Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                    635/7.11.2019г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и трети октомври две хиляди и деветнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Кр.Кръстев  

Секретар: Ф. А.,

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1634 по описа за 2019 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 19-0869-002090/14.06.2019год. на Началник група ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, 185 и чл.179 ал.1 т.6 от ЗДвП на Т.Г.Д. ЕГН ********** *** e наложено административно наказание “глоба”,  в размер на 20 /двадесет/ лева за първото, както и “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за второто нарушение.

Жалбоподателя в жалбата си моли съда да постанови решение, с което да отмени НП, тъй като го намира за необосновано и постановено при непълното и субективна преценка на доказателствата. В съдебно заседание жалбоподателя се явява, за него се явява и редовно упълномощен адвокат, който поддържа депозираната жалба.

За въззиваемата страна, редовно призовани, се явява процесуален представител, който оспорва депозираната жалба и моли НП да бъде потвърдено.  

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е  неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 05.06.2019 г., около 19.20 часа в гр. Шумен свидетелите Е.Б. и П.П. изпълнявали служебните си задължения с обозначен полицейски автомобил в режим на  специално движение. Същите били на кръговото кръстовище до зала „Армеец“, когато забелязали, че товарен автомобил с надпис „Спиди“, паркиран до магазин „СБА“ находящ се на ул. „Васил Друмев“ потегля от редиците на паркиралите автомобили без да подаде ляв мигач. Свидетеля Б. реагирал веднага, като намалил и предотвратил настъпването на ПТП. Водач на товарния автомобил „Дачия Логан“ с рег.№ СВ 29 07 НМ бил жалбоподателя. Същият по никакъв начин не реагирал на подадения му светлинен и впоследствие звуков сигнал, като продължил движението си по ул. „Васил Друмев“ в посока бул. „Симеон Велики“. Полицейския автомобил продължил движението си при специален режим, като жалбоподателя направил завой на ляво по ул. „Кирил и Методи“, където спрял. След него спрял и полицейския автомобил, като полицейските служители му поискали документите и след установяване самоличността му, с оглед неговото поведението установеното от проверяващите на същия бил съставен АУАН сер. АА № 113968/05.06.2019г., като актосътавителя счел, че с действията си жалбоподателя е нарушил чл. 28 ал.1 т.1 предл.1 и чл. 104 ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателя подписал акта без възражение. Не се е възползвал от законното си право по чл. 44 ал.1 от ЗАНН и не е депозирал писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок.

Въз основа на така съставения акт и материалите по делото е издадено Наказателно постановление № 19-0869-002090/14.06.2019год. на Началник група ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, 185 и чл.179 ал.1 т.6 от ЗДвП на Т.Г.Д. ЕГН ********** *** e наложено административно наказание “глоба”,  в размер на 20 /двадесет/ лева за първото, както и “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за второто нарушение.

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава и от останалите събрани по делото доказателства, както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели – Е.Б. и П.П.. Показанията на тези свидетели съдът кредитира като последователни, безпротиворечиви и логични, а и се потвърждават от останалите събрани доказателства. По делото като свидетел е разпитана и Г.М.. Същата е била в автомобила на жалбоподателя и пред съда заяви, че е гледала в огледалата за обратно виждане на автомобила, но не е забелязала полицейски автомобил, разбрала за него едва след като спрели и жалбоподателя и заявил, че е спрял тъй като има полицаи след него. Същата свидетелка живее на семейни начала с жалбоподателя и има интерес да дава такива показания с оглед оневиняване поведението на жалбоподателя. В тази връзка съдът не кредитира показанията и като достоверни.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателя действително е извършил визираните в акта нарушения по следните правни съображения: Установи се по безспорен начин, че той е извършил визираните в наказателното постановление нарушения, тъй като същият е потеглил от място и се е включил в движението по ул. „Васил Друмев посока бул. „Симеон Велики“ без да включи левия мигач на управлявания от него автомобил. Освен това същият при приближаване на МПС с включен специален режим на движение не освобождава достатъчно място, за да осигури безопасно преминаване на сигнализиращото ППС.

Съгласно наказателната разпоредба на чл. 185 от ЗДвП се предвижда наказание „глоба“ 20 лева, за водач който не предупреждава останалите участници в движението посредством ляв пътепоказател при отклонение на ляво. Това наказание е в константен размер и не подлежи на корекция. Съгласно наказателната разпоредба на чл. 179 ал.1 т.6 от ЗДвП се предвижда наказание “глоба” в размер на 150 лева, за водач на МПС, който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал. Тази наказателна разпоредба се прилага за извършено нарушение на чл. 104 ал.1 от ЗДвП.

В настоящия случай жалбоподателя е могъл да пропусне автомобила със специален режим на движение, но той не е сторил това и се е поставил в положение да бъде преследван, което от своя страна е довело до невъзможност полицаите да реализират първоначалната си идея за спирането и проверката на друг нарушител. За това нарушение административно-наказващия орган е наложил наказание каквото е предвидено в закона.

Административно наказващият орган правилно да е квалифицирал нарушенията и правилно му е наложил наказанията. Нарушенията за които е бил санкциониран са осъществени, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложена съответната административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като е съобразена разпоредбата на чл. 53 ал.1 от ЗАНН и като е взето предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанието в предвидения размер съобразно изискванията на Закона за движение по пътищата, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 19-0869-002090/14.06.2019год. на Началник група ПП към ОДМВР – гр. Шумен, упълномощен с Заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР, с което на основание чл.53 от ЗАНН, 185 и чл.179 ал.1 т.6 от ЗДвП на Т.Г.Д. ЕГН ********** *** e наложено административно наказание “глоба”,  в размер на 20 /двадесет/ лева за първото, както и “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за второто нарушение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: