не могат по никакъв начин да обосноват маловажност на случая. По делото няма данни за смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обусловят по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от този вид. От друга страна в КТ е предвидена специална норма, регламентираща отговорността при маловажни нарушения – чл. 415в, ал. 1 от КТ, която в случая обаче не може да намери приложение, тъй като същата, след изменението й през 2012 г., предполага нарушението да е отстранено веднага след установяването му, което в настоящият случай не е налице. От събраните доказателства не се установява, след извършване на проверката работодателят да е отчел пропуска си и да е провел такъв инструктаж на лицето, поради което нормата на чл. 415в от КТ е неприложима. В този смисъл изрично е Решение от 11.06.2018 г. по КАНД № 121/2018 г. по описа на Административен съд - Шумен, касаещо нарушение от вида на процесното.

Ето защо съдът счита, че административно-наказателното производство е протекло при липса на съществени процесуални нарушения. По-конкретно, акта за установяване на административно нарушение е издаден от компетентен орган, притежава изискуемите съобразно разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН реквизити, а при издаването на атакуваното наказателно постановление – тези на чл. 53 от ЗАНН.

В тази връзка, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна и недоказана следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-0000825/03.06.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, във вр.  чл. 413, ал. 2 от КТ на “АПДП – ИД – Медика 3 Дент – Д-р З.Т.” ЕООД, с ЕИК 201681436, със седалище и адрес на управление: *******зъболекарски филиал кабинет № 6, представлявано от З.Д.Т. ЕГН ********** е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 11, ал. 1, т. 4 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009г./, като правилно и законосъобразно.  

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено пред Шуменския административен съд по реда на АПК.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: