РЕШЕНИЕ

551/2.10.2019г. ,       Гр. Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, първи състав

На дванадесети септември две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов

Секретар: В. С.

 Като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД №1577 по описа на ШРС за 2019 год., За да се  произнесе взе предвид следното

Настоящото производство е образувано на осн. чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от „Р. Груп” ЕООД -Шумен срещу Наказателно постановление № 27-0000754/20.06.2019г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда”- гр.Шумен, с което на дружеството било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1800 лв, на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.416 ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ. Жалбоподателят  счита наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло същото. За датата на съдебно заседание, жалбоподателя редовно призован се представлява от  адв.С. от ШАК, който  поддържа депозираната жалба.

    Представител на въззиваемата страна намира, че жалбата е неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предвид всички събрани по делото доказателства, от фактическа страна се установява следното: Дружеството-жалбоподател стопанисва обект – ресторант комплекс „Тенис кортове“,находящ се в градска градина   в Шумен. На 16.05.2019г., около 12,00 часа от Д.В.-И. и Г.П., работещи, съответно, като юрисконсулт и инспектор в Дирекция “Инспекция по труда”-гр.Шумен, била извършена проверка по спазването на трудовото законодателство на посочения обект, при която било установено, че лицето В. Н. И., работи, като „хигиенист“ в горепосочения обект, без жалбоподателя да е сключил с нея трудов договор в писмена форма. . Била назначена документна проверка, при която за В. И.  бил представен трудов договор от 16.05.2019г., като уведомлението по чл.62 ал.3 от КТ, било регистрирано в НАП в 17.57 часа на посочената дата. Във връзка с тези констатации, на 21.05.2019г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение на дружеството-жалбоподател за това, че в качеството си на работодател при осъществяването на неговата дейност, е приело на работа лицето В. И.   на длъжност „чистач-хигиенист“, без да сключи с него трудов договор в писмена форма. Актът бил съставен в присъствието на управителя на дружеството, бил предявен и подписан от него, уточнявайки, че в определения срок ще депозира възражения. Такива обаче, на са депозирани в изискуемия в чл.44 ал.1 от ЗАНН срок.. Въз основа на съставения акт, на 20.06.2019г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на „Р. Груп” ЕООД –Шумен,   било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1800 лв. за извършено неизпълнение на задължение към държавата, установено с чл.62, ал.1 от КТ.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните по делото гласни доказателства- основно от разпита на актосъставителя Д.В.-И. и свид. Г.П.. Показанията на посочените свидетели са последователни, безпротиворечиви и логични, като липсват основания за съмнение в тяхната достоверност. Обстановката е изяснена и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: От събраните по делото доказателства и основно от показанията на посочените свидетели , се установява по безспорен начин, че на 16.05.2019г. в 12.00 часа в обект, стопанисван от жалбоподателя, лицето В.И.   e ,работела , като „чистач-хигиенист“, като е напълно индиферентно обстоятелството, че към момента на проверката, посоченото по горе лице, не е извършвала конкретна дейност, а е стояла на маса в заведението. Свидетелите Д.В.-И. и  Г.П. категорично заявиха в съдебно заседание, че В.И. е била в униформено облекло и последната изрично им е заявила, че работи в търговския обект, като хигиенист от месец април 2019г. с работно време от 08 до 16.00 часа, като и в деня на проверката, работното и време е започнало в 08.00 часа. В подкрепа на показанията на цитираните свидетели са и събраните по делото писмени доказателства, а именно декларация по чл.402 ал.1 т.3 от КТ, подписана от В.И., в която тя заявява, че всеки ден работи в обекта от 08.00 до 16.30, като на 16.05.2019г. е миела и полирала съдовете, както и почиства залата и тоалетните, график за явяване на работа  на служителите в търговския обект, стопанисван от жалбоподателя за 16.05.2019г./В.И. е работила първа смяна от 10.00 до 18.00 часа/, както и от книгата за инструктаж, установяваща, че .при започване на работа на последната е проведен първоначален инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд. От приобщения по делото трудов договор №36 е видно, че същия е сключен между жалбоподателя и В.И. на 16.05.2019г., като в обяснението си по чл.402 ал.1 т.2 от КТ, самият управител на наказаното дружество сочи, че това е станало на 16.052019г. в 13.30 часа.. При тази обстановка съдът приема, че В.И. на 16.05.2019г., около 12.00 часа е полагала труд , като „чистач-хигиенист“ в обект, стопанисван от жалбоподателя, без да е  налице с нея сключен трудов договор в писмена форма. Действително с посоченото по горе лице, малко по-късно, жалбоподателя е сключил  трудов договор в изискуемата от закона форма, но съдът счита, че това най-вероятно е  било провокирано от извършената от контролните органи проверка по спазване на трудовото законодателство. Предвид, горното, съдът счита, че жалбоподателя е нарушил разпоредбата на чл.62 ал.1 от КТ, тъй като в качеството му на работодател при осъществяване на дейността му е приел в стопанисван от него обект на работа лице, без да сключи с него трудов договор в писмена форма.

 При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи тяхната отмяна. Административно-наказващият орган правилно е счел, че не са налице условията за приложението на чл.415в от КТ. Втората алинея на посочената разпоредба изрично изключва нарушенията от вида на процесното от приложното поле на чл.415в от КТ. Приложимата санкционна разпоредба също така е издирена правилно, като е наложено наказание на осн. чл.414, ал.3 от КТ, предвиждащ специална санкция за работодател, който наруши разпоредбата на чл.62, ал.1 от КТ. Също така не са налице основания да се приеме, че се касае за маловажно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като случаят не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Обстоятелството, че лицето е започнало работа същият ден, както и че след проверката с него е бил сключен трудов договор , е отчетено от наказващият орган при определянето на наказанието/наложено в размер, съвсем близък до предвидения законов минимум/, но не би могло да обуслови маловажност на случая. По изложените съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло, а жалбата- да бъде оставена без уважение.

Водим от горното  и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                            Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № № 27-0000754/20.06.2019г   на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда”- гр.Шумен.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.  

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: