Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                     617/1.11.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На шестнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1632 по описа за 2019г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000155/14.06.2019год. на Началник на ОО “АА” гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 93 ал.2 от ЗАвП на В.Н.П. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 / петстотин/ лева. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление, като неправилно, незаконосъобразно. Излагат се и доводи за приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. В съдебна заседание, редовно призован не се явява.

Жалбата е била подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

                ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за основателна, поради следните съображения:

На 20.05.2019г. в изпълнение на служебните си задължения свидетелите К.Л.К. и И.С.С. изпълнявали служебните си задължения по контрол на автомобилния транспорт на път I-2 км. 103+950, с. Струйно , в посока гр. Шумен. Около 13.40 часа те спрели за проверка товарен автомобил /влекач/ от кат. N3, рег. № СА 71 38 НХ, марка „Волво 4х2Т“, с прикачено полуремарке от кат. 04 с рег. № С 34 98 ЕР, марка „ ЗББЗ НЦЕА 36“ и двете собственост на „Корпорация Топливо“ АД, отдадени под наем на „Мегатранс 1“ ЕООД, притежаваща Лиценз № 7430 за международен автомобилен превоз на товари. Водач на автомобила бил жалбоподателя П.. Видно от представените Пътен лист № 228103/16.05.2019г. и Товарителница № 1361532/20.05.2019г. се извършвало обществен превоз на товари на територията на Р. България, по маршрут от с. Борисово общ. Русе за гр. Бургас. Товарният автомобил бил без товар. По време на проверката жалбоподателя не представил на проверяващите карта за квалификация на водача, издадена по реда на Наредбата по чл. 7б ал.6 от ЗАвП. Предоставил Удостоверение за професионална компетентност за превоз на товари № 83-000736/23.04.2019г.

За тези констатации свид. К.К. в присъствието на жалбоподателя съставил АУАН бланков № 266133/20.05.2019г. Проверяващите сметнали, че е нарушен чл. 89 т.4 от Наредба №33 от 03.11.1999г. на МТ. Съставения акт бил предявен и подписан собственоръчно от жалбоподателя със забележката „Нямам възражения“. В срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН  в АНО е постъпило възражение рег. № 52-00-09-2496/21.05.2019г., придружено от квитанция за заплатена държавна такса за издаване на карта за квалификация на водача от 13.05.2019г. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение и материалите намиращи се в преписката било издадено Наказателно постановление № 46-0000155/14.06.2019год. на Началник на ОО “АА” гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 93 ал.2 от ЗАвП на В.Н.П. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 / петстотин/ лева.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя  К.Л.К. и свидетеля И.С.С., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

Съдът намира, че НП е било издадено от компетентния за целта органупълномощен от министъра на транспорта и съобщенията, съгласно чл.92 ал.2 от ЗАвП е Директора на Регионална дирекция “АА”, при правилно установена фактическа обстановка. Правилно е наложено и административното наказание в посочения от закона размер.

Същевременно настоящият съдебен състав, в унисон със застъпената от представляващия жалбоподателя теза, приема, че санкционираната деятелност съставлява неизпълнение на административно задължение по смисъла, вложен в чл.28 от ЗАНН и доколкото наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради издаването му в противоречие със закона. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че процесуално задължение на съда е да провери изцяло законосъобразността на обжалваното наказателно постановление и да обсъди всички основания, независимо дали са наведени от страните или не, включително и да подложи на съдебен контрол преценката на административно-наказващия орган досежно приложението на чл. 28 от ЗАНН. При преценка на това обстоятелство съдът съобрази константната съдебна практика по този въпрос и по-специално ТР № 1/12.12.2007 г. по тълк. н. д. № 1/2005 г. на ОСНК на ВКС, съгласно което когато съдът констатира, че предпоставките на чл. 28 ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.

В настоящия случай, доколкото в ЗАНН липсва легална дефиниция на понятието „маловажен случай“ следва да бъдат приложени критериите, визирани в чл. 93, т. 9 от НК, съгласно които “маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Съгласно константната съдебна практика  при преценката дали случаят е маловажен или не значение имат способа и начина, по който е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършване на престъплението и др., т.е. следва да бъдат преценени всички обстоятелства, които характеризират деянието и дееца.

Настоящият съдебен състав счита, че като не е приложил разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, въпреки наличието на основания за това, административно-наказващият орган е нарушил материалния закон. Вярно е, че обществените отношения, които регулира този закон, са от особена обществена важност, но това не може да бъде основание административно-наказващият орган да игнорира задължението си за индивидуална преценка на всеки отделен случай, с оглед обществената опасност на конкретното деяние и на конкретния нарушител. Този критерий на преценка се прилага за всички нарушения, когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не. В тази насока отчита обстоятелството, че нарушението е първо за жалбоподателя. Актосъставителя в разпита си пред съда сочи, че жалбоподателя още при проверката е заявил, че има подадени документи още на 13.05.2019г., но в момента на проверката самата карта не е представена. Това негово твърдение се потвърждава от жалбата придружена от квитанция за заплатена държавна такса за издаване на карта за квалификация на водача. Тази квитанция впоследствие е представено пред НО, но той в НП въобще не я е обсъдил. В издаденото НП, АНО по никакъв начин не е обосновал защо не е приложим чл. 28 от ЗАНН. Само формално е посочено, че тя е неприложима.

Наказващият орган е имал всички основания да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН – да не налага наказание, като предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено наказание. При така изложените обстоятелства, процедурата по чл. 28 от ЗАНН в пълна степен би изпълнила целите на закона и би въздействала дисциплиниращо спрямо жалбоподателя, както и че това е инцидентна проява от негова страна. Доколкото към момента на издаване на наказателното постановление са били налице предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона.

Ето защо, с оглед на гореизложеното, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46-0000155/14.06.2019год. на Началник на ОО “АА” гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 93 ал.2 от ЗАвП на В.Н.П. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 / петстотин/ лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: