Р Е Ш Е Н И Е

 

435/10.7.2019г. ,         гр.Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На дeсети юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                   Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Т.Д.

Прокурор: Кирил Русев

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 1543 по описа на ШРС за 2019 г.,

За да се произнесе взе предвид следното: 

Настоящото производство е образувано на основание чл. 375 и сл. от НПК.

От Районна прокуратура – Шумен е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на И.Р.Н., ЕГН ********** - обвиняем по бързо производство № 716/2019 г. по описа на РУ - Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК, във вр. чл. 343в,  ал. 1 от НК, за което е предвидено наказание “лишаване от свобода” до 3 /три/ години и „глоба“ от 200 лева до 1000 лева, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, с деянието не са причинени имуществени щети, както и не са налице отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78а,  ал. 7 от НК, при наличие на които се изключва приложението на този текст.

В съдебно заседание представителят на Районна прокурора – Шумен поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия Н. наказание “глоба” в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК.

В съдебно заседание обвиняемият И.Р.Н., редовно призован, се явява лично. Обвиняемият Н. дава обяснения относно деянието и семейното си и материално състояние, като предоставя преценката съда относно вида и размера на наказанието.

От приложените по делото писмени доказателства /бързо производство № 716/2019 г. по описа на РУ - Шумен/, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Обвиняемият И.Р.Н. притежавал свидетелство за управление на МПС, издадено на 18.05.2010 г. със срок на валидност 10.05.2020 г. Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0869-000482/22.04.2019 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Шумен спрямо Н. била приложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността му, но не повече от 18 месеца“, считано от 22.04.2019 г. Цитираната заповед била връчена лично на обвиняемия на 22.04.2019 г. и тъй като същата не била обжалвана по предвидения законов ред влязла в сила на 08.05.2019 г. В изпълнение на посочената заповед свидетелството на Н. било отнето. Това обстоятелство се установява и от приложената към материалите по делото справка за нарушител от региона. Въпреки посоченото обстоятелство и факта, че Н. не притежавал свидетелство за управление на МПС, на 26.06.2019 г. в срока на изтърпяване на принудителната административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство“, поел управлението на лек автомобил марка „БМВ 320Д“ с рег. № Н 8572 ВК, собственост на Н.Х.П., ЕГН **********,*** в посока ул. „Панайот Волов“ в  гр. Шумен. До ДКЦ № 1 Н. бил спрян за извършване на проверка от служители при сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Шумен – свидетелите Д.С.Д. и С.С.С..  За констатираното нарушение на 26.06.2019 г. на Н. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение серия GA, с № 53965, който бил подписан от обвиняемия, посочвайки, че няма възражения по него.  

В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка. Така изложената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в хода на досъдебното и съдебното производство гласни и писмени доказателства, приобщени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК. 

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си И.Р.Н. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 343в, ал. 3 от НК, във вр.           чл. 343в, ал. 1 от НК, а именно: на 26.06.2019 г., в гр. Шумен управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ 320Д“ с рег. № Н 8572 ВК, без съответно свидетелство за управление на МПС в срока  на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителни административни № 19-0869-000482/22.04.2019 г. на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Шумен, влязла в сила на 08.05.2019 г.

От субективна страна деянието е извършено с вина под формата на пряк умисъл, тъй като обвиняемото лице е съзнавало, че не притежава свидетелство за управление и че същото му е отнето по силата на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0869-000482/22.04.2019 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Шумен, влязла в сила  на  08.05.2019 г. и въпреки това отново е поело управлението на посочения по-горе автомобил. 

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

- за престъпление по посочената квалификация законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до три години и „глоба“ от 200 лева до 1000 лева;

- обвиняемият е неосъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК;

 - от престъплението не са настъпили имуществени вреди;

  - не са налице отрицателните предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 78а,  ал. 7 от НК, при наличие на които се изключва приложението на този текст.

При определяне на наказанието на И.Р.Н. за извършеното от него престъпление съдът прецени: Степента на обществена опасност на деянието, което съдът преценява като висока, с оглед на ръста и динамиката на престъпленията по транспорта - касае се за управление на МПС без съответно свидетелство за правоуправление, обуславящо висока степен на обществена опасност. Степента на обществена опасност на обвиняемия съдът преценява като невисока, с оглед данните за личността на дееца, които сочат, че същият е неосъждан за други престъпления от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и липсват данни за други образувани срещу лицето висящи наказателни производства. Съдът намира, че изложените обстоятелства следва да се тълкуват като смекчаващи вината обстоятелства. Разпитан, в хода на съдебното следствие обвиняемият се признава за виновен и дава подробни обяснения, като същевременно изразява съжаление и дълбоко разкаяние за извършеното, което съдът възприема като смекчаващи отговорността обстоятелства. Като смекчаващо вината обстоятелство следва да бъде възприето и обстоятелството, че Ненков полага грижи за отглеждането, възпитанието и издръжката на едно малолетно лице.  Като отегчаващо вината обстоятелство съдът възприема наличието на предходни нарушения на ЗДвП. Видно от приложената Справка за нарушител от региона - стр. 10 от досъдебното производство обвиняемия има предходни нарушения на правилата за движение,  което го определя като недисциплиниран водач на МПС. При определяне размера на наложената глоба съдът съобрази и материалното състояние на обвиняемия, което се доказва от неговите обяснения, от които става ясно, че към настоящият момент е безработен, но помага в бизнеса на жената, с която живее на съпружески начала, както и е ангажиран с отглеждането на малолетно лице.

 Ето защо, съобразявайки изложените обстоятелства, личността на обвиняемия и тежестта на извършеното деяние, съдът намира, че наказание в минималния размер, предвиден в закона, а именно 1 000 /хиляда/ лева ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у обвиняемия.

Съдът намира, че така определеното наказание, ще въздейства предупредително върху дееца и ще окаже възпитателно и предупредително влияние и върху другите членове на обществото. По този начин ще бъдат постигнати целите на генералната и специална превенция, посочени в разпоредбата на чл. 36 от НК.

            По отношение на санкцията “лишаване от право да управлява МПС”, съдът намира, че такава не може да бъде наложена спрямо Н., доколкото разпоредбата на чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК не предвижда подобно наказание за престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, съдът 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА И.Р.Н., ЕГН **********, роден на *** ***, български граждани, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с постоянен адрес:***, за виновен в това, че на 26.06.2019 г., в гр. Шумен  управлявал МПС – лек автомобил марка „БМВ 320Д“ с рег. № Н 8572 ВК, без съответно свидетелство за управление на МПС в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителни административни № 19-0869-000482/22.04.2019 г. на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Шумен, влязла в сила  на  08.05.2019 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 3 от НК, във  вр. чл. 343в, ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева. 

             Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                                    

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: