Р Е Ш Е Н И Е

                                                                         659/19.11.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

         Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1531 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:

 Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 430625-F469549/19.04.2019г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на “СЛ –Стил 2011” ЕООД,  Булстат *********, гр. Шумен, ул. “*********” ***, *** ***, *** представлявано от Л.М.Б., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Излага подробно доводите си за това, като по същество не отрича извършването на нарушението. 

  Жалбоподателят, редовно призован се явява, като моли наказателното постановление да бъде отменено поради маловажност.

            Процесуалният представител на административно-наказващия орган, издал наказателното постановление, в писмено становище оспорва жалбата и моли съда да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

При извършена проверка в ТД на НАП – Варна, офис Шумен, сектор “Услуга на клиенти” е констатирано нарушение извършено от “СЛ Стил 2011” ЕООД,  Булстат *********. Задълженото лице не е изпълнило задължението си да подаде в законоустановения срок Справка – Декларация по ЗДДС заедно с дневник за покупките и дневник на продажбите за данъчен период 01.12.2018г. – 31.12.2018г. Съгласно чл. 125 ал.1 и ал.5 от ЗДДС регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да подава за всеки данъчен период Справка – декларация в съответната териториална дирекция, която за жалбоподателя е ТД на НАП Варна, офис Шумен, до 14 число включително на месеца, следващ данъчния период за който се отнася.

Справката декларация за описания данъчен период е подадена след законоустановения срок от 14.01.2019г. Тя е подадена 16.01.2019г. по електронен път с КЕП и е заведена с Вх. № 27001377142. На 15.01.2019г. свидетелката Ц.Б.В. извършила служебна проверка на дружеството жалбоподател и констатирала неизпълнението на законовото задължение. Същия ден тя изпратила покана изх. № 129#28/21.01.2019г. до офиса на дружеството в гр. Шумен, за явяване на негов представител за съставяне на АУАН. Така изпратената покана била получена от дружеството жалбоподател и на 31.01.2019г. управителя на дружеството се явил на мястото посочено в поканата. Същият ден свид. В. съставила Акт за установяване на административно нарушение № F 469549, като актосъставителят е посочил, че с горното деяние била нарушена разпоредбата на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. Актът бил съставен в присъствието на управителя на дружеството жалбоподател. При връчването на акта в графата възражения не са отразени. Впоследствие са били депозирани писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН, заведени под вх. № 1638/04.02.2019г. В тях се сочи, че справката декларация по ДДС не е подадена в срок по технически причини. След отстраняването им веднага е подадена. Сочи се че дружеството не извършва дейност от 01.05.2016г. и всички справки декларации след тази дата са подаване в срок и са имали нулева стойност. Извършеното нарушение е за първи път и е отстранено веднага след установяването му. По така депозираното възражение АНО не е намерил за нужно да се произнесе. В НП е отразено, че възражения не са постъпили, макар такива да има регистрирани.

Въз основа на така съставения акт, съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка и несъобразявайки постъпилото възражение било издадено наказателно постановление № 430625-F469549/19.04.2019г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на “СЛ –Стил 2011” ЕООД,  Булстат *********, гр. Шумен, ул. “*********” ***, *** ***, *** представлявано от Л.М.Б., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС, за това, че на 15.01.2019г. като данъчно задължено лице по смисъла на чл.3 от ЗДДС не е изпълнило задължението си да подаде Справка – Декларация за ДДС за месец декември 2018г. в законоустановения срок – до 14.01.2019г.

Така установената фактическа обстановка не е спорна по делото. Тя не е оспорена и от страна на жалбоподателя. Подкрепя се от приетите и приложени по делото гласни и писмени доказателства.  В съдебно заседание свидетелката Н.Н.В. разясни защо справката декларация е изпратена на 16.01.2019г. Съдът кредитира дадените от нея показания, като достоверни и съотносими към предмета на делото

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

В настоящият случай нарушението по чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС – неподаване в срок на Справка – Декларация за данъчен период месец декември 2018г. е установено по безспорен начин. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че такава на практика не е била подадена в законоустановения срок, т.е. до 14.01.2019г. включително, а е била подадена по-късно – на 16.01.2019 г.  

Съдът намира обаче, че с оглед установената по-горе фактическа обстановка и обстоятелствата, при които е извършено нарушението в случая е налице напълно маловажен случай на административно нарушение по чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. На практика с подаване на обсъжданата Справка – Декларация макар и с двудневно закъснение, задълженото лице не е препятствало по никакъв начин разчитането си с бюджета, което е извършено в същия отчетен период. Не на последно място, следва да се отбележи, че представляващия дружеството е заявил, че фирмата няма дейност и неподадената декларация е била нулева, като това не е оспорено. С неподадената навреме декларация по никакъв начин не е ощетен фиска на държавата. Действително всяко неизпълнение на задължение към държавата, т. е. административно нарушение извършено от юридическо лице е безвиновно, но това обстоятелство следва да бъде взето предвид като смекчаващо. Тези обстоятелства, преценени в своята съвкупност и с оглед обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път. Всичко това обосновава извода, че в случая е налице “маловажен случай” на административно нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. 

В ЗАНН няма легално определение на понятието “маловажен случай”, но в случая, предвид препращащата норма на чл.11 от ЗАНН следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие, дадена в чл.93,т.9 от НК, а именно извършеното административно нарушение, с оглед липсата на вреди последици или незначителността им и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Настоящият случай е именно такъв, като макар и формално да е осъществен състава на административно нарушение, с оглед посочените по-горе смекчаващи обстоятелства, деянието разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, при което налагането на имуществена санкция макар и в минимален размер се явява несъразмерно тежка. Преценката за “маловажност на случая” подлежи и на съдебен контрол, като в неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН от страна на наказващия орган.  

Поради изложените съображения, съдът намира, че неприлагайки чл.28 от ЗАНН, АНО е издал незаконосъобразно наказателно постановление, което следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът  

 

                                                                    Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление № 430625-F469549/19.04.2019г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на “СЛ –Стил 2011” ЕООД,  Булстат *********, гр. Шумен, ул. “*********” ***, *** ***, *** представлявано от Л.М.Б., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС.  

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: