Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                    571/14.10.2019г.

 

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на тридесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                    Председател: Диана Георгиева

при участието на секретаря В.И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1536/2019г. по описа на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано по чл.59 и следващите от ЗАНН.

            В жалбата си до съда, А.С.А., с ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.М. твърди, че с Наказателно постановление № 19-0869-001563 от 29.05.2019г. на Началник Сектор „ПП“ при ОД  МВР- Шумен са му наложени две наказания – глоба и лишаване от право да управлява МПС. Моли съда да отмени изцяло наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно, за което са изложени подробни доводи в жалбата.

            Жалбата е била подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. В открито съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован не се явява лично, явява се упълномощен представител, който изцяло поддържа жалбата.

 Въззиваемата страна, редовно призована, не се явява упълномощен процесуален представител.  

            ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

            По делото е безспорно установено, че на 02.04.2019г. в 21,45 часа свидетелят С.К.К. - служител в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Шумен, изпълнявайки служебните си задължения работил заедно Г.П.М. ***С. ***, в близост до Кооперативния пазар. Двамата спрели за проверка лек автомобил „Пежо“ с рег. № Н08 46ВК, тъй като видели, че водача му не използва обезопасителен колан.  При проверка на документите на водача и на автомобила, свидетеля С.К. установил, че водач бил жалбоподателя А.С.А., а управлявания от него, автомобил бил със служебно прекратена регистрация от 03.10.2018г. по чл.143, ал.15 от ЗДв.П. При извършване на справката в информационните масиви излизало, че няма такова МПС, тъй като е прекратена регистрацията му служебно. Информация за датата на сключване на договора за покупка на лекия автомобил също имало в автомотизираната информационна система.  За установеното административно нарушение, мл. автоконтрольор Г.М. съставил на жалбоподателя А., АУАН серия АА, № 113131 за управление на нерегистирано МПС. Тъй като според промените в НК, управлението на нерегистрирано МПС е престъпление по чл.345, ал.2, материалите за това били изпратени в Районна прокуратура Шумен, за което била образувана преписка с вх. № 1014/2019г по описа на ШРП. С Постановление на ШРП от 07.05.2019г., прокурор при ШРП отказал да образува наказателно производство по чл.345, ал.2 от НК. Препис от постановлението било изпратено на началник сектор „ПП“ при ОД МВР Шумен с оглед преценка наличието на основания за налагане на административно наказание на виновния водач. Въз основа на Постановление от 07.05.2019г. на ШРП за отказ за образуване на наказателно производство, на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН ВПД Началник сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен на 29.05.2019г. издал Наказателно постановление № 19-0869-001563, с което на жалбоподателя А.С.А. били наложени следните административни наказания: „глоба“ в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца на основание чл.175, ал.3, предл. 1 от ЗДв.П за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П, за това, че на 02.04.2019г. около 21,45 часа в гр. Шумен по бул. С. Велики, до „КООП“, в посока ул. Климент Охридски, водачът А. управлява лек автомобил “Пежо”с рег. № Н08 46ВК, собственост на Х.А.С., което не е регистрирано по надлежния ред – с прекратена служебно регистрация по чл.143, ал.15 от ЗДв.П.          

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмените доказателства, както и гласните – разпитаният в съдебно заседание  свидетел.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в НП, нарушение по следните правни съображения:

Настоящият състав намира, че административно-наказателното производство е проведено без нарушаване на процесуалните правила, визирани в ЗАНН. НП е издадено от компетентен орган,на основание чл.36, ал.2 от ЗАНН,  отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено. От всички доказателства по делото  изложената в НП фактическа обстановка по отношение ангажираната административно-наказателна отговорност на жалбоподателя, е доказана по безспорен начин.

 В издаденото НП, АНО е посочил, че водачът – жалбоподателя управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, тъй като е с прекратена служебно регистрация,  което е нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П. Въз основа на събраните по делото доказателства безспорно се установява, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП. Съгласно тази разпоредба, по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.

Безспорно е установено от доказателствата по делото, че на 02.08.2018г., жалбоподателят А.С.А. е закупил за дъщеря си – Х.А.С. лек автомобил „Пежо 307“ с рег. № Н08 46ВК с Договор за покупко-продажба на МПС, рег. № 1467/02.08.2018г.  на Нотариус с рег. № 662 на Нотариалната камара. Съгласно чл.143, ал.15 от ЗДв.П, служебно, с отбелязване в автоматизираната информационна система се прекратява регистрацията на регистрирано пътно превозно средство на собственик, който в двумесечен срок от придобиването не изпълни задължението си да регистрира превозното средство. При служебно прекратяване на на регистрацията на основание чл.143, ал.15 от ЗДв.П, разпоредбата не изисква и не предвижда задължение за уведомяване на собственика от страна на сектор ПП, за да е налице валидност на прекратената регистрация, каквито доводи навежда в съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя. Незнанието не може да бъде прието като липса на субективен елемент на състава на нарушението – незнанието на закона не извинява незнаещия. Безспорно установено е, не се отрича и от жалбоподатея, че именно той е управлявал лек автомобил „ Пежо“, който е с прекратена служебно регистрация, т. е. не е регистриран по надлежния ред  по бул. С. *** на 02.04.2019г.,  Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаниият в съдебно заседание свидетели С.К. – установил извършеното административно нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П. Съдът намира, че посоченото в НП, нарушение е  извършено от жалбоподателя, както от обективна, така и от субективна страна. Това е било установено и в хода на преписка с вх. №  1014/2019г по описа на ШРП, по която е отказано образуването на наказателно производство по чл.345, ал.2 от НК. Установеното административно нарушение се потвърждава и от приложените по делото, писмени доказателства, от които е видно, че управлявания от жалбоподателя, лек автомобил е бил закупен на 02.08.2018г. и във визирания в чл.143, ал.15 от ЗДв.П двумесечен срок – до 02.10.2018г. не е бил регистриран на името на новия собственик, като на дата 03.10.2018г. служебно е прекратена регистрацията му

 АНО правилно е издирил и приложил административно наказателната разпоредба на чл.175, ал.3, предл.1 от ЗДв.П, предвиждаща санкциониране на водач, който управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, като е наложил  минималния размер на предвидената “глоба” и минималния шестмесечен срок на “лишаване от право да управлява МПС”.

Предвид гореизложеното, настоящия съдебен състав намира, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменски районен съд,

 

                                                                   Р Е Ш И :

            ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 19-0869-001563 от 29.05.2019г. издадено от Началник сектор ПП“ към ОД МВР - Шумен, с което на А.С.А., с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за 6 месеца на основание чл.175, ал.3, предл.1 от ЗДв.П за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДв.П.            

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Шуменски административен съд по реда на Глава ХІІ от Административно процесуалния кодекс.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: